Problematisch kind

Management Kinderopvang, Nov 2017

De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen doet uitspraken in geschillen tussen kinderopvangondernemers en consumenten. In deze rubriek een samenvatting van een recente casus.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41190-017-0112-x.pdf

Problematisch kind

Problematisch kind De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen doet uitspraken in geschillen tussen kinderopvangondernemers en consumenten. In deze rubriek een samenvatting van een recente casus. - breuk met de consument) hebben de ondernemer doen besluiten om de overeenkomst met de consument te beëindigen met een opzegtermijn van twee weken. Wat is het geschil? De ondernemer heeft de opvangovereenkomst opgezegd, maar hierover onvoldoende gecommuniceerd met de ouders. Volgens de ondernemer was het zoontje van de consument niet te handhaven op de bso vanwege zeer problematisch gedrag. Beoordeling van het geschil Door de commissie wordt vastgesteld dat de ondernemer niet heeft vermeld wat nu de exacte reden van de opzegStandpunt van de consument ging is geweest. Pas bij de zitting van de GeschillencomDe ondernemer heeft de opvangovereenkomst eenzijdig missie kwam de ondernemer met de onderbouwing. De opgezegd, maar niet meegedeeld wat de exacte reden is commissie vindt dat de opzegging niet op rechtsgeldige van de opzegging. Verder beklaagt de consument zich over wijze is geschied. De consument heeft verteld dat zij – op de wijze van communiceren van de zijde van de onderne- een tweetal incidenten na - een positieve terugkoppeling mer. Ook heeft de consument de indruk gekregen dat de kreeg van de pm’ers. De medewerkers mogen hun redeondernemer zich onjuist heeft laten voorlichten door zijn nen gehad hebben om tegenover het kind en de ouder het medewerkers. Zij ontving van de groepsleiding andere sig- goede te benoemen, maar naar het oordeel van de comnalen over haar zoontje dan de ondernemer weergeeft. missie is de ondernemer tekortgeschoten in de communiHet zoontje van de consument maakt al vier/vijf jaar ge- catie. Daarentegen heeft de consument afwijzend gereabruik van de bso en de ondernemer is volgens haar be- geerd toen de ondernemer nog voor de opzegging van de kend met de problematiek van het kind. Ze erkent dat de overeenkomst de consument heeft uitgenodigd om met problemen bij haar kind vanaf het begin van het huidige elkaar in gesprek te gaan om samen een plan van aanpak schooljaar zijn toegenomen, maar zegt dat het beter gaat op te stellen. Dat kan de consument op haar beurt worden nu ze daarvoor hulp heeft ingeroepen. Dat de problemen verweten. De commissie vindt dat de ondernemer, als zo heftig zijn, heeft ze niet eerder van de ondernemer ge- professionele partij, hierin de grootste verantwoordelijkhoord. Zij denkt dat het gedrag van haar zoontje met de heid draagt. De commissie is van oordeel dat de klachten juiste begeleiding binnen de marges kan blijven en wil grotendeels gegrond zijn. Het door de consument verlanghaar zoon tot het einde van het schooljaar op de bso laten. de herstel van de contractuele relatie tussen partijen kan echter niet worden toegewezen. Standpunt van de ondernemer Volgens de ondernemer gedraagt het kind zich onacceptabel: hij scheldt andere kinderen uit, intimideert hen, is niet of nauwelijks aanspreekbaar en is onvoorspelbaar. Hoewel de ondernemer wist dat het jongetje meer hulp, structuur en veiligheid nodig heeft dan gemiddeld, constateert hij dat de ontstane situatie bij zijn organisatie niet langer kan worden opgevangen. Dat de consument positieve terugkoppeling krijgt van zijn medewerkers wil niet zeggen dat de situatie beheersbaar is. Tegenover het kind en de ouder wordt al het goede benoemd, maar de ondernemer hoort voortdurend van zijn medewerkers dat zij de situatie niet meer aankunnen. De ondernemer wilde hierover een gesprek met de consument, maar hierop heeft zij afwijzend gereageerd. Deze redenen (waaronder een vertrouwens DE WERKWIJZE VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE EN DE SAMENVATTINGEN VAN CASUSSEN ZIJN TE LEZEN OP WWW.DEGESCHILLENCOMMISSIE.NL.


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41190-017-0112-x.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. Problematisch kind, Management Kinderopvang, 2017, 18-18, DOI: 10.1007/s41190-017-0112-x