TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

http://link.springer.com/journal/12498

List of Papers (Total 358)

Arbeidsconflicten onder de WWZ: geen ontslag maar los het probleem op!

In TBV 3 uit maart 2015 is een bijdrage verschenen van mijn hand en die van Frans van den Nieuwenhof over de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten 6.1 Kort daarop, per 1 juli 2015, is de Wet werk en zekerheid (WWZ) ingevoerd die een belangrijke wijziging in het ontslagrecht heeft aangebracht. De arbeidsrechtpraktijk is daarop wezenlijk verandert. In plaats van het regelen van ontslag ...

Zomaar tuchtzaak en de donkere kamer van Damokles

Ik zoek naar de juiste woorden. De zaak die ik wil voorleggen is delicaat, netelig, heikel, hachelijk, precair, lastig, penibel. Ik heb alle synoniemen maar even opgezocht. Kortom het is een gevoelige kwestie. In vele opzichten.

Arbeidsconflict – voortdurende bron van spanning?

Bij de voorbereiding van de special over arbeidsconflict voor dit TBV viel me één ding erg op: bij discussies over arbeidsconflict in bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige kringen lopen de gemoederen makkelijk hoog op.

Noem het geen arbeidsconflict

Iedereen heeft wel eens ruzie met zijn baas. Vooral dokters. Dat zijn immers gestudeerde, gedreven en eigenwijze mensen. Als zo’n ruzie chronisch wordt kan dat je werkplezier aardig bederven. Bijvoorbeeld als je baas niet echt geïnteresseerd is in verbetering van de zorg. Dat is een uitzichtloze situatie. Dat zien we vooral als nietdokters de baas zijn. In de ggz bijvoorbeeld. Maar ...

Beroepsziektemeldingen met als oorzaak een arbeidsconflict

In de periode 2012-2016 zijn bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 11.480 meldingen van psychische beroepsziekten geregistreerd. Beroepsgebonden psychische aandoeningen vormen ongeveer een derde van alle beroepsziektemeldingen. Bij ruim 20% van deze meldingen staat werkrelaties/sociale steun als hoofdoorzaak genoemd. Bij de diagnose beroepsgebonden depressie ligt dit ...

Mental health from a life course perspective

In het proefschrift van Karin Veldman wordt nagegaan op welke manier psychische problemen tijdens de kindertijd en adolescentie de onderwijs- en werkuitkomsten beïnvloeden. De psychische problemen waarop gefocust wordt zijn gedragsproblemen, emotionele problemen en aandachtsproblemen. Deze psychische problemen, zo blijkt uit het proefschrift, zijn vanaf de kindertijd tot aan de ...

SMBA sleutel tot uniforme beoordeling op Europees niveau

In deze tijden van angstig antiglobalisme, neonationalisme, euroscepticisme en separatisme is een positieve kijk op arbeidsmigratie al bijna een opruiende activiteit, dus een zeepkistwaardig onderwerp. Arbeidsmigratie gaat soms, vooral door het massale karakter ervan, gepaard met sociale aanpassingsproblemen en negatieve gezondheidseffecten.

Harma Bouwman

Op 18 maart 2017 overleed Harma Bouwman, zij mocht 71 jaar oud worden.

Loont investeren in preventie?

Doorwerken na je 65e jaar is (te) zwaar voor lager opgeleiden. De verhoging van de pensioenleeftijd mag goed zijn voor de economie, maar bij verschillende beroepsgroepen kan dit lastig zijn. Ook in Frankrijk gaat de pensioenleeftijd omhoog, echter van 60 naar 62 jaar! Hoe staat het er in dit land voor, waar ik sinds zevenenhalf jaar met veel plezier als bedrijfsarts werk? ...

Beroepen met een verhoogd risico op COPD

COPD is wereldwijd een belangrijke oorzaak van sterfte en morbiditeit. Geschat wordt dat 15-20% van de gevallen van COPD te wijten zijn aan beroepsmatige blootstelling en daarmee in principe te voorkomen zouden zijn. Minder zicht is er op de bijdrage van specifieke beroepen aan dit COPD-risico.

Interbeoordelaarsovereenstemming in arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen: een systematische review

Wereldwijd verzorgen publieke en private verzekeraars een uitkering voor werknemers die niet kunnen werken door ziekte. Vaak worden medische professionals ingeschakeld om te beoordelen of er wordt voldaan aan de voorwaarden voor een uitkering. In de literatuur zijn aanwijzingen dat er sprake is van aanzienlijke interbeoordelaarsvariatie tussen artsen bij deze beoordelingen. In dit ...

De ICF heeft de toekomst

Dit keer weer eens een ‘gewone’ TBV. Ik schrijf dit niet voor niets. Want het voornemen van de redactie om vaker een thema centraal te stellen zal dit jaar zeker lukken. Na de special ‘kanker en werk’ van april zal ook in het laatste nummer voor de zomer weer een reeks artikelen een onderwerp van meerdere kanten belichten.

