Tijdschrift voor Urologie

http://link.springer.com/journal/13629

List of Papers (Total 102)

Een α‑adrenerge receptorantagonist als behandeling van blaasontledigingsklachten bij vrouwen: Feit of fictie?

De behandeling van blaasontledigingsklachten bij vrouwen bestaat momenteel uit bekkenbodemfysiotherapie en intermitterende zelfkatheterisatie. Dit artikel betreft de effectiviteit van een α1-adrenerge receptorantagonist bij deze vrouwen. Hiertoe hebben wij gekeken naar de recente literatuur en de uitkomst van 11 klinische studies. De resultaten van de verschillende studies laten ...

Nieuw gedachtegoed te over

Opnieuw overvloedig veel nieuwe gedachten en voer voor discussie in dit abstractnummer. De selectiecriteria van de PRIAS-studie zijn er niet voor niets: tumoren die er niet aan voldoen, hebben echt slechtere histologie na prostatectomie en de beoordeling van een positief chirurgisch snijvlak blijft subjectief en mogelijk een minder goede kwaliteitsmaat.

Case report. Perioperatieve anticoagulantia voor de behandeling van een vena cava inferior tumor trombus bij patiënten met niercelcarcinoom

Een 71-jarige patiënt met een niertumor met uitbreiding in de vena cava inferior (VCI) werd één dag voor de geplande operatiedatum, met uitgebreide longembolieën opgenomen op de intensive care. Trombolyse is ternauwernood succesvol, maar hij wordt toch alsnog geopereerd op een later tijdstip. Naar schatting heeft 4–10 % van de patiënten met een nieuw gediagnosticeerd ...

Centralisatie versus regionalisatie van de prostaatkankerzorg in Nederland

Er is veel discussie over de vraag of centralisatie de prostaatkankerzorg in Nederland kan verbeteren. Kwaliteit verbetert immers naarmate je iets vaker doet. Echter, hoe ver dient een centralisatie te worden doorgevoerd? Zijn twee klinieken, naar het voorbeeld van de Martini-Klinik in Hamburg met 1000 prostaatoperaties per jaar, haalbaar voor Nederland? De argumenten hiervoor zijn ...

Initiatief Comprehensive Prostate Cancer Network (CPCN) in Zuidoost Nederland

De huidige diagnostiek en behandeling van prostaatkankerzorg is complex. Zeker complexe interventies, zoals robotprostatectomie, vragen om concentratie, teneinde een goed meetbaar optimaal kwaliteitsniveau te kunnen behalen. Volume is noodzakelijk om kortcyclische kwaliteitsverbeteringen te kunnen implementeren en evalueren. Tevens is volume nodig om een doorlopend inzicht te geven ...

De behandeling van blaaskanker vraagt om gecentraliseerde zorg

De kwaliteit van zorg voor blaaskankerpatiënten is niet in alle Nederlandse ziekenhuizen gelijk. Door in te zetten op samenwerking tussen ziekenhuizen, gericht op zorgpaden en uitkomsten van zorg, is het mogelijk om snel verbeteringen te realiseren. Aandacht voor patiëntgerelateerde uitkomsten is daarbij van wezenlijk belang.

Kinderurologie en concentratie van zorg; kijk over de grenzen!

In de discussie over de concentratie van zorg zijn verschillende nieuwe ontwikkelingen te herkennen. In dit overzicht wordt een toelichting gegeven op de ontwikkelingen van het superspecialisme kinderurologie, de nationale expertisecentra en de Europese Reference Networks.

Toekomst prostaatkankerzorg door de ogen van de patiënt: de tijd is er rijp voor

ProstaatKankerSt​ichting.​nl (PKS) heeft tijdens een symposium haar visie op de toekomst van de prostaatkankerzorg gepresenteerd. Een visie vanuit het perspectief van de patiënt, waarbij kwaliteitscriteria leidend zijn. Alle prostaatkankerpatiënten moeten gelijkwaardige toegang krijgen tot ‘state-of-the-art’-prostaatkankerzorg; de best mogelijke behandeling met goede oncologische ...

Behandeling van peniscarcinoom

De concentratie van de behandeling van peniskankerpatiënten in het Antoni van Leeuwenhoek heeft zich in een periode van ongeveer 10 jaar voltrokken, zonder bemoeienissen van welke instantie dan ook. Deze ongedwongen verandering in de behandelpraktijk van urologen in Nederland is het resultaat van door collegae erkende expertise, gebaseerd op veelvuldig gepubliceerd en uitgedragen ...

Blaasruptuur na ‘minor’ trauma en alcoholgebruik

Een 33-jarige man bezocht de Spoedeisende Hulp (SEH) in verband met klachten van acute buikpijn na een val op zijn buik en aangezicht na alcoholgebruik. Bij aanvullend onderzoek werd vrij vocht gezien in de buik en contrastlekkage vanuit de blaas. De patiënt werd opgenomen wegens een geïsoleerde traumatische blaasruptuur en conservatief behandeld met een verblijfskatheter gedurende ...

