TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde

http://link.springer.com/journal/12498

List of Papers (Total 290)

Do you remember what you did last summer? On the formation and alteration of memories for stressful experiences

Stressvolle of emotionele gebeurtenissen onthouden we vaak veel beter dan alledaagse gebeurtenissen. Deze herinneringen zijn soms zo sterk dat ze zich tot een posttraumatische stressstoornis (PTSS) ontwikkelen. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)- therapie is een behandeling waarbij je simpele oogbewegingen maakt en tegelijkertijd de nare herinneringen oproept. ...

Help! Getraumatiseerde jongeren!

Ze zit met een pluchen dekentje op haar uitklapbare slaapbank. Ze staart uit het raam waar langzaam regendruppeltjes afdruipen. Ik klop op de deur en vraag haar of ze mee komt eten met de groep. Ze heeft geen honger.

Over Leven: Bespiegelingen van een kankerpatiënt

Anita Kaemingk is neuropsycholoog, technisch wetenschappelijk vertaler en grafisch vormgever. En inmiddels ook auteur en uitgever. Ze heeft het Lynch syndroom, een familiaire afwijking met een sterk verhoogde kans op colon- en endometriumkanker.

Onderzoekdesigns voor de evaluatie van interventies om beroepsziektes en -ongevallen te doen dalen

Verschillende interventies zijn beschikbaar om op een adequate manier allerhande beroepsgebonden ziektes en ongevallen te doen dalen. De kennis over de daadwerkelijke impact van deze interventies is echter beperkt wegens praktische, methodologische en organisatorische redenen. Barrières voor evaluatieonderzoek zijn bijvoorbeeld de beperkte incidentie van bepaalde beroepsziektes of ...

Ervaren gezondheid en kwaliteit van leven van kankerpatiënten één jaar na de WIA-beoordeling

Jaarlijks wordt door ruim 4300 werknemers met kanker een WIA-uitkering aangevraagd (UWV, 2016). Behandeling van kanker kan gepaard gaan met negatieve langetermijneffecten, zoals vermoeidheid en psychische klachten, met invloed op ervaren gezondheid en kwaliteit van leven (Duijts et al. 2014). Een matig ervaren gezondheid en kwaliteit van leven kan ook op lange termijn negatieve ...

De ‘arboarts’ is dood, leve de arbeids- en bedrijfsgeneeskundige!

Als nieuwe portefeuillehouder van de rubriek Zeepkist wil ik een aanzet geven en u speciaal als lezer uitnodigen vooral ook op dit podium te klimmen en uw prikkelende nieuws aan het publiek te openbaren of een collega van repliek te dienen. Ik roeptoeter overigens geheel op eigen titel.

De schone lucht van een ziekenhuis en zijn bedreigingen

Een hedendaags ziekenhuis biedt een schone omgeving voor behandeling van patiënten en een gezonde werkomgeving voor medewerkers, maar rondom het ziekenhuisgebouw zijn er mogelijk bronnen van luchtverontreiniging die de binnenluchtkwaliteit nadelig kunnen beïnvloeden. In de nieuwe gebouwen van het Radboudumc vormde geurhinder, omschreven als ‘kerosine’ en ‘diesel’, aanleiding om de ...

Quality of Working life of cancer survivors

Op 20 december 2016 promoveerde Merel de Jong in Amsterdam op een proefschrift over het meten van de kwaliteit van werken bij mensen na de behandeling van kanker. De Jong beschrijft dat werknemers met een goede kwaliteit van werken minder snel hun baan opzeggen en de organisatie verlaten. Om de terugkeer naar werk en werkbehoud na de behandeling kanker te bevorderen lijkt het ...

Good practices: als bedrijfsarts in Europa

Als vertegenwoordiger van het sociaalgeneeskundig gedachtegoed heb ik van 1996 tot en met 2013 meegedraaid in het Comité Permanent des Médecins Européens (CPME) ofwel het Standing Committee of European Doctors. Deze Europese doktersclub, waarin alle medische specialismen zijn vertegenwoordigd, brengt artsen uit 27 landen van de Europese Unie bij elkaar en houdt zich in grote lijnen ...

Een nieuw gezicht voor TBV?

Elke maand dezelfde cover, dat zien veel TBVlezers graag anders. Dat kan, maar daar hebben we dan wel de hulp van diezelfde TBV-lezers voor nodig! In het juninummer hebben we u gevraagd om tijdens de zomer(vakantie) voor dit doel met uw camera aan de slag te gaan. We hopen met enig resultaat. Misschien zijn de eerste foto’s al binnen op het moment dat u dit leest.

Met een fruitschaal red je het niet!

Annelies Hoogendoorn is een bedrijfsarts met hart voor de zaak. De nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (kortweg: Arbowet) ziet zij als een uitdaging met kansen voor bedrijfsartsen. Kansen vooral op het gebied van preventie, want dat is er de afgelopen tien, twintig jaar behoorlijk bij ingeschoten. Niet alleen bij bedrijfsartsen, maar in de hele BV Nederland.

Return to work of workers without an employment contract, sick listed due to a common mental disorder

Hoe kan werkhervatting van zieke vangnetters met veel voorkomende psychische stoornissen worden bevorderd? Welke factoren spelen daarbij een rol? Kan een specifieke interventie tijdens het verzuim duurzame werkhervatting van deze groep bevorderen? Over deze vragen en de specifieke problemen van zieke vangnetters met veel voorkomende psychische stoornissen gaat dit proefschrift van ...

