21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

http://dergipark.gov.tr/egitimvetoplum

List of Papers (Total 12)

Sosyal Medya ve Sağlık

İnternet teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte hayatımıza giren sosyal medya sıradan bir iletişim aracı olmanın ötesine geçerek hayatımızın her alanında dijitale doğru bir dönüşüm yaşanmasına sebep olmuştur. Öyle ki bu dönüşüm aile ilişkilerimizden, ticari ilişkilerimize, siyasal kampanyalardan pazarlama kampanyalarına, tüketim alışkanlıklarımızdan hizmet sunumuna kadar birçok...

Ağız Kopuzundan Çene Arpına; Türk Enstürmanının İzinde

Eski Türk müzik aletlerinden birisi olan ağız kopuzu günümüzde dünyanın pek çok farklı bölgesinde tanınmakta ve kullanılmaktadır. Bu makalede ağız kopuzunun çıkış noktası ve günümüzde ne kadar yayıldığı ve bu yayılma neticesinde toplumlar tarafından kabul edilmesinin işlevsel halk bilim kuramı açısından değerlendirilmesi yapılacaktır. Ayrıca ağız kopuzunu anlatırken şaman inanc...

XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Kırım Hanlığı’nda Gayr-i Müslimlerin Yeri (Şer’iyye Sicillerine Göre)

Kırım Hanlığı sınırları içinde yaşam süren nüfusun büyük bir kısmı Müslüman tebaa olmasına rağmen farklı dinlere ve etnik kökenlere mensup topluluklar da vardı. Hanlık, dini kanaatlere özgürce yaşama imkanı vermekle birlikte medeni hukuk alanına giren tutum ve uygulamalar konusunda kendi cemaatleri içinde ve kendi dini gereklerine göre hareket etmelerine izin vermişti. Bu c...

Bilgi Toplumunun Edebî Ürünü Casus Romanları ve Casus Romanlarının İstihbarat Boyutu

Toplumların anatomisinin hiçbir zaman tam anlamıyla uzağına düşmeyen edebî eserler, aynı zamanda bu anatomiyi ortaya seren en net vasıtalardan olmuş- tur. Toplumların sanatsal, ekonomik ve bilgi düzeyindeki gelişmeleri ile savaş, afet gibi felaketleri de edebî eserlerde kendisine yer bulmuştur. Casus romanları- nın edebiyat sahnesinde ortaya çıkışı tam da böyle bir...

Azerbaycanda Bir Âşıklık Geleneği Türü: “Meyhanacılık”

Âşıkların en önemli özelliklerinden biri irticâlen şiir söyleyebilmeleridir. Rastgele kişiler tarafından verilen bir ayak üzerine, belli ölçüt ve kaideler dahilinde şiir söyleyebilmek oldukça zor bir iştir. Âşıkların bu istidadlarını gösterdikleri yerlerden biri de âşık atışmalarıdır. Meyhanacılık irticali olarak icra edilen bir atışma türüdür. Azerbaycan’da “Ab- şeron Yarımadas...

Antik Felsefede Psikolojinin Artalanı

Bu çalışmanın amacı, psikolojinin doğuşunu sağladığı bilinen ruh-beden sorunu tartışmasının Antik felsefedeki düşünsel arka planını araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda yapılan bu çalışmada, Tales’le başlayan arkhe arayışının, zamanla bilginin kökenine yönelik arayışıyla ilişkilendiği ve bu ilişkinin de zamanla ruh-beden sorununa kadar uzandığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca bu çal...

Çok Boyutlu Ergen Değerlendirme Ölçeği (ÇBEDÖ): Türkçe’ye Uyarlama Çalışması

Çok Boyutlu Ergen Değerlendirme Ölçeği (ÇBEDÖ) ergenlik/gençlik döneminde bireysel ve sosyal sorunların şiddetini değerlendirmek için bir ölçme aracıdır. Bu ölçek bireylerin yaşamlarının işlevselliğini ortaya koyan depresyon; anne, baba ve aile ile ilgili problemler, stres, arkadaşlar ve okul ile ilgili problemler, saldırganlık, intihar düşüncesi, suçluluk duygusu, karmaşık d...

İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarındaki Sözcük Çalışmalarının Yöntem-Teknik ve Türkçe Öğretimi Kazanımları Açısından İncelenmesi

Bu çalışma, İlköğretim 6,7 ve 8. Sınıf Türkçe ders kitaplarının sözcük çalışmaları etkinliklerini, kullanılan yöntem-teknik ve programdaki kazanımlar açısından değerlendirmeyi hedeflemektedir. Tarama modeli kullanılan çalışmanın örneklemini 6,7 ve 8.sınıf düzeyinde 2007-2008 eğitim-öğretim yılından itibaren kullanılan şu Türkçe ders kitapları oluşturmaktadır: 6.Sınıflara ait...

Burhan Günel’in Romanları Üzerine Bir İnceleme

Bu makalede Burhan Günel’in on altı romanı başta yapı, tema, anlatım özellikleri olmak üzere incelenmiş; bu romanların ortak ve farklı noktaları üzerinde durulmuştur. Günel’in romanları genel olarak gerçekçi bir kurgu etrafında oluşturulmuştur. Yazarın, romanlarında bireyden hareketle toplumu anlattığı söylenilebilir. Romanlardaki yapı da bu çerçevede kurgulanmıştır. Bireyin kar...

Dağlar Mahtumkulu’nun Şiir Dünyasında Güzellik Kağnağıdır

Bu makalede Mahtumkulu’nun “Sonudağı”1 adlı şiiri esas alınarak, farklı doğal olayların tanımı, edebî sanatında tabiatın yeri ve görünümü, tüm içeriğini yansıtan rolleri ve şiirin ruhî yönü incelenmektedir. Dağın, şairin şiir dünyasındaki yeri, ruh dünyasındaki tesirleri değerlendirilerek bugün Türkmen halkı için neler ifade ettiği vurgulanmıştır

Sayı 9

Aksaray’da İki Selçuklu Sultanı: İkinci Ve Dördüncü Kılıç Arslan

Öz Bu makalede Türkiye Selçuklu Sultanlarından İkinci ve Dördüncü Kılıç Arslan’ın Aksaray şehrinin gelişmesinde etkileri ve şehir çevresinde gerçekleştirdikleri siyasi faaliyetler ele alınacaktır. Aksaray, Türkiye Selçuklu Devleti’nin başkenti Konya’yı ülkenin doğu bölgesi ile irtibatının sağlayan önemli bir güzergâhta yer almaktadır. Bu durumun farkında olan Selçuklu Sultanların...