Tijdschrift voor Urologie

http://link.springer.com/journal/13629

List of Papers (Total 110)

Blaasruptuur na ‘minor’ trauma en alcoholgebruik

A 33-year-old man visited the emergency department with complaints of acute abdominal pain after a blunt abdominal trauma and alcohol intoxication. Diagnostic investigations revealed free abdominal fluids and contrast leakage from the bladder. Patient was admitted to the hospital for conservative treatment of an isolated traumatic bladder rupture, consisting of an indwelling...

Centralisatie van de prostaatkankerzorg

In de literatuur is de laatste jaren veel geschreven over het voordeel van centralisatie van kankerzorg in het algemeen en prostaatkankerzorg in het bijzonder. In Nederland heeft de centralisatie van prostaatkankerzorg (nog) geen grote vlucht genomen. Toch is er wel degelijk sprake van prostaatkanker-zorgbundeling in specifieke ziekenhuizen. Uit data van de...

[68Ga]PSMA-PET/CT-imaging bij de diagnostiek van prostaatkanker

For both initial-and re-staging of prostate cancer, conventional imaging modalities (CT, MRI, bone scintigraphy) have low sensitivity for detection of metastasis. New PET-imaging techniques, using PSMA, show potential for improved diagnostic accuracy. Therefore, a literature search was performed in PubMed and Embase, including clinical studies on PSMA-PET/CT. In biochemically...

Case report. Infarcering van een testis bij een patiënt met sikkelcelanemie

Van alle patiënten die met subacute pijnklachten aan het scrotum gezien worden op de Spoedeisende Hulp (SEH) wordt slechts een klein aantal gediagnosticeerd met een torsio testis. Veelal blijkt na lichamelijk onderzoek en echografie met kleurendoppler van het scrotum iets anders aan de hand te zijn, in de meeste gevallen epididymo-orchitis. Bij sommige patiënten blijkt er een...

Case report. Het herkennen en behandelen van een idiopathische partiële trombose van het corpus cavernosum, een zeldzaam en wellicht onbekend fenomeen in de acute urologie

Een idiopathische partiële trombose, of segmentale trombose, van het proximale corpus cavernosum is in de acute urologie een zeldzaam fenomeen, waardoor soms wordt gedacht aan een perineaal infiltraat. De benaming partieel priapisme is niet correct, omdat bij idiopathische partiële trombose er geen sprake is van een erectie. Op basis van de spaarzame literatuur kunnen echografie...

Case report. Endo-ureterale ballonkatheter bij urinelekkage en ureterstricturen na urinedeviatie volgens Bricker

Bij de aanleg van een urinedeviatie volgens Bricker komt zowel lekkage als stenosering van de anastomose voor als complicatie in de postoperatieve fase. In deze casus komen beide problemen aan bod en wordt een endo-ureterale oplossing beschreven waarbij een nieuw soort JJ-katheter met geïntegreerde ballon wordt gebruikt.

Seksuele disfunctie en relatieproblemen na prostaatkankerbehandeling: De gewenste zorg vanuit het oogpunt van patiënt en partner

Erectiele disfunctie (ED) is een van de meest voorkomende gevolgen van prostaatkankerbehandeling en kan leiden tot verandering in een partnerrelatie. Doel van deze studie was het inventariseren van seksuologische en/of relationele problemen en onderzoeken welke vorm van aanvullende zorg gewenst wordt door patiënt en partner. Dit vond plaats middels een vragenlijstonderzoek onder...

Case report. Beleid bij multipele viscerale restlaesies na chemotherapie bij het non-seminoma testis

In dit artikel wordt een 25-jarige patiënt besproken met stadium IV-H non-seminoma testis, met metastasen naar retroperitoneum, longen en lever. Na vier kuren bleomycin, etoposide en cisplatinum (BEP) toonde de patiënt restlaesies op alle metastatische locaties. Chirurgische excisie van alle laesies groter dan 1 cm is gangbaar, omdat de huidige stageringstechnieken de aard van de...

The National Prostate Cancer Register of Sweden

Cancer quality registers are attracting increasing attention as metrics for quality assurance and improvement. Comprehensive, high-quality data in nationwide population-based registers are also an ideal basis for observational studies. Here we describe the organization of the National Prostate Cancer Register (NPCR) of Sweden as well as some examples of reports and results from...