Alternatief

Een aanzienlijk deel van de mensen die ik bezoek omdat zij beperkingen claimen, laat zich behandelen door alternatieve genezers, meestal osteopaten, chiropractors, orthomoleculair behandelaars of acupuncturisten. Soms bevat het dossier hun verslagen, die onbruikbaar zijn vanwege een metafysische toonzetting.

Zijn werkplekinterventies effectief?

Hoe effectief ten aanzien van werkhervatting zijn interventies gericht op de werkplek en op de begeleiding van arbeidsongeschiktheid, bij werknemers met klachten van het bewegingsapparaat, pijnklachten en psychische klachten? Onder aanvoering van het Canadese Institute for Work & Health in Toronto hebben achttien auteurs uit vijf landen een systematisch literatuuronderzoek ...

De grote participatieshow

Zo luidde de ambitieuze aankondiging van de slotdag van de SGBO, de Nijmeegse beroepsopleiding voor bedrijfs- en verzekeringsartsen. Het is 27 juni, de laatste cursusdag voor de zomervakantie. Aiossen, cursusleiders, praktijkopleiders en leden van de onderwijscommissie, al met al zo’n 150 man, zijn bijeen in Theater De Lindenberg aan de Waal. Zij komen af op een afwisselend, ...

Frans Marcelissen 1952 - 2017

Wir setzen uns mit Tränen nieder ….. het slotkoor uit de Matthäus Passion vertolkte perfect de gevoelens van de talrijke aanwezigen op de uitvaart van Frans Marcelissen, doctor in de sociale wetenschappen en redacteur van TBV. Een uitvaart waarop veel tranen vloeiden en veel stemmen stokten. Waarop Johann Sebastian Bach, maar ook Bruce Springsteen klonk. En Waits’ Chocolate Jesus, ...

Jaarverslag Tuchtcollege 2016

De Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en het College van Medisch Toezicht rapporteren jaarlijks over hun activiteiten. Een klacht bij het tuchtcollege is één van de mogelijkheden voor een individu om onvrede over medisch handelen kenbaar te maken. Interne klachtenprocedures zijn doorgaans de eerste stap. In 2016 zijn er in totaal 1646 klachten bij de vijf regionale tuchtcolleges ...

Psychische klachten

De materiële en immateriële verliezen als gevolg van verzuim door psychische klachten zijn enorm. Bovendien is het een Europees probleem. In veel landen gaat het om 35-40% van de arbeidsongeschikten. Aangezien deze alarmerende situatie al jaren bestaat, blijft het belangrijk hierop actie te ondernemen.

Arbeidsconflicten onder de WWZ: geen ontslag maar los het probleem op!

In TBV 3 uit maart 2015 is een bijdrage verschenen van mijn hand en die van Frans van den Nieuwenhof over de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten 6.1 Kort daarop, per 1 juli 2015, is de Wet werk en zekerheid (WWZ) ingevoerd die een belangrijke wijziging in het ontslagrecht heeft aangebracht. De arbeidsrechtpraktijk is daarop wezenlijk verandert. In plaats van het regelen van ontslag ...

Zomaar tuchtzaak en de donkere kamer van Damokles

Ik zoek naar de juiste woorden. De zaak die ik wil voorleggen is delicaat, netelig, heikel, hachelijk, precair, lastig, penibel. Ik heb alle synoniemen maar even opgezocht. Kortom het is een gevoelige kwestie. In vele opzichten.

Arbeidsconflict – voortdurende bron van spanning?

Bij de voorbereiding van de special over arbeidsconflict voor dit TBV viel me één ding erg op: bij discussies over arbeidsconflict in bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige kringen lopen de gemoederen makkelijk hoog op.

Noem het geen arbeidsconflict

Iedereen heeft wel eens ruzie met zijn baas. Vooral dokters. Dat zijn immers gestudeerde, gedreven en eigenwijze mensen. Als zo’n ruzie chronisch wordt kan dat je werkplezier aardig bederven. Bijvoorbeeld als je baas niet echt geïnteresseerd is in verbetering van de zorg. Dat is een uitzichtloze situatie. Dat zien we vooral als nietdokters de baas zijn. In de ggz bijvoorbeeld. Maar ...

Beroepsziektemeldingen met als oorzaak een arbeidsconflict

In de periode 2012-2016 zijn bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten 11.480 meldingen van psychische beroepsziekten geregistreerd. Beroepsgebonden psychische aandoeningen vormen ongeveer een derde van alle beroepsziektemeldingen. Bij ruim 20% van deze meldingen staat werkrelaties/sociale steun als hoofdoorzaak genoemd. Bij de diagnose beroepsgebonden depressie ligt dit ...

Mental health from a life course perspective

In het proefschrift van Karin Veldman wordt nagegaan op welke manier psychische problemen tijdens de kindertijd en adolescentie de onderwijs- en werkuitkomsten beïnvloeden. De psychische problemen waarop gefocust wordt zijn gedragsproblemen, emotionele problemen en aandachtsproblemen. Deze psychische problemen, zo blijkt uit het proefschrift, zijn vanaf de kindertijd tot aan de ...

SMBA sleutel tot uniforme beoordeling op Europees niveau

In deze tijden van angstig antiglobalisme, neonationalisme, euroscepticisme en separatisme is een positieve kijk op arbeidsmigratie al bijna een opruiende activiteit, dus een zeepkistwaardig onderwerp. Arbeidsmigratie gaat soms, vooral door het massale karakter ervan, gepaard met sociale aanpassingsproblemen en negatieve gezondheidseffecten.