Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

http://dergipark.gov.tr/aibuefd

List of Papers (Total 39)

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN DOĞAL MATEMATİKSEL DİL KULLANIMLARININ İNCELENMESİ

Öğretmenin sınıf ortamında kullandığı matematik dili, çocuklar için matematik girdisidir ve çocukların, okul dönemi boyunca matematik bilgilerinin oluşmasında etkili olmaktadır. Bu çalışmada okul öncesi öğretmenlerinin sınıf ortamında uyguladıkları etkinliklerin incelenmesi ve kullandıkları doğal matematiksel dilinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, Erzurum ili...

ÖZEL EĞİTİM LİSANS DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ DÜZEYLERİNE VE ENGELLİLERE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ

Bu araştırmanın amacı eğitim fakültelerinde farklı branşlara okutulan 2 kredilik özel eğitim lisans dersinin öğretmen adaylarının bilgi düzeylerine ve engellilere yönelik tutumlarına etkisini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Gazi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 106 son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen nitel veriler içerik analiziyle, nicel...

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ)

Bu araştırmanın amacı Ankara ili, Keçiören ilçesinde ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin yabancı dilde kelime öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin belirlenmesi, öğrencilerin akademik başarıları ile yabancı dilde kelime öğrenme stratejileri arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve yabancı dilde kelime öğrenme stratejilerini kullanma düzeylerinin çeşitli değişkenler bağlam...

SOYUTTAN SOMUTA, SANALDAN GERÇEĞE: ÖĞRETMEN ADAYLARININ BAKIŞ AÇISIYLA ÜÇ BOYUTLU YAZICILAR

Bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 3 boyutlu yazıcılar ve bu yazıcılar aracılığıyla alınan modellere ilişkin görüşlerini ve öğretmen adaylarının bakış açısıyla bu modellerin sosyal bilgiler dersine katkısını saptamaktır. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımına dayalı olarak olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunun belirlenmesinde amaçl...

OKULA DEVAM EDEN 5-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN BAĞLANMA BİÇİMLERİ, KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE ÇOCUKLARIN BAĞLANMA BİÇİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmada, okula devam eden 5-6 yaş grubu çocukların annelerinin bağlanma biçimleri ile annelerin kişilik özellikleri ve çocukların annelerine bağlanma biçimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modeline uygun olarak tasarlanan araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ili Avrupa yakasında araştırmaya katılmayı kabul eden 160 anne ve onların...

Tarihi Dizilerle Yaşam Boyu Öğrenme Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi

Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin tarihi dizilerle edindikleri yaşam boyu öğrenme algılarını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Ölçeğin geliştirilme sürecinde alanyazın taraması yapılarak 150 madde oluşturulmuş ve 13 uzman görüşüne sunularak ölçek maddelerinin sayısı 85’e düşürülmüştür. Taslak ölçek geliştirilmek üzere 2015...

ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmada, öğretmen adaylarının temel bilgi teknolojilerine (TBT) yönelik görüşlerinin nitel araştırma deseni kullanılarak incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim-öğretim yılı itibariyle Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesinde çeşitli programlarda öğrenim gören 73 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında öğretmen adaylarına...

Normal Gelişim Gösteren Öğrencilerin Özel Gereksinimli Öğrencilere Bakışını Etkileyen Etkenler

Özel gereksinimli birey için en temel sorun, topluma uyum sağlamak ve üretici duruma geçmektir. Ancak bu amacın gerçekleşebilmesi için toplumun da özel gereksinimli bireyleri kabul etmesi ve onlara yönelik olumlu yaklaşım içinde bulunması gereklidir. Bu çalışma, Ankara ili Altındağ ilçesindeki okullara devam eden ve normal gelişim gösteren öğrencilerin sınıflarındaki özel...

Özel Eğitim Öğretmenlerinin İhtiyaç Doyumu Düzeylerinin Bazı Değişkenlerle İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı, özel eğitim öğretmenlerinin ihtiyaç doyumu düzeylerini cinsiyet, yaş, meslekte çalışma yılı, çocuğu olup olmama ve idari görevin olup olmaması değişkenlerine göre incelemektir. Araştırmaya çeşitli illerde çalışan 39 erkek, 83 kadın toplam 112 özel eğitim öğretmeni katılmıştır. Araştırmanın verileri İhtiyaç Doyumu Ölçeği ve demografik bilgi formu ile toplanm...

Down Sendromu Olan Çocuklarin Temel Kavramlari ile Ortalama Sözce Uzunluklari Arasindaki İlişki

Down sendromu (DS) olan çocukların temel kavramları ile ortalama sözce uzunlukları (OSU) arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla 2010-2011 yılları arasında Ankara ilinde yaşayan 3-6 yaş arasındaki DS’lu 30 çocuk ile çalışılmıştır. Katılımcıların engelliler için düzenlenen sağlık kurulu ve özel eğitim değerlendirme kurulu raporlarında Down sendromu tanısının olmasına dikkat edilmi...