Meetlat voor kwalitatief onderzoek

Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice, Oct 2017

Bohn Stafleu van Loghum

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12468-017-0033-5.pdf

Meetlat voor kwalitatief onderzoek

M e e t l a t v o o r k wa l i t a t i e f o n d e r z o e k Het onderzoek in de rubriek 'Wetenschap kritisch bekeken' van het Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice (NTvEBP) wordt op methodologische kwaliteit beoordeeld met behulp van een scoresysteem en vervolgens samengevat en becommentarieerd. Literatuur • Proot I, van der Lyke S, Smits M. Kwalitatief onderzoek: over stromingen, kwaliteit en praktische relevantie. In: Munten G, Verhoef J, Kuipers C. (editors). Evidence­based practice voor verpleegkundigen: gezamenlijke geïnformeerde besluitvorming. Amsterdam: Boom; 2016. • Scholten RJPM, Offringa M, Assendelft WJJ. (editors). Inleiding in evidence­based medicine: klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal. Vierde herziene druk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2013. • Tong A, Sainsbury P, Craig J. Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32­item checklist for interviews and focus groups. Int J Qual Health Care 2007; 19(6):349­357. - De kwaliteitsscore is opgebouwd uit gewo­ gen scores die zijn toegekend aan een aantal criteria voor een bepaald soort onderzoek. Elk onderzoek wordt daarmee beoordeeld op zijn eigen criteria. De criteria voor kwa­ litatief onderzoek zijn een samenvoeging van verschillende bronnen die eisen formu­ leren waaraan kwalitatief onderzoek behoort te voldoen. Aan elk criterium is een kwaliteitsscore (tussen vierkante haak­ jes) toegekend die opgeteld tot een totaal­ score (maximaal 11 punten) leidt. Criteria 1. Zijn de relevantie en het doel van het onderzoek duidelijk omschreven? Ja [1] 2. Zijn de kwalitatieve benadering en de gekozen methode geschikt voor de beant­ woording van de onderzoeksvraag? Ja [1] 3. Is de dataverzamelingsmethode geschikt voor het onderzoeksdoel? (interview voor persoonlijke ervaringen en perceptie, focusgroep; heersende opvattingen van groep, observatie voor gedrag, meerdere methoden (triangulatie) indien mogelijk). Ja [1] 4. Zijn de data zorgvuldig verzameld? (audio/video­opname, topiclijst, pilot­ interview, gestreefd naar verzadiging, afwisseling dataverzameling en analyse, passende plaats). Ja [1] 5. Zijn de selectie van deelnemers en de context waar onderzoek plaatsvindt ade­ quaat voor het onderzoeksdoel? (context met voldoende diepgang beschreven, crite­ ria voor selectie beargumenteerd zowel van de context als van de respondenten, ver­ melding reden om niet deel te nemen). Ja [1] 6. Zijn de data verifieerbaar en geloofwaar­ dig geanalyseerd? (deskundige onderzoe­ kers, transcriptie, inzichtelijk analysepro­ ces, gezocht naar contrasterende meningen, door meerdere onderzoekers onafhankelijk van elkaar uitgevoerd, beantwoorden the­ ma’s de vraagstelling, onderbouwen citaten van respondenten de thema’s, member­ check van respondenten, reflectie onder­ zoeker). Ja [2] 7. Wordt het theoretisch referentiekader adequaat beschreven (bijvoorbeeld groun­ ded theory, fenomenologie, discoursana­ lyse) en sluiten de gemaakte keuzes daarbij aan? Ja [1] 8. Zijn ethische aspecten in ogenschouw genomen? (informed consent, privacy en anonimiteit respondenten, belangenver­ strengeling (de rol van therapeut en onder­ zoeker in een persoon verenigd). Ja [2] 9. Worden de uitkomsten en conclusies van het onderzoek helder beschreven? (thema’s of concepten zijn helder beschreven, con­ clusies zijn gebaseerd op resultaten, er wordt een relatie gelegd tussen conclusies en doel van de studie). Ja [1] 10. Worden de resultaten in relatie gebracht met bestaande literatuur en kennis? Ja [1] Niet aan criterium voldaan of onvoldoende informatie om dit te kunnen beoordelen: score = 0. Afkappunten voor goede vs. minder goede wetenschappelijke kwaliteit: score 0­3: zeer zwak (+); score 4­5: zwak – medium (++); score 6­8: voldoende, goede kwaliteit (+++); score ≥ 9 punten: hoge kwaliteit (++++). nederlands tijdschrift voor evidence based practice


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12468-017-0033-5.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. Meetlat voor kwalitatief onderzoek, Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice, 2017, 28-28, DOI: 10.1007/s12468-017-0033-5