"Wybrane zagadnienia z dziejów prasy Warszawskiej"

Kwartalnik Historii Prasy Polskiej, Dec 1993

Jerzy Myśliński

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

http://czashum.hist.pl/media//files/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1993-t32-n1/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1993-t32-n1-s123/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1993-t32-n1-s123.pdf

"Wybrane zagadnienia z dziejów prasy Warszawskiej"

"Wybrane zagadnienia z dziejów prasy Warszawskiej" Kwartalnik Historii Prasy Polskiej - SPRAWOZDANIA „Wybrane zagadnienia z dziejów prasy warszawskiej” - to tytuł sesji varsavianistycznej zorga­ nizowanej 25 maja 1992 r. przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy. Impreza odbyła się w 85. rocznicę założenia Biblioteki, o czym przypomniała dyrektor J a n i n a J a g i e l s k a . W 1910 r. w Bibliotece powstał dział czasopism , który został niemal całkowicie zniszczony podczas II wojny światowej. Sesji towarzyszyła wystawa prasy warszawskiej, ściśle związana z tematami p oszczegó­ lnych referatów. Podczas sesji w ygłoszono trzy referaty. Pierwszy, autorstwa doc. dr. hab. K o n r a d a Z a ­ w a d z k i e g o , nosił tytuł W arszawa w gazetach ulotnych X V I-X V III w ieku i obejm ował charakte­ rystykę gazet ulotnych od 1579 r. do 1717 r. Kolejny referat, zatytułowany P rasa satyryczna W arszawy p rzed I w ojną św iatow ą, w ygłosił dr M a r e k T o b e r a , który skoncentrował się na okresie po wybuchu rewolucji 1905 r. Ostatni referat R ó ż y S u ł e k zawierał obszerną charak­ terystykę warszawskiej prasy drugiego obiegu podczas stanu wojennego w latach osiem dziesiątych, przy czym autorka rozpoczęła sw oje wyw ody od sytuacji powstałej po rejestracji N SZZ „Solidar­ ność”. Krótka dyskusja ograniczyła się do kilku pytań i konstatacji odnoszących się do referatów obejmujących dzieje prasy w W arszawie w XX wieku.


This is a preview of a remote PDF: http://czashum.hist.pl/media//files/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1993-t32-n1/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1993-t32-n1-s123/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1993-t32-n1-s123.pdf

Jerzy Myśliński. "Wybrane zagadnienia z dziejów prasy Warszawskiej", Kwartalnik Historii Prasy Polskiej, 1993, 123,