Huisarts en wetenschap

http://link.springer.com/journal/12445

List of Papers (Total 928)

Is oorpijn bij vliegen te voorkomen?

Vraagstelling Patiënten vragen soms wat zij kunnen doen om oorpijn bij vliegen te voorkomen. Bij de drogist en op internet worden verschillende (hulp)middelen aangeboden om de oorpijn te verminderen. Wij zochten uit welk wetenschappelijk bewijs er voor die (hulp)middelen is.

Huisarts besteedt meer tijd aan oudere patiënt

Tussen 2013 en 2016 nam de ervaren werklast en de duur van de contacten met oudere patiënten in de huisartsenpraktijk toe. Daarnaast werken huisartsen, mede door veranderingen in de wetgeving in 2015, samen met meerdere partijen in de zorg. Een hogere werkdruk in de huisartsenpraktijk dus, waarvan het de vraag is of die houdbaar is voor de toekomst.

Aften: even sprayen en de ellende is voorbij

Vraagstelling Een patiënte met recidiverend pijnlijke aften is klachtenvrij na één bezoek aan de dermatoloog die haar adviseerde corticosteroïdenneusspray op een opkomende aft te spuiten. Geeft lokale toepassing van corticosteroïden minder klachten dan een afwachtend beleid?

Een algoritme sluit colonkanker uit

Buiten het bevolkingsonderzoek om ondergaan nog veel mensen nodeloos coloscopie. Een diagnostisch algoritme met anamnese en lichamelijk onderzoek, aangevuld met een fecaaloccultbloedtest, kan coloncarcinoom betrouwbaar uitsluiten.

EBM, SDM of GOH?

We zijn nog niet bekomen van EBM, en leren langzamerhand hoe wij daarmee op een gezonde manier moeten omgaan, of er dient zich een nieuwe afkorting aan: shared decision making (SDM). Iedere huisarts zal eraan moeten geloven.

Adequate antibioticavoorschriften op de HAP

Vaak wordt gedacht dat huisartsen op de huisartsenpost makkelijker antibiotica voorschrijven. Dit klopt niet: op de huisartsenpost wordt niet vaker irrationeel voorgeschreven en ook worden tweedekeusmiddelen niet vaker voorgeschreven dan in de dagpraktijk.

Langetermijneffecten behandeling borstkanker

Hebben vrouwen die in het verleden zijn behandeld voor borstkanker met chemo- en/of radiotherapie een groter risico op cardiale disfunctie, depressie, angst of vermoeidheid?

Cardiovasculair risicomanagement: indianenverhalen?

Leefstijl en voeding zijn de belangrijkste pijlers voor modificatie van het cardiovasculaire risicoprofiel van onze patiënten. Recent onderzoek onder indianen uit het regenwoud van Bolivia onderstreept deze bevindingen nog maar eens. Wist u bijvoorbeeld dat een 80-jarige jager-verzamelaar uit het Boliviaanse regenwoud hetzelfde vaatrisico heeft als bij ons de gemiddelde 55-jarige?

CRP bij lageluchtweginfecties voldoet onvoldoende

In haar beschouwing over het gebruik van de CRP-sneltest bij lageluchtweginfecties door de huisarts beschrijft Marloes Minnaard de conclusies uit haar proefschrift. Voor de dagelijkse praktijk is een test beschikbaar om het C-reactief proteïne (CRP) direct te bepalen. Bij een acuut optredend infectieus ziektebeeld kan een CRP-waarde de huisarts in de diagnostische fase ...

Samenwerken vanuit één plan met persoonlijke doelen

Zorg voor kwetsbare ouderen levert niemand alleen. Het gaat om kwaliteit van leven van de oudere op verschillende levensterreinen en hulpverleners vanuit zorg en welzijn vullen elkaar aan. Tegelijk weet iedere professional dat samenwerken niet altijd gemakkelijk is en dat werkafspraken helpen. De nieuwe LESA Zorg voor kwetsbare ouderen geeft aan hoe de samenwerking tussen huisarts, ...

Dyspnoe bij nitrofurantoïne

Nitrofurantoïne is een wereldwijd gebruikt antibioticum bij de behandeling en preventie van urineweginfecties. Er is weinig resistentie, maar er zijn veelvoorkomende bijwerkingen zoals misselijkheid, diarree, flatulentie, huiduitslag en hoofdpijn.

