"Prasa warszawska w okresie pozytywizmu / 1864-1885

Biuletyn Polonistyczny, Dec 1971

Zenon Kmiecik, Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.)

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

http://czashum.hist.pl/media//files/Biuletyn_Polonistyczny/Biuletyn_Polonistyczny-r1971-t14-n42/Biuletyn_Polonistyczny-r1971-t14-n42-s182a/Biuletyn_Polonistyczny-r1971-t14-n42-s182a.pdf

"Prasa warszawska w okresie pozytywizmu / 1864-1885

"Prasa warszawska w okresie pozytywizmu / 1864-1885 / ", Zenon Kmiecik, Warszawa 1971 : [recenzja] Biuletyn Polonistyczny - Praca obejmuje swym zakresem całe piśmiennictwo warszaw­ skie, dając krótkie informacje o wszystkich ważniejszych cza­ sopismach okresu. Autor omawia ich oblicze społeczno-polity­ czne, ukazując przy tym ro lę czasopism specjalistycznych w kształtowaniu koncepcji kulturalnych i oświatowych oraz nau­ kowych ówczesnego społeczeństwa. Poddaje an alizie zawartość treściową poszczególnych typów periodyków: pism społeczno-po­ litycznych, kulturalnych, kobiecych, przeznaczonych dla ludu, pedagogicznych, fachowych i naukowych. Praca re je stru je po­ nadto ważniejsze zmiany w funkcjonowaniu prasy, jakie dokony­ wały s ię w latach 1864-1885. /11/ MICHALIK Jan: Twórczość Ibsena w sądach krytyki pol­ sk ie j 1875-1906. Oss. Wrocław. PAN. Oddz. w Krakowie.Pra­ ce Komisji H istory czn o literack iej, nr 26, s . 179, o lb . 1, b i b l i o g r . , z ł 35, Autor an alizu je m ateriał krytyczny w dwu aspektach, oma­ wiając osobno zawarte w nim poglądy na ideowe problemy twór­ czości Ibsena oraz osobno poglądy dotyczące w artości artysty­ cznej jego dramatów. Konfrontuje głosy krytyki p o lsk ie j z za­ graniczną recepcją pisarstwa autora "Nory". Wskazuje na kon­ serwatywny charakter większości wypowiedzi o Ibsenie oraz na to , że ogromna popularność jego dramaturgii w Młodej Polsce nie znalazła właściwego odbicia w krytyce. Książka zawiera b i ­ b lio g r a fię obejmującą: polskie przekłady dramatów Ibsena,pub­ lik a c je krytyki p o lsk ie j i przekłady prac obcych o nim, wykaz premier i wznowień jego dramatów w teatrach warszawskim,lwow­ skim i poznańskim oraz re c e n z ji z przedstawień do r . 1906. /11/ KMIECIK Zenon: Prasa warszawska w okresie pozytywizmu /1864-1885/. PWN. Warszawa 1971. Materiały i studia do h is t o r ii prasy i czasopiśmiennictwa polskiego» z. 13 s.282. zł 4 5 ,- ' -


This is a preview of a remote PDF: http://czashum.hist.pl/media//files/Biuletyn_Polonistyczny/Biuletyn_Polonistyczny-r1971-t14-n42/Biuletyn_Polonistyczny-r1971-t14-n42-s182a/Biuletyn_Polonistyczny-r1971-t14-n42-s182a.pdf

Zenon Kmiecik, Zenon Kmiecik (aut. dzieła rec.). "Prasa warszawska w okresie pozytywizmu / 1864-1885, Biuletyn Polonistyczny, 1971, 182,