Ten geleide

International Journal of Clinical Pharmacy, Dec 1981

Commissie Van Redactie

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2FBF02193196.pdf

Ten geleide

Ten geleide Faculteit der Geneeskunde, Vakgroep MedischeInformatica, Vrije Universiteit,Van der Boechorststraat 7, Amsterdam. - De wetenschappelijke dag van het I25e KNMPCongres, die op 14 oktober I98o te 's-Gravenhage werd gehouden, stond in het teken van de farmaceutische informatica. Hiermee kreeg dit begrip voor bet eerst ook buiten de kring van ingewijden bekendheid. De farmaceutische informatica zal in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen bij de informatie die de apotheker verschaft aan pati6nten en artsen en aan de medewerkers in zijn apotheek. O m de in o m v a n g en snelheid t o e n e m e n d e informatiestroom in goede banen te k u n n e n leiden, dient de a p o t h e k e r op de hoogte te zijn van de m e t h o d i e k e n die het hem mogelijk maken te beschikken over de veelheid van gegevens. Maar niet alleen bij de informatieverschaffing speelt de computer een rol; ook in de farmaceutische wetenschappen is het onderzoek in sterke mate afhankelijk van de mogelijkheid o m grote hoeveelheden gegevens snel te verwerken. In de farmaceutische research speelt dit ook een rol. Behalve de teksten van de voordrachten op de wetenschappelijke d a g , die een algemeen inzicht geven in de mogelijkheden en beperkingen van de computer bij het gebruik op verschillende gebieden van de farmacie, is in dit t h e m a n u m m e r ook een praktisch voorbeeld o p g e n o m e n van de programmatuur voor een 'personal computer' of 'home computer'. Naar de mening van de redactie sluit een dergelijk artikel goed aan bij de problematiek die op het congres aan de orde is geweest. De auteurs stellen aan het eind van hun bijdrage dat het Pharmaceutisch Weekblad wellicht zou k u n n e n dienen als uitwisselingsplaats van mededelingen over en ervaringen met progrgmmatuur. De redactie is gaarne bereid hiervoor de benodigde plaatsruimte beschikbaar te stellen. COMMISSIE VAN REDACTIE Informatica, geneeskunde en farmacie PROF. DR. IR. J. H. VAN BEMMEL 1 EN DR. IR. A. F. L. VETH t INLEIDING Eeuwen lang reeds heeft de farmacie een zekere zelfstandigheid gehad ten opzichte van de geneeskunde. Niet in de laatste plaats houdt dit verband met de eigen verantwoordelijkheden van beide groepen beroepsbeoefenaars. Omstreeks I5oo werd de taak van de apotheker reeds nauwkeurig omschreven in de vorm van reglementen (I49o: Maastricht; I519: Amsterdam), zoals we die vinden opgetekend in het boeiende proefschrift van Mevr. sosMAN-JELGERSMA(I979). Reeds toen was het zo: de arts schrijft voor, maar uitsluitend de apotheker is verantwoordelijk voor de medicijnen, zoals staat in artikel I van de Delftse ordonnantie: 'Scout, Scepenen ende Raidtluyden der steede van Delft hebben, bij aduyse vanden burgemeesteren, gei'nterdiceert ende verbooden, Interdiceeren ende verbieden mits deesen, dat niemande binnen der seluer steede vriheyt hem veruorderen en sal moeten te practizeeren In medicinen ofte scriuen brieuen van Recepten ten zij dat hij doctor ofte licentiaet In medicinen sal zijn ofte dat hij, ouermits spetiaele geleertheyt, bijden scout, gerechte ende doc


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2FBF02193196.pdf

Commissie Van Redactie. Ten geleide, International Journal of Clinical Pharmacy, 1981, 433-433, DOI: 10.1007/BF02193196