"Barwny świat mikrofonu : wspomnienia radiowców", pod red. T. Szewery, Łódź 1983 : [recenzja]

Kwartalnik Historii Prasy Polskiej, Apr 2018

Rafał Habielski, T. Szewera (aut. dzieła rec.)

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

http://czashum.hist.pl/media//files/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1985_1986-t24-n3/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1985_1986-t24-n3-s108-109/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1985_1986-t24-n3-s108-109.pdf

"Barwny świat mikrofonu : wspomnienia radiowców", pod red. T. Szewery, Łódź 1983 : [recenzja]

Habielski, Rafał "Barwny świat mikrofonu : wspomnienia radiowców", pod red. T. Szewery, Łódź 1983 : [recenzja] Kwartalnik Historii Prasy Polskiej - R EC EN ZJE I NO TY Joachima Glenska Zycie kulturalno-oświatowe m łodzieży śląskiej w okresie II w o j­ ny św iatowej, stanowiący zarys stanu badań nad tym tematem, dalej zaś nastę­ pują prace: Zofii Gawryszewskiej Z dziejów śląskich czasopism młodzieżowych z okresu okupacji oraz Stanisław a Michalczyka i Wacława Wieczorka Konspira­ cyjna prasa harcerska ziem i rybnickiej. Część „kielecką” stanow i jedna praca Ja­ nusza Jarosińskiego Rola m łodzieżow ej prasy konspiracyjnej w walce o w y z w o lenie n\arodowe i społeczne na ziemi kieleckiej w latach okupacji hitlerowskie] (1939—1945), om awiająca 16 artykułów opublikowanych w czasopismach w edług podanego przez autora wykazu. Ostatnia, czwarta część tomu, nosząca tytuł Po drugiej stronie barykady, skła­ da się z jednego artykułu W ładysławy Wójcik K ilka uwag o czasopismach niemiec­ kich w język u polskim przeznaczonych dla dzieci i m łodzieży w Generalnym G u­ bernatorstwie, dotyczącego głów nie „Steru” i „Małego Steru” — czasopism w y ­ dawanych dla dzieci szkolnych. Ich poziom, a zwłaszcza szkodliwość oddziaływania na dzieci autorka uzależnia od nauczycieli i „od sposobu interpretacji tekstu, od komentarza, którym tekst dany obdarzył”. Zakończenie tomu stanowią ocena i analiza VI Ogólnopolskiego Prasoznawcze­ go Seminarium Naukowego, dokonane przez Lubomira Gromadkę, które — jak pod­ kreśla autor — odbyło się w 40 rocznicę utworzenia Związku Walki Młodych i uka­ zania się pierwszego numeru pisma „Walka Młodych”. Podsumowując zawartość wydaw nictw a, należy zwrócić uwagę na jego w y ­ równany i jednolity poziom, atrakcyjność ujęcia tematu i w iele nowych, niezna­ nych szczegółów dotyczących ruchu młodzieżowego i jego prasy. Niektóre prace system atyzują i porządkują dotychczasowe badania i dorobek naukowy, inne po­ przez sw oje analizy zawartości, okoliczności, w jakich powstały, przynoszą nowe spojrzenie na poruszane zagadnienia. Natom iast słabością tomu jest brak propor­ cjonalnego i system atycznego potraktowania w szystkich regionów, co stworzyłoby dopiero obraz rozwoju prasy podziemnej w poszczególnych ośrodkach. W sumie tom ten jest dalszym krokiem naprzód na drodze poznania dziejów ruchu oporu podczas okupacji hitlerowskiej. Zofia Sokół Barwny św iat mikrofonu. Wspomnienia radiowców, pod red. T. Szewery, Łódź 1983, ss. 334. Na tom wspom nień łódzkich radiowców składają się teksty 21 pracowników rozgłośni, która pracę rozpoczęła w lutym 1930 r. i z przerwą spowodowaną dzia­ łaniam i wojennym i kontynuuje ją do dzisiaj. Publikację uzupełniają zdjęcia auto­ rów i bohaterów książki oraz aneks zawierający „ważniejsze daty i w