Centralisatie van de prostaatkankerzorg

In de literatuur is de laatste jaren veel geschreven over het voordeel van centralisatie van kankerzorg in het algemeen en prostaatkankerzorg in het bijzonder. In Nederland heeft de centralisatie van prostaatkankerzorg (nog) geen grote vlucht genomen. Toch is er wel degelijk sprake van prostaatkanker-zorgbundeling in specifieke ziekenhuizen. Uit data van de ...

[68Ga]PSMA-PET/CT-imaging bij de diagnostiek van prostaatkanker

Bij zowel initiële als herstadiëring van prostaatkanker heeft conventionele beeldvorming (CT, MRI, botscintigrafie) een beperkte sensitiviteit voor metastasen. Hybride imagingtechnieken, zoals PET-CT, maken gebruik van nieuwe tracers, zoals gelabeld PSMA, en bieden mogelijk verbeterde diagnostiek. Er is daarom een literatuursearch in PubMed en Embase verricht naar klinische studies ...

Case report. Infarcering van een testis bij een patiënt met sikkelcelanemie

Van alle patiënten die met subacute pijnklachten aan het scrotum gezien worden op de Spoedeisende Hulp (SEH) wordt slechts een klein aantal gediagnosticeerd met een torsio testis. Veelal blijkt na lichamelijk onderzoek en echografie met kleurendoppler van het scrotum iets anders aan de hand te zijn, in de meeste gevallen epididymo-orchitis. Bij sommige patiënten blijkt er een ...

Case report. Het herkennen en behandelen van een idiopathische partiële trombose van het corpus cavernosum, een zeldzaam en wellicht onbekend fenomeen in de acute urologie

Een idiopathische partiële trombose, of segmentale trombose, van het proximale corpus cavernosum is in de acute urologie een zeldzaam fenomeen, waardoor soms wordt gedacht aan een perineaal infiltraat. De benaming partieel priapisme is niet correct, omdat bij idiopathische partiële trombose er geen sprake is van een erectie. Op basis van de spaarzame literatuur kunnen echografie en ...

Case report. Endo-ureterale ballonkatheter bij urinelekkage en ureterstricturen na urinedeviatie volgens Bricker

Bij de aanleg van een urinedeviatie volgens Bricker komt zowel lekkage als stenosering van de anastomose voor als complicatie in de postoperatieve fase. In deze casus komen beide problemen aan bod en wordt een endo-ureterale oplossing beschreven waarbij een nieuw soort JJ-katheter met geïntegreerde ballon wordt gebruikt.

Seksuele disfunctie en relatieproblemen na prostaatkankerbehandeling: De gewenste zorg vanuit het oogpunt van patiënt en partner

Erectiele disfunctie (ED) is een van de meest voorkomende gevolgen van prostaatkankerbehandeling en kan leiden tot verandering in een partnerrelatie. Doel van deze studie was het inventariseren van seksuologische en/of relationele problemen en onderzoeken welke vorm van aanvullende zorg gewenst wordt door patiënt en partner. Dit vond plaats middels een vragenlijstonderzoek onder ...

Case report. Beleid bij multipele viscerale restlaesies na chemotherapie bij het non-seminoma testis

In dit artikel wordt een 25-jarige patiënt besproken met stadium IV-H non-seminoma testis, met metastasen naar retroperitoneum, longen en lever. Na vier kuren bleomycin, etoposide en cisplatinum (BEP) toonde de patiënt restlaesies op alle metastatische locaties. Chirurgische excisie van alle laesies groter dan 1 cm is gangbaar, omdat de huidige stageringstechnieken de aard van de ...

The National Prostate Cancer Register of Sweden

Cancer quality registers are attracting increasing attention as metrics for quality assurance and improvement. Comprehensive, high-quality data in nationwide population-based registers are also an ideal basis for observational studies. Here we describe the organization of the National Prostate Cancer Register (NPCR) of Sweden as well as some examples of reports and results from ...

Kwaliteitsregistraties volgens het principe van ‘clinical auditing’

Wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten hebben de afgelopen jaren kwaliteitsregistraties geïnitieerd die zijn opgezet volgens het clinical-auditing principe. Het primaire doel van deze landelijke audits is het verbeteren van zorguitkomsten, door behandelaars te voorzien van spiegelinformatie, waarmee zij de kwaliteit van hun zorgproces kunnen monitoren en ...

Urineretentie na plaatsen transobturator tape: eerst een nachtje over slapen?

Na plaatsing van midurethrale slings treedt relatief vaak urineretentie op. Tegen de trend van steeds korter wordende opnames in, blijven patiënten in sommige ziekenhuizen hiervoor protocollair een nacht over. Deze studie onderzocht of opname in dagbehandeling leidt tot meer mictieproblemen in de vroege postoperatieve fase in vergelijking met klinische opname. Hiertoe werden de ...