Kwaliteitsregistraties volgens het principe van ‘clinical auditing’

Recently, professional societies of medical specialists in the Netherlands have initiated several nation-wide quality registries according to the principles of clinical auditing. The primary goal of these population-based audits is to catalyze quality improvement by providing doctors with actable risk-adjusted benchmarked feedback on their performance and patient outcomes. Close...

Urineretentie na plaatsen transobturator tape: eerst een nachtje over slapen?

Urinary retention is a relatively common complication of midurethral sling surgery. To decrease the incidence of voiding problems, some hospitals only apply inpatient treatment for this procedure. We investigated if outpatient treatment increased the risk of urinary retention compared to inpatient treatment. For this reason the data of all 265 patients who underwent the trans...

Case-report. Bloedverlies uit een Brickerse lis op basis van parastomale varices

Parastomale varices kunnen leiden tot levensbedreigende en moeilijk te behandelen stomabloedingen. Dit artikel betreft een casus van een fatale stomabloeding bij een patiënte met parastomale varices op basis van levercirrose. Tevens worden verschillende therapeutische mogelijkheden besproken en eerdere casus uit de literatuur aangehaald.

Kwaliteitsregistraties in de urologie: the Clinical Research Office of the Endourological Society (CROES)

De Clinical Research Office of the Endourological Society (CROES) is opgericht om de samenwerking tussen endo-urologen wereldwijd te faciliteren. De CROES is verantwoordelijk voor zes registratiestudies: PCNL, URS, GLS, Renal Mass, UTUC en IRE. Daarnaast zijn door CROES drie gerandomiseerde studies opgezet: NBI, S‑Technologies en IRE. De S‑Technologies- en de IRE-RCT, en de UTUC...

Mondigheid van prostaatkankerpatiënten en het effect ervan op communicatie en behandelproces

Mannelijke kankerpatiënten kunnen wat betreft mondigheid als ‘een totaal andere populatie’ worden beschouwd als vrouwelijke kankerpatiënten. Daarom is onder urologen onderzoek gedaan naar de mondigheid van een mannelijke patiëntgroep, namelijk prostaatkankerpatiënten. Een tweede reden voor dit onderzoek was van praktische aard. Op basis van de onderzoeksresultaten kan een betere...

De klinische relevantie van cribriforme en intraductale prostaatkanker in diagnostische naaldbiopten

Cribriforme en intraductale groei zijn beide geassocieerd met een ongunstige prognose na radicale prostatectomie. In dit onderzoek werden alle patiënten van de eerste screeningsronde van de European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC) met prostaatkanker geïncludeerd. Alle uit deze screeningsronde beschikbare coupes werden gereviseerd en gescoord op...

Langetermijn follow-up van katheteriseerbare vesicostoma’s bij kinderen, een vergelijking van verschillende technieken

Bij kinderen met neurogeen blaaslijden wordt vaak een vesicostoma aangelegd om clean intermittent catheterization mogelijk te maken. Bij veel stoma’s zien we op den duur echter stenosering, lekkage en fausse-routevorming. Wij voerden een retrospectief dossieronderzoek uit naar de langetermijnuitkomsten van verschillende operatietechnieken (appendix, blaas of ileum) bij 112...

Basaal wetenschappelijk bewijs voor de link tussen erectiele disfunctie en cardiometabole disfunctie

In 2012 heeft de Sexual Medicine Society of North America (SMSNA) een commissie ingesteld, die als opdracht had het wetenschappelijk bewijs te onderzoeken voor een pathomechanistische link tussen erectiele disfunctie (ED) en cardiovasculaire metabole ziekten (CVMZ). In deze review doet de commissie verslag van haar bevindingen, na een literatuuronderzoek van vijf betrokken...

Architectuur van het corpus spongiosum: een anatomische studie

Introductie Gedetailleerde kennis van de architectuur van het corpus spongiosum is nodig voor tissue engineering, maar ontbreekt. Methoden Twee penissen van overleden mannen die hun lichaam ter beschikking van de wetenschap hadden gesteld werden ingevroren; één penis in slappe toestand, de ander artificieel in erectie gebracht. Transversale en frontale (lengterichting...