Cross-contaminatie via tablettentellers

International Journal of Clinical Pharmacy, Dec 1979

J. P. Kuijlman

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2FBF02293284.pdf

Cross-contaminatie via tablettentellers

Cross-contaminatie tellers via tabletten- - alle pati~nten die reacties vertoonden, hadden een blanco allergie-anamnese; - p/tti6nten die waren voorbehandeld met corticosteroiden, vertoonden geen reacties; - de nevenwerking 'braken' moet - bij dit onderzoek - niet als zonder enig gevaar worden gezien, omdat het hoofd van de pati6nt gefixeerd is, bestaat er risico van aspiratie; - de meeste reacties traden op nadat ca. 50 ml contrastmiddel was toegediend; deze verdwenen meestal tijdens het vervolgen van de toediening en waren na ongeveer Io-I 5 min verdwenen. - In een vervolgonderzoek werd nagegaan of er verschil bestond (onafhankelijk van de nevenwerkingen) tussen beide contrastmiddelen voor wat betreft de versterking van de beelden die zonder contrastmiddel waren verkregen. Er werden, ondanks de verschillende toegediende hoeveelheden jodium, geen verschillen gevonden tussen deze contrastmiddelen. Wel viel op d a t e r in 63% van de gevallen kon worden gesproken van een slechtere beeldkwaliteit vergeleken met de beelden die werden verkregen zonder contrastmiddelen. Als mogelijke reden wordt genoemd: kleine bewegingsonrust tijdens de toediening van het contrastmiddel en de periode direct daarop volgend; hoewel e.e.a, n i e t e r g overtuigend is. Concluderend kan worden gesteld dat natriumioxithalamaat een uitstekend contrastmiddel blijkt te zijn voor hersen-computertomografie en dat het beter blijkt te worden getolereerd dan het natrium/megluminediatrizoaat. per Ioo tabletten op de daaropvolgende capsules aangetroffen. Mag er al geen gevaar voor directe intoxicatie of farmacologische werking bestaan, deze hoeveelheden zijn zeker voldoende om sensibilisatie te veroorzaken. Heel bekend is natuurlijk de overgevoeligheid voor penicilline die soms een fatale afloop kan hebben, maar ook van andere therapeutische klassen - zoals sulfonamiden en analgetica - is bekend dat ze overgev0eligheidsreacties kunnen oproepen. De auteurs hebben ook penicilline- en sulfadiazinetabletten met behulp van twee machines geteld. Zij waren in staat in het stof verzameld van deze machines m e t behulp van dunnelaag-chromatografie beide stoffen aan te tonen. De resultaten van dit onderzoek wijzen erop dat tablettentelmachines na elk gebruik nauwkeurig moeten worden schoongemaakt, ook al maakt de constructie dit niet altijd even gemakkelijk. J. P. KUIJLMAN B I O F A R M A C I E EN F A R M A C E U T I S C H E T E C H N O L O G I E via LI WAN PO, A., I. MORLAND e n L. ROBn~S (I978) J. Clin. Pharmacol. 2, I3I-I35. De auteurs hebben een onderzoek ingesteld naar de stofoverdracht die kan plaatsvinden via een automatische tablettenteller wanneer er eerst Ioo niet-gecoate tabletten worden afgeteld en vervolgens 50 harde gelatinecapsules, gevuld met loodhagel. Als model werden acetylsalicylzuurtabletten van 300 mg van verschillende fabrikaten onderzocht met behulp van kwantitafieve dunnelaag-chromatografie. Afhankelijk van de slijtvastheid van de tabletten, gemeten m.b.v, de Roche friabilator, varieerde de hoeveelheid acetylsalicylzuur die op de capsules werd aangetroffen. Van de minst slijtvaste tabletten werd 9,7 mg per Ioo tabletten, van de meest slijtvaste werd 2,4 mg


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2FBF02293284.pdf

J. P. Kuijlman. Cross-contaminatie via tablettentellers, International Journal of Clinical Pharmacy, 1979, 592-592, DOI: 10.1007/BF02293284