Overeenstemming CAO apothekersassistenten 1979

International Journal of Clinical Pharmacy, Dec 1979

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2FBF02293142.pdf

Overeenstemming CAO apothekersassistenten 1979

E. D. HARDERWIJK - Her geneesmiddel is zo oud als de mensheid, want ieder mens zoekt middelen ter genezing, of althans ter leniging van zijn kwalen. In elke samenleving ziet men echter hoe gaarne ook anderen zich bemoeien met de relatie geneesmiddel-pati~nt: de geneesmiddelenkenners (kruidenkenners, apothekers), de genezers (artsen), de kwakzalvers en de samenleving als geheel (verpersoonlijkt door de lagere of hogere overheid). De vraag in welke mate deze bemoeienis gerechtvaardigd is, is door diverse samenlevingen en in diverse fasen van de geschiedenis op verschillende wijze beantwoord. Binnen de laatste 50 jaar is de neiging tot bevoogding van de patient steeds meer aan kritiek onderhevig geweest, maar tevens zijn nieuwe problemen ontstaan (drugmisbruik, overdadige reclame) die de noodzaak van een bepaalde vorm van bevoogding opnieuw onderstrepen. In de lezing za! - aan de hand van een aantal historische voorbeelden - de vraag worden besproken in hoeverre de huidige situatie rondom het geneesmiddel in de samenleving optimaal is en hoe deze in de k o m e n d e jaren aan verandering onderhevig zal zijn. O v e r e e n s t e m m i n g c A O apothekersassistenten 1979 In de onderhandelingscommissie KrCuP-Sam e n w e r k e n d e Bonden van Apothekersassistenten is overeenstemming bereikt over de CAO apothekersassistenten 1979. D e belangrijkste wijzigingen zijn: a. Arbeidstijdverkorting Voor assistenten van 55 jaar en ouder wordt de werkweek 371/2 uur in plaats van 40 uur. Tot nu toe gold deze kortere werkweek voorassistenten van 60 jaar en ouder. b. Nachtdienstvergoeding De nachtdienstvergoeding is ingrijpend gewijzigd. Tot nu toe was deze voor de uren tussen 24.00 en 08.00 uur f 1,75 per uur en f 6, per recept. In de nieuwe regeling is de'vergoeding in geld geheel k o m e n te vervallen en vervangen door een vergoeding in vri]e tijd. De dienstdoende assistente krijgt voortaan voor de nachtdienst I uur vrij, en I uur vrij voor elke storing (d.w.z. een aflevering al of niet op recept) met een maximum van 7 storingsuren. Deze vrije uren dienen aansluitend op de nachtdienst te worden opgenomen, tenzij door de assistente in overleg met de apotheker anders wordt besloten. c. I/akantiedagen Het aantal vakantiedagen wordt voor iedere assistente met I dag verhoogd en gebracht op 2 i werkdagen. Voorts krijgt een assistente van 45 jaar en ouder recht op 22 werkdagen, van 55 jaar en ouder op 23 werkdagen en van 60 jaar en ouder op 24 werkdagen. E e n volledig overzicht van alle wijzigingen is onlangs aan de leden der KNMP toegezonden. Deze wijzigingen m o e t e n overigens nog worden goedgekeurd door de op 21 februari a.s. te houden Buitengewone Algemene Vergadering. Promoties O p 15 december jl. is aan de Rijksuniversiteit te Utrecht de heer E. J. E. ~. BAST,apotheker, gep r o m o v e e r d tot doctor in de G e n e e s k u n d e op het proefschrift 'Idiotypic lymphocytes in the rabbit'. P r o m o t o r e n waren Prof. Dr. S. E. BALLIEUX en Prof. Dr. M. WIKLER. O p 18 december jl. is aan de Rijksuniversiteit te Groningen de heer ~. K. BOLHUIS,apotheker, gepromoveerd tot doctor in de Wiskunde en Natuurwetenschappen op het proefschrift 'Enkele aspecten van de formulering en bereiding van t abletten met direct comprimeerbare vulbindmiddelen'. P r o m o t o r was Prof. Dr. Ir. c. F. LERK, co-referent was Dr. B. W. MOLLER.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2FBF02293142.pdf

Overeenstemming CAO apothekersassistenten 1979, International Journal of Clinical Pharmacy, 1979, 57-57, DOI: 10.1007/BF02293142