Tijdschrift voor Urologie

http://link.springer.com/journal/13629

List of Papers (Total 110)

De Nederlandse Kankerregistratie; een schat aan informatie

Er bestaat een toenemende belangstelling voor het inzichtelijk maken van (variatie in) kwaliteit van oncologische zorg. Naast de bestaande, veelal monodisciplinaire kwaliteitsregistraties, kan de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) dienen als bron van gegevens ter evaluatie van bepaalde aspecten van kwaliteit van uro-oncologische zorg. Indien de beschikbare gegevens ontoereikend...

Video-analysis for the assessment of practical skill

Objective To review the literature on the application of video review and analytics on surgical education and quality improvement. Background Analysis of past performance is a mandatory component in many industries, yet the idea is in its infancy in surgical assessment. Evaluation of surgical skill, both technical and non-technical, is possible through video analysis methods...

Training in de urologie anno 2016 en in de toekomst

Training in Urology (http://​www.​training inurology.​com) bestaat inmiddels tien jaar. In dit artikel delen we onze ervaringen met onderwijs- en curriculumontwikkeling in de urologie.

De toetsing van medische competentie

The assessment of medical competence has a rich history of research and development. This paper provides a short overview of acquired insights and their practical implications. Attention is being paid to competency-based education and its consequences for assessment. The coupling of competencies to more easily understandable clinical tasks, the Entrustable Professional Activities...

De internationale hypospadieregistratie

In 2009 the Dutch Hypospadias study started with the goal to unravel the factors that influence the chance of complications. Now the time has come to transform this study into an international quality registration.

Vormgeven van patiëntveiligheidsonderwijs: een integraal onderdeel van verantwoorde zorg

De moderne gezondheidszorg is een complex systeem, dat voortdurend verandert als gevolg van nieuwe technologische en organisatorische ontwikkelingen. Patiëntveiligheid staat daarbij hoog in het vaandel. Toch komt patiëntveiligheid soms (onbewust) in het gedrang, waardoor medische fouten kunnen ontstaan met schade voor de patiënt tot gevolg. Onderwijs op het gebied van pati...

Training in de urologie: vroeger en nu. Visie van het Concilium Urologicum

In dit stuk staan we stil bij alle vele ontwikkelingen die al plaats hebben gevonden in de opleiding tot uroloog in het afgelopen decennium, zoals de vaststelling van het Curriculum Urologie met de CANMEDS-competenties en het landelijke cursorisch onderwijs. Ook blikken we vooruit op wat gaat komen: competentiegericht opleiden, verkorting van de opleidingsduur en integratie van...

Kwaliteitsregistraties: van meten naar verbeteren

Inzicht in kwaliteit is essentieel om te kunnen sturen op kwalitatief goede en doelmatige zorg. Tal van gedreven artsen hebben kwaliteitsregistraties opgezet om te kunnen benchmarken en daarmee hun kwaliteit van zorg voor de patiënt te verbeteren.

Een patiënt met een grote niertumor: niet altijd voor de uroloog

A 68-year old patient presented with flank pain caused by a large renal mass. A nephrectomy was performed because renal cell carcinoma was suspected. Pathological examination showed a diffuse large B‑cell lymphoma. Primary renal manifestation of a lymphoma is rare. The diagnosis is often missed or only recognized after a nephrectomy is performed. A primary renal lymphoma must be...

Gynaecomastie als eerste manifestatie van een testistumor

In dit artikel beschrijven wij twee patiënten die zich presenteren met gynaecomastie als eerste symptoom van een testistumor. Histopathologisch onderzoek na orchidectomie toont het beeld van respectievelijk een seminoom en een Leydig-celtumor. Verschillende pathofysiologische mechanismen spelen een rol bij het ontstaan van gynaecomastie. In beide casussen verdween de...

Enhanced recovery after surgery (ERAS) effectief bij robotgeassisteerde radicale cystectomie (RARC); standaardisatie gewenst

Het doel van het ERAS-protocol is het postoperatieve herstel te optimaliseren. Om te inventariseren welke invulling landelijk gegeven wordt aan dit protocol, hebben wij een enquête gehouden onder Nederlandse urologen. Hieruit bleek dat er nog veel verschillen bestaan tussen de ziekenhuizen. Om het effect van ERAS te onderzoeken, hebben wij een onderzoek gedaan in onze eigen...

Case report. Een paraganglioom in de blaas

Wij beschrijven een casus van een 48-jarige vrouw met een atypische blaastumor. Patiënt is bekend met familiaire paragangliomen. Een catecholamineproducerende blaastumor zou tijdens een operatie een plotselinge bloeddrukstijging kunnen veroorzaken als gevolg van een catecholaminecrisis. Uit voorzorg werden daarom, voorafgaand aan de resectie van de blaastumor, de...

