De NZa brengt schade toe aan de patiënt!

Tandartspraktijk, Dec 2016

Door het totale gebrek aan deskundigheid binnen de NZa kunnen patiënten in Nederland niet langer geholpen worden volgens behandelmethoden die internationaal als Best Practice worden gezien en schaadt zij hierdoor het belang van de patiënt.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-016-0136-6.pdf

De NZa brengt schade toe aan de patiënt!

De NZa brengt schade toe aan de patiënt! Door de vaste prijs van de materiaalkosten van het implantaat gaat volledig voorbij aan de ontwikkelingen in de implantolo(J33) en alles wat er tijdens de chirurgische fase op geplaatst gie van de afgelopen 6 jaar. wordt, is het in Nederland economisch niet meer mogelijk direct een tijdelijk, of beter nog het definitieve abutment te Tot mijn totale verbijstering blijkt nu bovendien dat de NZa plaatsen. Ondanks dat alle onderzoeken erop wijzen dat deze van mening is dat wanneer tevoren bekend is dat een augmanier van behandelen niet alleen minder invasief is, maar mentatie (sinuslift of kaakverbreding) uitgevoerd kan worden esthetisch fraaiere resultaten oplevert met een betere stabili- simultaan met het plaatsten van de implantaten, deze en alle teit op de lange termijn, blijkt de NZA niet open te staan voor bijbehorende biomaterialen niet in rekening gebracht mogen deze argumenten. Zelfs het feit dat deze innovaties kostenbe- worden. Zowel de procedure als de materiaalkosten vallen sparend werken is blijkbaar geen argument voor deze autori- onder J20 en J33. De kosten van deze augmentatiematerialen teit die officieel kostenbeheersing hoog in het vaandel heeft overschrijden in de meeste gevallen het honorarium van het staan. De totale kosten van dergelijke 1-faseprotocollen zijn plaatsen van het implantaat ruimschoots. Dit betekent dat namelijk fors lager dan die van de 2-fasen delayed protocollen.  de behandelaar moet betalen om de patiënt state of the art Ook wanneer de patiënt kiest voor innovaties als zirkonium te kunnen behandelen en maakt de NZa deze behandeling implantaten of individueel gefreesde implantaten, zal hij/zij praktisch gezien onmogelijk. Daarmee gaat dit instituut op naar het buitenland moeten uitwijken om state of the art de stoel van de tandarts zitten die wél de eed op de wet van behandeld te kunnen worden. De materiaalkosten hiervan Hippocrates heeft afgelegd. wijken dermate sterk af van de vergoeding J33 dat behande- Daarmee worden de grondbeginselen van medisch handeling in Nederland niet langer haalbaar is. len, namelijk eerst de diagnose stellen en op basis daarvan De NZa steunt helaas wel het tegengestelde: het gebruik van bepalen welke therapie de beste prognose heeft door de NZa goedkope implantaten van onbekende herkomst die geen deel niet onderschreven. In de praktijk betekent dit dat een goede uitmaken van een gecertificeerde workflow, wordt financieel planning (essentieel voor een verantwoorde behandeling) wel beloond. Een buitengewoon perverse prikkel voor de financieel wordt ontmoedigd, en het implanteren volgens de 'zorgmarkt'. huidige internationale richtlijnen door de NZa onmogelijk wordt gemaakt. Tristan Staas, tandarts-implantoloog 's-Hertogenbosch Volksrepubliek der Nederlanden - Het gevolg is dat we in Nederland meer dan 10 jaar in de tijd terug worden geworpen doordat behandelaars worden gedwongen terug te grijpen op het delayed protocol, en onze patiënten daardoor niet meer de state of the art-behandeling kunnen krijgen. Bovendien zullen wij binnen een aantal jaren te maken krijgen met grote groepen patiënten die behandeld zijn met implantaten van dan niet meer bestaande fabrikanten, waardoor deze patiënten niet of slechts met toepassing van zeer invasieve procedures herbehandeld kunnen worden. Penny wise, pound foolish. Het gebrek aan vrije keuze daarin is overigens niet uit te leggen aan patiënten, die dankzij de moderne communicatiemiddelen goed geïnformeerd zijn over de hedendaagse mogelijkheden en voordelen van bijvoorbeeld 3D-planning, immediate procedures en direct restaureren. Het voorstel van de onderhandelaars die met de NZa om de tafel hebben gezeten om in de esthetische zone bij codes J20/ J21/J22 het sterretje terug te plaatsen (het 1-op-1 in rekening brengen van de gebruikte materialen) is door de NZa van tafel geveegd met als argument dat dit als ‘terugdraaien’ kan worden uitgelegd. De angst voor gezichtsverlies lijkt te prevaleren boven het belang van de patiënt. Bij mijn weten is er geen andere situatie denkbaar waarbij een patiënt of consument wordt verboden te kiezen voor een bepaald product of dienst. Het feit dat de NZa de patiënt hiermee de keuze ontneemt geeft ook het gebrek aan kennis binnen de NZa weer. Men Mijn conclusie kan niet anders zijn dan dat de NZa op dit moment (nog steeds) geen kennisautoriteit is voor de tandheelkundige volksgezondheid, maar door de positie die ze inneemt zelfs ernstige schade toebrengt aan de tandheelkundige gezondheid van de Nederlandse patiënt. Desgevraagd gaf de NZa te kennen geen commentaar te willen geven op deze stellingname. (Red. TP)


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12496-016-0136-6.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. De NZa brengt schade toe aan de patiënt!, Tandartspraktijk, 2016, 38-38, DOI: 10.1007/s12496-016-0136-6