Meetlat voor onderzoek naar diagnostische tests

Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice, Dec 2017

De artikelen in de rubriek Wetenschap Kritisch Bekeken van het Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice worden op methodologische kwaliteit beoordeeld met behulp van een scoresysteem en vervolgens samengevat en becommentarieerd. Deze kwaliteitsscore is opgebouwd uit gewogen scores die zijn toegekend aan een aantal criteria voor bepaald soort onderzoek.

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12468-017-0038-0.pdf

Meetlat voor onderzoek naar diagnostische tests

M e e t l a t v o o r o n d e r z o e k n a a r d i a g n o s t i s c h e t e s t s De artikelen in de rubriek Wetenschap Kritisch Bekeken van het Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice worden op methodologische kwaliteit beoordeeld met behulp van een scoresysteem en vervolgens samengevat en becommentarieerd. Deze kwaliteitsscore is opgebouwd uit gewogen scores die zijn toegekend aan een aantal criteria voor bepaald soort onderzoek. - Bij diagnostisch of accuratesseonderzoek wordt onderzocht of een diagnostische test accuraat (kan de diagnostische test onder­ scheid maken tussen mensen met bijvoor­ beeld ernstige klachten en niet­ernstige klachten?), betrouwbaar (levert de diagnos­ tische test bij herhaling dezelfde resultaten op?) en responsief (kan de diagnostische test een verandering over de tijd aantonen?) is. De criteria hieronder zijn een samenvat­ ting van 30 criteria uit de Standars for Reporting Diagnostic accuracy studies (STARD), een richtlijn met een bijbeho­ rend flowdiagram die internationaal is vast­ gesteld om de rapportage over diagnostisch onderzoek op methodologische kwaliteit te kunnen beoordelen.1) Aan elk criterium is een kwaliteitsscore (tussen de vierkante haakjes) toegekend die samen tot een totaalscore worden opgeteld. Criteria 1. Staat in de titel duidelijk dat het een diag­ nostisch accuratesseonderzoek betreft? Ja [1] 2. Is er een duidelijke vraagstelling of hypo­ these geformuleerd? Ja [2] 3. Is de selectie van patiënten voor het onderzoek valide? Dat wil zeggen inclusie­ criteria, setting en wijze van selectie? Ja [2] 4. Is een valide referentietest toegepast? Is de keuze voor de referentietest helder omschreven? Ja [2] 5. Werden de referentietest en de indextest onafhankelijk (blind) van elkaar beoor­ deeld? Ja [3] 6. Zijn de afkappunten voor een positieve testuitslag van zowel de indextest als de referentietest van tevoren helder gedefini­ eerd en onderbouwd? Ja [2] 7. Hebben de onderzoekers vooraf bepaald hoeveel patiënten onderzocht moeten wor­ den door middel van een zogenoemde poweranalyse? Ja [1] 8. Is de diagnostische accuraatheid met de juiste methode vastgesteld (sensitiviteit, specificiteit, positieve en negatieve voor­ spellende waarden bij categorale uitkomst­ maten)? Ja [2] 9. Werden uitvallers uit het onderzoek gerapporteerd en werd de reden van uitval uitgelegd? Ja [1] 10. Zijn de demografische en klinische eigenschappen van de participanten duide­ lijk beschreven? Ja [1] 11. Zijn het tijdsinterval en eventuele klini­ sche interventies tussen de afname van de indextest en de referentietest beschreven? Ja [1] 12. Is de mogelijke vertekening van de uit­ komst door non­response of door drop­out adequaat geanalyseerd en verantwoord? Ja [2] 13. Wordt de precisie van de resultaten weergegeven, bijvoorbeeld door middel van betrouwbaarheidsintervallen? Ja [1] 14. Zijn nadelige effecten of bijwerkingen van zowel de referentietest als de indextest beschreven? Ja [1] 15. Worden de conclusies ondersteund door de belangrijkste resultaten en is helder wat de relevantie daarvan is voor zorgpro­ fessionals, patiënten en beleidsmakers? Ja [2] Niet aan criterium voldaan of onvoldoende informatie om dit te kunnen beoordelen: score = 0. Afkappunten voor goede vs. minder goede wetenschappelijke kwaliteit: score 0­6: zeer zwak (+); score 7­12: zwak – medium (++); score 13­18: voldoende, goede kwaliteit (+++); score ≥ 19 punten: hoge kwaliteit (++++). Literatuur 1) http://www.equator­network.org/reporting­ guidelines/stard. nederlands tijdschrift voor evidence based practice


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12468-017-0038-0.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. Meetlat voor onderzoek naar diagnostische tests, Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice, 2017, 7-7, DOI: 10.1007/s12468-017-0038-0