Beoordelen van suïcidaliteit blijft mensenwerk

Huisarts en wetenschap, Dec 2017

Geen enkel klinisch meetinstrument kan suïcidaal gedrag betrouwbaar voorspellen. Tests zijn niet bruikbaar om passende behandelingen te vinden, zelfs niet in een hoogrisicopopulatie, zo blijkt uit een recent, internationaal onderzoek naar suïcidepreventie. Huisartsen kunnen dat wel, het vertrouwelijke contact en doorvragen zijn hierbij de cruciale factoren.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0410-3.pdf

Beoordelen van suïcidaliteit blijft mensenwerk

Beoordelen van suïcidaliteit blijft mensenwerk 0 UMCG, afdeling Huisartsgeneeskunde , Groningen: dr. M.J.T.Oud, kaderhuisarts ggz en coördinator t r o p m I PVW voor suïcide 5,5%, voor zelfbeschadiging 26,3% en voor zelfbeschadiging en suïcide 35,9%. Suïcidepreventie Suïcidaliteit is een serieus en beladen probleem. Gemiddeld verliest een huisarts eens per twee à drie jaar een patiënt door suïcide. De impact op de nabestaanden is groot en duurt vaak levenslang. In de Verenigde Staten vindt de zorg plaats aan de hand van Hulpvragen waarin suïcidale gedachten, suïcidepogingen risico- of ziekteclassificatie. Beleidsmakers werken er graag of zelfbeschadiging resoneren, komen in de huisartsenprakmet gestandaardiseerde protocollen, voor bijvoorbeeld SEH’s, tijk veel vaker voor. Om hier achter te komen, moet de huisarts waarmee hoogrisicopatiënten voor suïcide of zelfbeschadi- het onderwerp eerst bespreekbaar maken. Hiervoor is veel tact ging kunnen worden geïdentificeerd. Deze werkwijze staat en invoelend vermogen nodig. Tegelijkertijd helpt juist dit verhaaks op de Britse (en ook Nederlandse) richtlijn, waarbij de trouwelijke contact het meest bij wanhopige mensen die geen inzet van zorg wordt bepaald door de noden en behoeften perspectief meer zien. Het samen definiëren van het probleem van de patiënt. Tegen deze achtergrond zochten Carter et al. en naar een oplossing zoeken, kan houvast bieden. naar een antwoord op de vraag of er überhaupt betrouwbare Bij radeloze mensen moet je niet met afstandelijke instrutests zijn om patiënten met hoog risico op suïcide en/of zelf- menten aankomen, dat kan iedere huisarts op zijn klompen beschadiging op te sporen.1 Die tests zijn er niet. Die conclusie aanvoelen. Toch is er, door de huidige verzakelijking van onze is conform het advies van de NICE-richtlijn uit het Verenigd geestelijke gezondheidszorg, een tendens om zoveel mogelijk Koninkrijk. gestandaardiseerde meetinstrumenten in te zetten. Nuttig te weten dat wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat instru Diverse tests menten niet geschikt zijn om er suïcidaliteit mee te voorspelDe auteurs deden een systematisch literatuuronderzoek met len. Ook op drukke huisartsenposten en SEH’s moet tijd en meta-analyse naar de positief voorspellende waarde van aandacht blijven voor de medemenselijkheid in de hulpverleuiteenlopende tests, zoals biologische tests, psychologische ning. schalen en psychometrische instrumenten. Zij includeerden Bij iedere wanhopige of sombere patiënt moet de huisarts Engelstalige artikelen van onderzoeken met longitudinale het risico op suïcide afwegen. Hiervoor is een persoonlijke en cohorten, waarbij instrumenten werden ingezet voor risico- vertrouwelijke gesprekssfeer nodig, zegt de multidisciplinaire taxatie op suïcide en/of zelfbeschadiging. Deze instrumen- richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Suïcidaal Gedrag. ten hadden een afkappunt voor hoog risico. De onderzoeken De huisarts maakt daarbij een inschatting van de ernst van moesten de resultaten (suïcide, zelfbeschadiging of allebei) de cognitieve en emotionele ontregeling. Dit vereist betrokvan de follow-upperiode registreren. kenheid, psychologische kennis en communicatieve vaardig De auteurs vonden 70 geschikte onderzoeken voor de meta- heden. analyse: 52 onderzoeken over psychologische schalen, 17 over De afgelopen tien jaar is het totale aantal zelfdodingen in biologische tests, en 1 over beide. De onderzoeken over biolo- Nederland toegenomen. Vooral mannen op middelbare leefgische tests, bijvoorbeeld de dexamethason-suppressietest, tijd zijn een risicogroep, maar ook jongeren lopen risico. Het waren vaak al wat ouder. Het gros van de deelnemers werd Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) registreerde in 2015 en geworven in ziekenhuizen, waar zij waren opgenomen na 2016 dat 48 jongeren onder de twintig jaar zichzelf om het lezelfbeschadiging of een suïcidepoging, of in psychiatrische ven hadden gebracht. ziekenhuizen, waar de meesten waren opgenomen met een Zelfdoding voorkomen staat hoog op de agenda van de Nedepressie. De gemiddelde follow-upperiode was 1 jaar (sprei- derlandse overheid, en de landelijke campagne van 113 Suïciding < 6 maanden tot 10 jaar). dePreventie Actienetwerk (Supranet) ging dit jaar van start De gepoolde positief voorspellende waarde (PVW) van alle met als slagzin ‘Stel de vraag van je leven’ om het taboe op pratests voor zelfbeschadiging, suïcidepoging of suïcide was ten over suïcide te doorbreken. Naast huisartsen en geestelijke 16,1% (spreiding 3,7% tot 38,9%). Uitgesplitst was de gepoolde gezondheidszorg zijn gemeenten, scholen, spoorwegen, en politie hierbij betrokken. Doet u ook mee? ▪ 1 Carter G , Milner A , McGill K , et al. Predicting suicidal behaviours using clinical instruments: systematic review and meta-analysis of positive predictive values for risk scales . Br J Psychiatry 2017 ; 210 : 387 - 95 .


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12445-017-0410-3.pdf

Marian Oud. Beoordelen van suïcidaliteit blijft mensenwerk, Huisarts en wetenschap, 2017, 670-670, DOI: 10.1007/s12445-017-0410-3