Chemolitholyse: een vergeten optie voor de behandeling van cystine stenen

Een adolescente jongen met persisterende cystinestenen in de hoge urinewegen werd succesvol behandeld met chemolitholyse. Wij beschrijven een casus en presenteren een overzicht van de situaties waarin percutane chemolitholyse als behandeling kan worden toegepast.

Laser endopyelotomie voor een zeldzame vorm van ureterobstructie na niertransplantatie

Een obstructie van de proximale ureter is een zeldzame complicatie na niertransplantatie. Twee casus worden beschreven, waarin een functionele obstructie behandeld wordt met laser endopyelotomie. Dit is een veilige procedure en de behandeling is succesvol.

Transurethraal inbrengen van magneetkralen voor seksuele stimulatie: twee patiënten

Urethraal inbrengen van magneetkralen is een weinig beschreven fenomeen, dat vooral gezien wordt bij met name jonge mannen. De voornaamste reden is het verkrijgen van seksueel genot. Recentelijk werden twee jonge mannelijke patiënten gezien die een reeks magneetkralen in de urethra brachten voor seksuele stimulatie. Vanwege magnetisme kan het transurethraal verwijderen van deze...

Case report. Invaginatie van de ureter door een ureter-fibro-epitheliale poliep

De ureter-fibro-epitheliale poliep (UFP) is een zeldzame benigne tumor. Een invaginatie veroorzaakt door een UFP is nog veel zeldzamer. Aanbevelingen voor diagnostiek en behandelingen zijn veelal op basis van eerdere case reports en meningen van experts. Veelal is de UFP asymptomatisch en is het enige symptoom microscopische hematurie. Diagnostisch zijn de CT-scan met een...

Radicaal anders: waarom semencryopreservatie bij mannen met een testistumor moet worden aangeboden vóór de radicale orchiëctomie

Semencryopreservatie is een algemeen geaccepteerde methode om kinderwens in de toekomst mogelijk te maken voor mannen die door gonadotoxische chemo- of radiotherapeutische behandeling onvruchtbaar dreigen te worden. In een retrospectief onderzoek in een cohort van 604 mannen met een maligne testistumor, toonden wij aan dat bij een op de zes patiënten semencryopreservatie niet...

Perioperatieve behandelingen en radicale cystectomie voor blaaskanker. Een trendanalyse over 10.338 patiënten in Nederland

Achtergrond In Europa zijn epidemiologische data betreffende perioperatieve behandelingen (PB) en radicale cystectomie (RC) niet voorhanden. Wij onderzochten trends in de toepassing van neoadjuvante chemotherapie (NAC), neoadjuvante radiotherapie (NAR), adjuvante chemotherapie (AC) en adjuvante radiotherapie (AR) en RC in een bepaalde periode in Nederland. Tevens onderzochten wij...

Endoscopische transvesicale adenomectomie van de prostaat (ETAP). Resultaten van de eerste 17 patiënten in een perifeer ziekenhuis

Met de komst van de minimaal invasieve (inclusief de robotgeassisteerde) technieken in de urologie is er de afgelopen jaren veel veranderd, met name op oncologisch chirurgisch gebied. Bij de chirurgische behandeling van BPH lijken deze technieken vooralsnog maar weinig toepassing te vinden. In dit artikel presenteren wij een nieuwe, minimaal invasieve, endoscopische transvesicale...

Peroperatieve en oncologische resultaten van de robotgeassisteerde partiële nefrectomie en robotgeassisteerde radicale nefrectomie in een Nederlands hoogvolumecentrum

Deze studie is uitgevoerd om het resultaat te beschrijven van robotgeassisteerde partiële nefrectomie (RAPN) en van robotgeassisteerde radicale nefrectomie (RARN). Hiertoe is een prospectieve data-analyse uitgevoerd op de uitkomsten van 200 patiënten die een RAPN en 116 patiënten die een RARN ondergingen tussen februari 2011 en april 2015. De operatieduur en het bloedverlies...

Met “Ik geef u onze folder mee” heeft een op de tien nóg geen idee

Door de huidige toename van schriftelijke en digitale informatievoorziening ontstaat een groeiende gezondheidsachterstand bij laaggeletterden, hetgeen verder verergert door het verbergen van het probleem door patiënten en het ontbreken van awareness bij artsen. De consequenties van laaggeletterdheid op zorg- en financieel vlak zijn echter groot: onder andere slechtere...