Onderzoeksplicht bij eigen ontslag werknemer

Management Kinderopvang, Mar 2018

Bohn Stafleu van Loghum

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41190-018-0028-0.pdf

Onderzoeksplicht bij eigen ontslag werknemer

Onderzoeksplicht bij ei- gen ontslag werknemer Bij opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer moet sprake zijn van een duidelijke en ondubbelzinnige wilsverklaring gericht op beëindiging van het dienstverband van de werknemer. De werkgever heeft ten aanzien van ontslagname door de werknemer een zogenaamde onderzoeksplicht. De Rechtbank Limburg heeft dit onlangs bevestigd in een uitspraak van 14 december 2017. - Een werknemer had sinds augustus 2017 een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar. Op 5 oktober 2017 hebben de werknemer en de werkgever met elkaar gebeld. Partijen zijn het er niet over eens wat er tijdens dat gesprek is besproken. De werknemer zegt dat hij zich ziek heeft gemeld vanwege depressieve klachten die worden veroorzaakt door de dreiging van zijn vrouw om hem te verlaten. De werkgever meent dat de werknemer de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd; de werknemer zou hebben aangegeven dat het werk te zwaar was, dat zijn problemen thuis niet te overzien waren en dat hij niet meer zou komen. De werkgever heeft twee ondertekende schriftelijke verklaringen van werknemers die het telefoongesprek hebben gehoord (de telefoon stond op de speaker). Vervolgens vordert de werknemer betaling van achterstallig loon en loondoorbetaling tijdens ziekte. werknemer? En kon de werknemer heeft bij opzegging van de arbeidsdaaraan worden gehouden? De rech- overeenkomst door een werknemer: ter oordeelde van niet. hij moet zich ervan verzekeren dat De werkgever had de mededeling van een werknemer daadwerkelijk de de werknemer net zo goed kunnen op- arbeidsovereenkomst wil beëindigen vatten als een ziekmelding. Feitelijk en ook beseft wat de gevolgen daarzei de werknemer immers alleen maar van zijn. Een werknemer die zelf dat hij niet in staat was om te komen ontslag neemt heeft namelijk geen werken. Zelfs indien de werknemer tij- recht op een WW-uitkering. Indien dens het telefoongesprek expliciet had een werknemer een nieuwe baan gezegd ‘ik neem ontslag’, dan zou dit heeft gevonden ligt het voor de hand waarschijnlijk niet hebben geleid tot dat de werknemer zijn dienstverbeëindiging van de arbeidsovereen- band wil beëindigen. Er zijn echter komst. Op een dergelijke verklaring scenario’s waarbij dit minder duideberust immers een onderzoeksplicht. lijk is. Denk bijvoorbeeld aan spontaOmdat het telefoongesprek maar twee ne acties en ‘emotionele’ opzegginminuten heeft geduurd en de werkge- gen. De onderzoeksplicht van de ver nauwelijks op de hoogte was van werkgever reikt in dergelijke gevalde problemen van de werknemer, is len erg ver. onvoldoende gebleken dat de werkgever zich ervan heeft verzekerd dat de werknemer wist wat hij deed, en daarvan ook de gevolgen begreep en overzag. De rechter heeft de werknemer dan ook in het gelijk gesteld. Tot slot Zodra een werknemer ontslag heeft genomen is het raadzaam dit schriftelijk aan de werknemer te bevestigen met vermelding van de consequenties van het ontslag en het verzoek om schriftelijke bevestiging van het ontslag. Wat vond de rechter? Onderzoeksplicht Was in dit geval sprake van opzegging Uit het voorgaande volgt dat de van de arbeidsovereenkomst door de werkgever een onderzoeksplicht


This is a preview of a remote PDF: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41190-018-0028-0.pdf

Bohn Stafleu van Loghum. Onderzoeksplicht bij eigen ontslag werknemer, Management Kinderopvang, 2018, 43-43, DOI: 10.1007/s41190-018-0028-0