Hulde aan het diamanten paar!

Huisarts en wetenschap, Sep 2017

Beste mevrouw Huisarts, beste heer Wetenschap, ik ben hier gekomen om u en uw kinderen, uw onvolprezen standaarden, hulde te betuigen. Zestig jaar samen is lovenswaardig en u hebt daarin een groot aantal gezonde kinderen gekregen. Gefeliciteerd dus!

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0282-6.pdf

Hulde aan het diamanten paar!

Hulde aan het diamanten paar! Ferdinand Schreuder o z z e m r e t n I - om bij politici en beleidsmakers te pleiten voor versterking van de eerste lijn. Juist hier doen zich drie belangrijke internationale ontwikkelingen voor waarbij leiders uit de huisartsgeneeskunde en de eerste lijn aansluiting zouden moeten zoeken. Als eerste de steeds sterkere druk om gezondheidszorg toegankelijk te maken voor iedereen, ongeacht inkomen – universal health coverage –, een ambitie die alleen realiseerbaar is wanneer iedereen toegang krijgt tot een gezondheidsstelsel dat is gebaseerd op een sterke eerste lijn.3,7,27-29,31 Dit betekent dat daarmee het politieke belang om tot versterking van de eerste lijn te komen, ook in de Nederlandse context een nieuwe impuls kan krijgen. De tweede internationale ontwikkeling betreft de toenemende noodzaak van een verdere wetenschappelijke onderbouwing van de kernwaarden van de eerste lijn en van onderzoek naar de manier waarop deze bijdragen aan de gezondheid van de populatie en de effectiviteit, kosteneffectiviteit, efficiëntie en veiligheid van de gezondheidszorg. Sterker bewijs hiervoor en een robuuster theoretisch kader zijn van belang om opleiding en onderwijs verder te kunnen ontwikkelen, en om te kunnen monitoren in hoeverre het zorgstelsel erin slaagt deze waarden ook in de praktijk te (laten) realiseren.30 In het politieke klimaat zoals zich dat mondiaal lijkt te ontwikkelen is er steeds minder aandacht voor de belangen van kwetsbaren en collectieve voorzieningen voor het bieden van opvang, steun en zorg. Dat betekent dat de politiek de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid minder dan voorheen openstaat voor een pleidooi voor een sterke eerste lijn op basis van het algemeen belang. Ook zullen wetenschappelijke bevindingen en feiten daarbij een minder vanzelfsprekende rol spelen.32 Naar mijn mening is het grootste belang van internationale samenwerking gelegen in het vinden van wegen en delen van ervaringen om ook in dit politieke klimaat de menselijke waarden in de gezondheidszorg overeind te houden op basis van een sterke huisartsgeneeskunde en eerste lijn. Ten slotte is het belangrijk dat de Nederlandse huisarts zich blijft realiseren dat de prominente rol van de huisartsgeneeskunde en eerste lijn niet van bovenaf gegeven is, maar vanuit de praktijk werd afgedwongen in een lange vasthoudende betrokkenheid van professionals en academici. Dat collectieve verleden is een belangrijke basis vanwaaruit de gezondheidsbelangen van de Nederlandse bevolking de komende decennia verder kunnen worden behartigd. ▪ Literatuur Beste mevrouw Huisarts, beste heer Wetenschap, ik ben hier gekomen om u en uw kinderen, uw onvolprezen standaarden, hulde te betuigen. Zestig jaar samen is lovenswaardig en u hebt daarin een groot aantal gezonde kinderen gekregen. Gefeliciteerd dus! Helaas leert mijn ervaring dat geen enkel huwelijk zó lang probleemloos kan zijn, en zo is het ook met het uwe: mevrouw Huisarts had ooit een intensieve relatie met Samenwerking: de hele gemeente vond hen eigenlijk een prachtig paar, alleen Ziekenhuis vond het minder. Even later kwam Communicatie (misschien herinnert u zich hem beter als huwelijk ingezegend door dominee Van Aalderen (God hebbe zijn ziel, hij ruste in vrede). Helaas zijn deze heren nooit goede vrienden van u geworden, mijnheer Wetenschap. Door uw wat afwijzende houding verwaterde het contact met hen, waar een goede vriendschap zoveel moois had kunnen brengen. Gelukkig is úw relatie met Huisarts hier niet op stukgelopen en hebt u daarna nog veel aan elkaar gehad. bent niet brandschoon gebleven: geld, aanzien en omgang met verkeerde vrienden (ik noem met name Farmacie) brachten u nogal eens van het rechte pad af en hebben uw goede naam geschaad, en zelfs die van uw kinderen. Sommige burgers trekken zich daarom weinig meer van uw oordeel aan en ontkennen zelfs derschap zich als nieuwe vrijer van uw nog zo levenslustige vrouw aandient, sluit u de ogen en wacht tot het overwaait. Niet goed! Bemoeit u zich ermee! U kunt dit niet vanuit uw riante ivoren villa aankijken. De gemeente ROERT zich! Vat mijn woorden niet te kritisch op: ik vind u een geweldig stel dat al zestig jaar iedere maand weer van zich laat horen. Ik wens u en uw kinderen nog vele gelukkige jaren. ▪ (Voor de jonge lezertjes: professor Van Aalderen, VU Amsterdam, was met geestelijk vader Hans van der Voort (jarenlang directeur van het NHG) begin jaren ’80 voorvechter van Methodisch Werken, een wijze van consultvoering die tot op heden terug te vinden is in de consultvoeringstechnieken die op de huisartsinstituten worden onderwezen.) 60 j a ar huis art s & w e t ens ch a p 1 Van Weel C. De huisarts van de toekomst. Huisarts Wet 2012 ; 55 : 500 - 3 . 2 World Health Organization. The World Health Report 2008 - Primary Health Care , now more than ever . Geneva: WHO; 2008 . http://www.who. int/whr/2008/en/ (geraadpleegd 25 februari 2017 )


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0282-6.pdf

Ferdinand Schreuder. Hulde aan het diamanten paar!, Huisarts en wetenschap, 2017, 459-459, DOI: 10.1007/s12445-017-0282-6