PIM Schip: beroepsziektemeldingen uit de scheepvaart

Voorjaar 2015 heeft één van de aangewezen keuringsartsen voor de scheepvaart (en tevens werkzaam als bedrijfsarts) de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) benaderd met vragen over beroepsziekten in de scheepvaart. Dit is voor de medisch adviseur van ILT aanleiding geweest om contact op te nemen met het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Het NCvB heeft vervolgens ...

Van uitgang naar ingang

Er is veel te doen op het gebied van kanker en werk. Zowel de Academiseringsdag van het VUMC als het A(N)IOS congres in het afgelopen najaar waren geheel aan dit thema gewijd. Bovendien stonden er maar liefst drie promoties met onderwerpen rond dit thema op stapel, namelijk die van Van Muijen, De Jong en Van Egmond. Het leek de redactie van TBV een goede aanleiding om een special ...

Werkhervatting na kanker in Duitsland

Hoe gaat het met werkhervatting na kanker bij de oosterburen? Dit mooie overzichtsartikel geeft daar een goed beeld van. Het is gebaseerd op een literatuursearch over een periode van 10 jaar. Informatie over confounders ontbreekt vaak in de gevonden artikelen, maar dat was geen reden voor exclusie. De auteurs hebben de Duitse situatie vergeleken met een aantal andere landen, ...

Richtlijn Kanker en Werk

Steeds meer mensen die geconfronteerd zijn met kanker keren weer terug in werk. Soms in eigen werk, maar ook vaak in ander werk. De NVAB heeft in de richtlijn ‘Kanker en Werk, het handelen van de bedrijfsarts bij behoud van en terugkeer naar werk’ alle kennis en good practices op dit gebied op een rij gezet. Op 22 februari jl. is de richtlijn geautoriseerd en de publicatie van de ...

Een model voor kanker en werk

Van alle nieuwe kankergevallen in Europa en de Verenigde Staten gaat het in 56% om mensen tussen 15 en 69 jaar, de levensfase waarin werk een belangrijke rol speelt. Er zijn niet zoveel goede overzichtsartikelen (reviews) op het terrein van kanker en werk. Dit artikel uit 2013 is één van de recentste. Het laat zien dat het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot kanker en ...

Goede vraag!?

Dit jaar nog naar een congres geweest? De BG-dagen misschien? Het Muntendam symposium van het KCVG? De nascholing in Drachten? Nog een andere leuke afkorting bezocht? EUMASS, ICLAM, WDPI? Daar interessante praatjes aangehoord en na afloop steengoeie vragen gesteld? Zo ja, dan kun je dit stukje ongelezen laten. Voor diegenen die wel zijn geweest, maar geen of de verkeerde vraag ...

Instructie voor de auteur

Lever uw kopij aan via www.​editorialmanager​.​com/​tvbv/​. Geef in uw aanbiedingsbrief aan voor welke rubriek uw bijdrage is bedoeld, wat volgens u de relevantie van uw artikel is voor de lezersgroep, en sluit eventuele toestemmingen en verklaringen bij.

Fijnstof in een klaslokaal

Omdat nog steeds 40% van de lagere scholen in Nederland niet beschikt over een luchtbehandelingssysteem, zijn veel scholen aangewezen op natuurlijke ventilatie van klaslokalen. Als het schoolgebouw langs een drukke weg ligt, kan het openen van ramen bezwaarlijk zijn vanwege geluidsoverlast of verkeersemissies. Deze scholen hebben belangstelling voor technische oplossingen die in ...

De uitdagingen van de toekomst

In analogie met de BG-dagen van de NVAB, komen in België de arbeidsgeneesheren jaarlijks twee dagen samen op initiatief van de Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren (BBvAg). In 2016 was dat op 17 en 18 november.

Alcohol, drugs and the workplace - The role of medical professionals

De tweede versie is vooral verschenen omdat er een hoofdstuk aan is toegevoegd, namelijk hoofdstuk 9: Occupational health support for job applicants. Dit deel gaat over (ex-)gebruikers die geen werk hebben, terwijl het vinden en hebben van een baan een essentiële bijdrage kan leveren aan het herstel van hun verslaving. Er wordt vooral aandacht besteed aan de eisen die gesteld ...

Waarheidsvinding

Informatie bij de behandelaar werd niet opgevraagd, omdat cliënt goed bleek te zijn geïnformeerd over zijn ziekte en de behandeling en hij deze informatie adequaat kon verwoorden.

2117

Ik heb een nieuwe baan! Al het werk is tegenwoordig geautomatiseerd en overgenomen door robots, ze hebben nauwelijks meer werknemers nodig. Gelukkig bleek uit de testen dat ik zowel op creativiteit als op innovativiteit in het 98e percentiel scoor.

De halve waarheid

Deze slogan is populair bij verzuimbureaus, arbodiensten, advies- en trainingsbureaus. Google er maar eens mee! Steeds zie je dezelfde woorden en zinnen. Ze praten elkaar allemaal braaf na. Ook een aantal bedrijfsartsen dweept ermee. Het is hun ‘gedragsmodel’. Dat valt me steeds op als ik me er kritisch over uitlaat.