O prenumeratorach czasopism warszawskich w Rosji poza Królestwem Polskim w r. 1915

Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego, Dec 1968

Jerzy Myśliński

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

http://czashum.hist.pl/media//files/Rocznik_Historii_Czasopismiennictwa_Polskiego/Rocznik_Historii_Czasopismiennictwa_Polskiego-r1968-t7-n2/Rocznik_Historii_Czasopismiennictwa_Polskiego-r1968-t7-n2-s258-260/Rocznik_Historii_Czasopismiennictwa_Polskiego-r1968-t7-n2-s258-260.pdf

O prenumeratorach czasopism warszawskich w Rosji poza Królestwem Polskim w r. 1915

O prenumeratorach czasopism warszawskich w Rosji poza Królestwem Polskim w r. 1915 - JERZY M YŚLIŃSKI O PRENUMERATORACH CZASOPISM WARSZAWSKICH POZA KRÓLESTWEM POLSKIM W R. 1915 W ROSJI W Bibliotece Uniwersyteckiej w Wilnie (Vilniaus Valstybinis V. К ар suko v. Universitetas, Mokslinè Biblioteka, dział rękopisów) w nie upo­ rządkow anym jeszcze zespole znajduje się księga prenum eratorów czte­ rech czasopism warszawskich z terenu Im perium Rosyjskiego poza Kró­ lestwem Polskim (z w yjątkiem kilku prenum eratorów z Suwałk, Białego­ stoku i Lubelskiego). Księga nosi ty tu ł Komisowy 1915 i zawiera kopiały wykazów prenum eratorów „Tygodnika Ilustrowanego”, „Św iata”, „Przy­ jaciela Dzieci” z dodatkami oraz czasopisma „Nasz Dom”. Omawiana księga rejestru je w płaty za okres od 29 XII 1914/11 I 1915 r. do 16/19 VII 1915 r., zbierane przez adm inistrację „K uriera Litewskiego”. Pierwsza pozycja w księdze jest kolejną 15 306, ostatnia 28 889. K woty zebrane na prenum eratę były przekazywane na konto w Banku Handlowym w W ar­ szawie. Ponadto księga zawiera wiele reklamacji, które składali nieza­ dowoleni prenum eratorzy. Jak wynika z listy prenum eratorów przesłanej do W arszawy w 1915 r., w ostatnich dniach grudnia 1914 r. wysłano pierwszą listę zawierającą w płaty na rok 1915, przy czym 91 osób zaprenumerowało „Tygodnik Ilustrow any”, 167 — „Św iat”, 1 — „Przyjaciela Dzieci” i 66 — „Nasz Dom”. Księga zawiera spisy 827 prenum eratorów „Tygodnika Ilustrow ane­ go”, 730 „Św iata”, 239 „Przyjaciela Dzieci” i 235 „Naszego Domu”. Z b ar­ dzo zniszczonych kopiałów udało się odczytać adresy 570 prenum eratorów „Tygodnika Ilustrow anego”, 394 „Św iata”, 191 „Przyjaciela Dzieci” i 146 „Naszego Domu”. Jak świadczą nazwiska i zawody prenum eratorów, byli to w przeważającej większości Polacy, zamieszkali na stałe w głębi Im ­ perium, bądź na Litwie, Łotwie, Białorusi i Ukrainie. Spośród zawodów na czoło w ybijają się właściciele ziemscy — rolnicy, księża rzymskoka­ toliccy, lekarze, adwokaci oraz tzw. urzędnicy pryw atni. Nie w ydaje się, by był wśród nich znaczny procent uciekinierów z K rólestwa Polskiego. O P R E N U M E R A T O R A C H C Z A S O P . W ARSZ.. W R O S JI W R O K U 1915 Niżej pomieszczone zestawienie liczby prenum eratorów czasopism według guberni, z w yodrębnieniem kilku miast, nie może oczywiście po­ służyć do szerszych uogólnień. Cyfry te jednak powinny stać się jednym z elementów, które trzeba brać pod uwagę w ocenie zasięgu oddziaływa­ nia popularnych tygodniowych magazynów warszawskich. W arto jeszcze zwrócić uwagę na bardzo nikłą liczbę prenum eratorów z terenów Ukrainy. Przypuszczać należy, że kolportażem omawianych tygodników na tam ty m terenie zajmowały się bezpośrednio adm inistracje czasopism w Warszawie bądź też jakaś firm a kijowska. „Świat” III „Tygodnik Ilustrowany” „Przyjaciel Dzieci” „Nasz Dom” Gubernia lub miasto I 4 • 6 2 1 2 49 60 22


This is a preview of a remote PDF: http://czashum.hist.pl/media//files/Rocznik_Historii_Czasopismiennictwa_Polskiego/Rocznik_Historii_Czasopismiennictwa_Polskiego-r1968-t7-n2/Rocznik_Historii_Czasopismiennictwa_Polskiego-r1968-t7-n2-s258-260/Rocznik_Historii_Czasopismiennictwa_Polskiego-r1968-t7-n2-s258-260.pdf

Jerzy Myśliński. O prenumeratorach czasopism warszawskich w Rosji poza Królestwem Polskim w r. 1915, Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego, 1968, 258-260,