Tijdschrift voor Urologie

http://link.springer.com/journal/13629

List of Papers (Total 102)

Case-report. Bloedverlies uit een Brickerse lis op basis van parastomale varices

Parastomale varices kunnen leiden tot levensbedreigende en moeilijk te behandelen stomabloedingen. Dit artikel betreft een casus van een fatale stomabloeding bij een patiënte met parastomale varices op basis van levercirrose. Tevens worden verschillende therapeutische mogelijkheden besproken en eerdere casus uit de literatuur aangehaald.

Kwaliteitsregistraties in de urologie: the Clinical Research Office of the Endourological Society (CROES)

De Clinical Research Office of the Endourological Society (CROES) is opgericht om de samenwerking tussen endo-urologen wereldwijd te faciliteren. De CROES is verantwoordelijk voor zes registratiestudies: PCNL, URS, GLS, Renal Mass, UTUC en IRE. Daarnaast zijn door CROES drie gerandomiseerde studies opgezet: NBI, S‑Technologies en IRE. De S‑Technologies- en de IRE-RCT, en de UTUC- ...

Mondigheid van prostaatkankerpatiënten en het effect ervan op communicatie en behandelproces

Mannelijke kankerpatiënten kunnen wat betreft mondigheid als ‘een totaal andere populatie’ worden beschouwd als vrouwelijke kankerpatiënten. Daarom is onder urologen onderzoek gedaan naar de mondigheid van een mannelijke patiëntgroep, namelijk prostaatkankerpatiënten. Een tweede reden voor dit onderzoek was van praktische aard. Op basis van de onderzoeksresultaten kan een betere ...

De klinische relevantie van cribriforme en intraductale prostaatkanker in diagnostische naaldbiopten

Cribriforme en intraductale groei zijn beide geassocieerd met een ongunstige prognose na radicale prostatectomie. In dit onderzoek werden alle patiënten van de eerste screeningsronde van de European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC) met prostaatkanker geïncludeerd. Alle uit deze screeningsronde beschikbare coupes werden gereviseerd en gescoord op ...

Langetermijn follow-up van katheteriseerbare vesicostoma’s bij kinderen, een vergelijking van verschillende technieken

Bij kinderen met neurogeen blaaslijden wordt vaak een vesicostoma aangelegd om clean intermittent catheterization mogelijk te maken. Bij veel stoma’s zien we op den duur echter stenosering, lekkage en fausse-routevorming. Wij voerden een retrospectief dossieronderzoek uit naar de langetermijnuitkomsten van verschillende operatietechnieken (appendix, blaas of ileum) bij 112 kinderen ...

Basaal wetenschappelijk bewijs voor de link tussen erectiele disfunctie en cardiometabole disfunctie

In 2012 heeft de Sexual Medicine Society of North America (SMSNA) een commissie ingesteld, die als opdracht had het wetenschappelijk bewijs te onderzoeken voor een pathomechanistische link tussen erectiele disfunctie (ED) en cardiovasculaire metabole ziekten (CVMZ). In deze review doet de commissie verslag van haar bevindingen, na een literatuuronderzoek van vijf betrokken ...

Architectuur van het corpus spongiosum: een anatomische studie

Introductie Gedetailleerde kennis van de architectuur van het corpus spongiosum is nodig voor tissue engineering, maar ontbreekt. Methoden Twee penissen van overleden mannen die hun lichaam ter beschikking van de wetenschap hadden gesteld werden ingevroren; één penis in slappe toestand, de ander artificieel in erectie gebracht. Transversale en frontale (lengterichting) ...

Toekomst van de opleiding tot uroloog

Centralisatie en de verdeling van ingrepen over urologen zouden mogelijk consequenties kunnen hebben voor de urologische opleiding en daarmee de toekomstig uroloog. In dit artikel wordt de huidige opleiding urologie beschreven en gaan we in op wat de hedendaagse veranderingen in de gezondheidszorg mogelijk voor consequenties hebben voor het vak urologie. Tevens worden de resultaten ...

Historie van het onderwijs in de urologie

Opleiding kent geen einde. Vanuit de geschiedenis is, ook binnen de urologie, de vaardigheidstraining geëvolueerd van ‘see one, do one, teach one’ naar een gestructureerde skillslab training in modules. Verschillende organisaties zijn opgericht om dit doel te bereiken. Vijf promovendi hebben de onderwijskundige benadering van deze training wetenschappelijk onderbouwd. Het ...

Hypofyseapoplexie na gebruik van een gonadoreline (GnRH-)agonist

Hypofyseapoplexie is een bloeding of infarct in de hypofyse en treedt meestal op in een hypofyseadenoom. De exacte pathofysiologie ervan is onbekend; wel wordt er een relatie met abnormale vasculatuur van een hypofyseadenoom beschreven. Het is een zeer zeldzame bijwerking van gonadoreline (GnRH)-agonisten. Wij beschrijven een 68-jarige man die een maand na toediening van ...