Veilig omgaan met cytostatica

Met de toenemende overleving van kankerpatiënten neemt het aantal patiënten dat wordt behandeld met cytostatica ook toe. Cytostatica worden uitgescheiden via urine en ontlasting, maar ook via sputum, transpiratievocht of braaksel. Dat kan gevolgen hebben voor iedereen die daarmee in aanraking komt, waaronder zorgverleners. Hoe kunnen we onbedoeld contact en ‘besmetting’ met ...

Protonpompremmers slecht voor nieren

VraagstellingProtonpompremmers (PPI’s) worden frequent voorgeschreven. Dit is echter niet geheel ongevaarlijk, aangezien PPI-gebruik mogelijk leidt tot chronische nierinsufficiëntie. Zorgen PPI’s voor achteruitgang in de nierfunctie (Chronische Nier Schade, CNS) gedefinieerd als een glomerulaire filtratie (eGFR) < 60 ml/min/1,73 m?

Palliatieve zorgbehoeften op tijd herkennen

Om patiënten met palliatieve zorgbehoeften tijdig te herkennen, zijn er hulpmiddelen ontwikkeld zoals de ‘surprise question’ (Zou ik verbaasd zijn als mijn patiënt binnen een jaar zou overlijden?).

Stilstaan bij gezondheid

Vraagt u patiënten weleens wat zij onder gezondheid verstaan? Ik heb dat recent gedaan en zij bleken daar heel andere ideeën over te hebben dan ik.

Therapie nabestaanden voor rouw na moord

Door het verlies van een naaste door moord of doodslag kunnen nabestaanden een emotioneel en traumatisch rouwproces doorlopen. Een onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen keek naar de psychopathologie bij nabestaanden van moordslachtoffers en naar het effect van een gecombineerde behandeling van EMDR en cognitieve gedragstherapie.

LESA Zorg voor kwetsbare ouderen

Bied kwetsbare ouderen zorg op maat die aansluit bij hun wensen en behoeften. Kijk daarbij naar de persoonlijke context. Bespreek afspraken tussen huisarts, wijkverpleegkundige en de desbetreffende oudere in een multidisciplinair overleg en leg dit vast in een gezamenlijk zorgplan. Dat zijn de belangrijkste boodschappen van de landelijke eerstelijns samenwerkingsafspraak (LESA) ...

AAA: (hoog) tijd voor screening

Een aneurysma van de aorta abdominalis (AAA) is een aandoening die over het algemeen asymptomatisch verloopt, totdat er een ruptuur optreedt.

Apptip Braintoss

Dit keer geen medische app, maar wel een app die iedereen zou moeten downloaden, zeker wanneer je werkt als huisarts. De makers van Braintoss hanteren de slogan: ‘braintoss: your thoughts straight into your inbox’, en dat is precies wat deze app doet.

Actieve rol huisarts bij rokende jeugd zinvol

Mensen die op kinderleeftijd beginnen met roken, kunnen daar als volwassene moeilijker mee stoppen. Actieve betrokkenheid van de huisarts bij rookpreventie en -behandeling op jonge leeftijd kan helpen.

De jongens tegen de meisjes

Vrouwelijke artsen doen het beter dan hun mannelijke collegae. Patiënten van vrouwelijke artsen hebben een kleinere kans om binnen dertig dagen na ontslag uit het ziekenhuis te overlijden of weer opgenomen te worden dan wanneer ze door een mannelijke arts behandeld zijn.

Handboek depressieve stoornissen

Doelgroep Dit handboek richt zich op de opleiding en scholing van alle beroepsgroepen die met depressie te maken hebben.

Kleine kwalen bij kinderen

Doelgroep Huisartsen(-in-opleiding), jeugdartsen, consultatiebureauartsen, kinderartsen.

Rol van de huisarts bij aanbod preconceptie dragerschapsscreening

In het maartnummer van H&W verwoordt Tjerk Wiersma het NHG-Standpunt Dragerschapsscreening. We zijn verheugd over de opbouwende toon en onderschrijven dat onderzoeksresultaten afgewacht moeten worden voordat er tot brede implementatie kan worden overgegaan.