Annemarie den Dulk

Pallium, Apr 2017

Annemarie den Dulk is sinds eind vorig jaar de nieuwe voorzitter van Stichting PalliaLiefje. Met deze stichting wil de specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg van hospice Marianahof in Etten-Leur liefdevolle palliatieve zorg bespreekbaar maken en onder de aandacht brengen van een groot publiek, inclusief zorgprofessionals.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12479-017-0018-0.pdf

Annemarie den Dulk

- Palliatieve zorg is per definitie multidisciplinaire zorg. Goede samenwerking rondom vragen van patiënten is een van de sleutels tot goede palliatieve zorg. Het tweede nummer van Pallium belicht dit thema vanuit een aantal gezichtspunten. Zo heeft het Máxima Medisch Centrum, naast een polikliniek voor palliatieve zorg en een opname-unit voor symptoombehandeling en pijnbestrijding, ook een transmuraal samengesteld palliatief team. Een van de doelstellingen is zó samen te werken, dat de patiënt ervaart dat er optimale continuïteit van zorg is. In dit nummer vertellen de teamleden over hun werkwijze. Anke de Veer heeft een handleiding geschreven voor professionals die met dak- en thuislozen werken die palliatieve zorg nodig hebben, waarbij gestreefd wordt naar een rustig einde van hun leven. In deze handleiding, die bedoeld is voor zorgverleners en managers in opvang, verslavingszorg en GGZ, wordt de patiënt centraal gesteld. In een ander artikel pleiten Marleen Moors en Katinka Dirken-Heukensfeldt Jansen ervoor om artsen binnen hun opleiding verplicht te laten reflecteren op de eigen sterfelijkheid vóórdat ze in de spreekkamer een slechtnieuwsgesprek moeten houden of een confronterend gesprek aangaan over medische beslissingen rondom het levenseinde. Zij denken hierbij zowel aan theoretisch als ervaringsgericht onderwijs. Ze beschrijven het belang van ‘taal en handvatten geven’ aan de arts-in-opleiding om zich persoonlijk en professioneel te verhouden tot eigen existentiële thema’s. Dit sluit mooi aan bij het ABC-model van de richtlijn spirituele zorg in palliatieve zorg, waarin artsen binnen de multidisciplinaire samenwerking óók worden geacht dergelijke vragen te verkennen, doorverwijzingen te verzorgen en patiënten te ondersteunen. Ik wens u veel leesplezier! 16 mei 2017 – Workshop De taal van beelden en symbolen Symbolische voorwerpen en beelden vertellen op eigen wijze over het geleefde leven. Hier als verpleegkundige/verzorgende oog en oor voor hebben verdiept de communicatie en schept ruimte. Workshop in Rotterdam. Meer informatie: www.leerhuizenpalliatievezorg.nl. 23 mei 2017 – Congres Oncologie Hoe ga je om met oncologische patiënten als dit niet jouw specialisme is? Het congres van Nursing in Ede bevat interactieve workshops over passende zorg, multidisciplinair samenwerken, doorbraakpijn en psychologische ondersteuning. Meer informatie: www.nursingcongressen.nl. 24 mei 2017 − Symposium Aandacht voor sterven Wat zou u als professional, hulpverlener, vrijwilliger of mantelzorger moeten of willen weten van sterven? Het Landelijk Expertisecentrum Sterven ziet sterven als een lichamelijk, emotioneel, mentaal en geestelijk proces. Meer informatie: www.landelijkexpertisecentrumsterven.nl. 6 juni 2017 − Mensen met verstandelijke beperking Congres in Amersfoort over het levenseinde en rouw bij mensen met een verstandelijke beperking. Meer informatie: www.medilex.nl. 13 juni 2017 Post-EAPC symposium Traditiegetrouw organiseert Palliactief na het EAPC-congres een post-EAPC-symposium. Meer informatie: www.palliactief.nl. 15 juni 2017 − Symposium Ontspanning in de palliatieve fase Kicozo schenkt op een prachtige locatie aandacht aan ontspanning in de breedste zin van het woord. Meer informatie: www.kicozo.nl. Annemarie den Dulk is sinds eind vorig jaar de nieuwe voorzitter van Stichting PalliaLiefje. Met deze stichting wil de specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg van hospice Marianahof in Etten-Leur liefdevolle palliatieve zorg bespreekbaar maken en onder de aandacht brengen van een groot publiek, inclusief zorgprofessionals. Wat heeft jou enthousiast gemaakt voor deze bestuursfunctie? “Ik vind het belangrijk dat mensen zich bewust zijn van hun eigen regie in een behandeltraject. Levensverlengende behandelingen kunnen heel belastend zijn. Ik denk dat mensen meer kwaliteit van leven ervaren als zij niet kiezen voor een levensverlengend traject. In het hospice waarin ik werk, zie ik soms mensen strijdend ten onder gaan als ze zich blijven richten op levensverlengende behandelingen. Er kan veel meer berusting ontstaan in de laatste levensfase als mensen goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden van palliatieve zorg. Het gebeurt nog te weinig dat zorgprofessionals dit tijdig en actief onder de aandacht brengen.” Hoe kan het dat dit niet of weinig gebeurt? “Ziekenhuizen en patiënten zijn nog steeds heel curatief ingesteld. We willen graag mensen beter maken. Maar als zorgprofessionals de vraag wordt gesteld wat ze zouden adviseren als het om henzelf of een dierbare ging, maken ze vaak andere keuzes.” Stichting PalliaLiefje komt voort uit een uit het jubileum van een regionaal Netwerk Palliatieve Zorg. Hoe zit dat precies? “Om het jubileum te vieren, verkocht het netwerk armbandjes met een hangertje in de vorm van een madeliefje. Honderden armbandjes gingen de deur uit, blijkbaar sprak het voor veel mensen tot de verbeelding als symbool voor palliatieve zorg. De tijd lijkt rijp om samen vaker te praten over keuzes in de laatste levensfase.”


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12479-017-0018-0.pdf

Anouk Brinkman. Annemarie den Dulk, Pallium, 2017, 4, DOI: 10.1007/s12479-017-0018-0