De internationale hypospadieregistratie

In 2009 startte de Nederlandse hypospadiestudie, met als doel factoren te ontrafelen die de kans op complicaties na hypospadiechirurgie beïnvloeden. Inmiddels is de tijd rijp om deze studie om te zetten in een internationale kwaliteitsregistratie.

De Nederlandse Kankerregistratie; een schat aan informatie

Er bestaat een toenemende belangstelling voor het inzichtelijk maken van (variatie in) kwaliteit van oncologische zorg. Naast de bestaande, veelal monodisciplinaire kwaliteitsregistraties, kan de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) dienen als bron van gegevens ter evaluatie van bepaalde aspecten van kwaliteit van uro-oncologische zorg. Indien de beschikbare gegevens ontoereikend ...

Video-analysis for the assessment of practical skill

Objective To review the literature on the application of video review and analytics on surgical education and quality improvement. Background Analysis of past performance is a mandatory component in many industries, yet the idea is in its infancy in surgical assessment. Evaluation of surgical skill, both technical and non-technical, is possible through video analysis methods. ...

De toetsing van medische competentie

Toetsing van medische competentie kent een rijke historie van ontwikkeling en onderzoek. In dit artikel wordt eerst een kort overzicht gegeven van een aantal door onderzoek verworven inzichten en hun praktische implicaties. Vervolgens wordt er ingegaan op het moderne competentiegerichte opleiden en de implicaties voor toetsing. Ook de koppeling van competenties aan beter te ...

Training in de urologie anno 2016 en in de toekomst

Training in Urology (http://​www.​training inurology.​com) bestaat inmiddels tien jaar. In dit artikel delen we onze ervaringen met onderwijs- en curriculumontwikkeling in de urologie.

Vormgeven van patiëntveiligheidsonderwijs: een integraal onderdeel van verantwoorde zorg

De moderne gezondheidszorg is een complex systeem, dat voortdurend verandert als gevolg van nieuwe technologische en organisatorische ontwikkelingen. Patiëntveiligheid staat daarbij hoog in het vaandel. Toch komt patiëntveiligheid soms (onbewust) in het gedrang, waardoor medische fouten kunnen ontstaan met schade voor de patiënt tot gevolg. Onderwijs op het gebied van ...

Training in de urologie: vroeger en nu. Visie van het Concilium Urologicum

In dit stuk staan we stil bij alle vele ontwikkelingen die al plaats hebben gevonden in de opleiding tot uroloog in het afgelopen decennium, zoals de vaststelling van het Curriculum Urologie met de CANMEDS-competenties en het landelijke cursorisch onderwijs. Ook blikken we vooruit op wat gaat komen: competentiegericht opleiden, verkorting van de opleidingsduur en integratie van ...

Een patiënt met een grote niertumor: niet altijd voor de uroloog

Een 68-jarige patiënt presenteerde zich met flankpijn ten gevolge van een grote renale massa. Onder verdenking van een renaalcelcarcinoom werd een nefrectomie verricht. Pathologisch onderzoek toonde een diffuus grootcellig B‑cellymfoom. Primair renale manifestatie van een lymfoom komt weinig voor. De diagnose wordt vaak gemist of pas gesteld na het verrichten van een nefrectomie. ...

Kwaliteitsregistraties: van meten naar verbeteren

Inzicht in kwaliteit is essentieel om te kunnen sturen op kwalitatief goede en doelmatige zorg. Tal van gedreven artsen hebben kwaliteitsregistraties opgezet om te kunnen benchmarken en daarmee hun kwaliteit van zorg voor de patiënt te verbeteren.

Gynaecomastie als eerste manifestatie van een testistumor

In dit artikel beschrijven wij twee patiënten die zich presenteren met gynaecomastie als eerste symptoom van een testistumor. Histopathologisch onderzoek na orchidectomie toont het beeld van respectievelijk een seminoom en een Leydig-celtumor. Verschillende pathofysiologische mechanismen spelen een rol bij het ontstaan van gynaecomastie. In beide casussen verdween de gynaecomastie ...

Enhanced recovery after surgery (ERAS) effectief bij robotgeassisteerde radicale cystectomie (RARC); standaardisatie gewenst

Het doel van het ERAS-protocol is het postoperatieve herstel te optimaliseren. Om te inventariseren welke invulling landelijk gegeven wordt aan dit protocol, hebben wij een enquête gehouden onder Nederlandse urologen. Hieruit bleek dat er nog veel verschillen bestaan tussen de ziekenhuizen. Om het effect van ERAS te onderzoeken, hebben wij een onderzoek gedaan in onze eigen ...

Case report. Een paraganglioom in de blaas

Wij beschrijven een casus van een 48-jarige vrouw met een atypische blaastumor. Patiënt is bekend met familiaire paragangliomen. Een catecholamineproducerende blaastumor zou tijdens een operatie een plotselinge bloeddrukstijging kunnen veroorzaken als gevolg van een catecholaminecrisis. Uit voorzorg werden daarom, voorafgaand aan de resectie van de blaastumor, de ...