ydarzenia” w dziejach rozgłośni. Czasom przedwojennym poświęcony jest tylko fragm ent tekstu, pióra Ludwika Szum lewskiego. Pozostałe (w układzie chronologicznym) odnoszą się do okresu Polski Ludowej, przy czym stosunkowo dużo uwagi poświęcają ich auto­ rzy latom 1945—1948/49, kiedy to Łódź, w edług określenia jednego z wspominkarzy, była „zastępczą stolicą kulturalną Polski”. Zasygnalizowany w e W stępie Tadeusza Szew ery cel pracy: „Aby książka (a ta­ kiej o łódzkim radiu jeszcze dotąd nie było) stała się pierwszą próbą pam iętni­ karskiego zapisu dziejów Rozgłośni w Łodzi, tych wczorajszych i tych dzisiejszych”, RECEN ZJE I NO TY został zrealizowany dzięki układowi i doborowi m ateriałów pomyślanych tak, by poprzez losy autorów i bohaterów tekstów przedstawić historię rozgłośni, jej pra­ cowników, kulisy i specyfikę powstawania programu radiowego. Polskie piśm iennictwo dotyczące środków masowego komunikowania koncen­ truje się głów nie w okół prasy. Prace poświęcone radiu, a zwłaszcza telew izji, są nieliczne. Publikacja łódzkiej oficyny jest w ięc interesująca ze względu na temat i nieszablonowe, w ielokrotne spojrzenie na to w ciąż niedostatecznie znane, a zna­ czące medium. Mimo atrakcyjności lektura wspom nień nasuwa jednak pytania i wątpliw ości. Zasadnicze dotyczą zbytniej opisowości i powierzchowności w ięk ­ szości tekstów. Czytelnik wspom nień przekonany niew ątpliw ie zostanie, iż św iat m ikrofonu jest barwny, ciekaw y i pełen nieprzewidzianych sytuacji i trudności. Ale czy znajdzie w tej pracy obraz pogłębiony — odpowiedź na pytanie o znacze­ nie i rolę radia, zakres jego oddziaływania, np. oświatowego czy kulturalnego? Czy dowie się czegoś o polityce programowej, o przyczynach takiego, a nie innego doboru i układu audycji? O ich wartości i poziomie? O przyczynach, które decy­ dowały o powstaniu i em isji programu? Myślę, że nie. A odpowiedzi na te pytania byłyby może w łaśnie w formie publicystyki bądź wspom nień fachowców: reżyse­ rów, dziennikarzy, redaktorów i realizatorów bardziej frapujące i dające do m y­ ślenia niż informacje i fakty składające się na uproszczony wizerunek radia, od­ dający jego dzieje i folklor, ale nie podejm ujący próby charakterystyki jego zna­ czenia i funkcji. Rafał Hablelski Maciej 1983, ss. 275. C h r z a n o w s k i , Prasa literacka okresu powojennego nie m iała — jak dotąd — szczęścia do system atycznych badań zarówno historycznych, jak i prasoznawczych. Oprócz bo­ w iem kilku prac, by wym ienić tylko autorów: Z. Żabickiego, W. P. Szym ańskiego i K. Koźniewskiego, większość tytułów tej prasy nie posiada jeszcze szczegółowych monografii. Sądzić należy, iż sytuacja ta jest w ynikiem braku precyzyjnie określonego jej oglądu, czyli inaczej m ówiąc — metodologii badań. W istniejących analizach w spół­ czesnej prasy literackiej dominuje spojrzenie historycznoliterackie. Pierwszą, bez­ pośrednią przyczyną tego zjawiska jest fakt, iż autorami tych opracowań są histo­ rycy literatury lub w najlepszym przypadku badacze życia literackiego. A le i tu należy dodać, że zastosowany ogląd badawczy jest zróżnicowany. Przykładem sta­ nowiska badawczego jest praca Z. Żabickiego „Kuźnica” i jej program literacki. Uważa ją autor za próbę analizy poglądów literackich „Kuźnicy”; m y dodajmy: w ujęciu problemowym. Podobnie postępuje w opublikowanej w 1981 r. pracy „Odrodzenie” i „Twórczość” w K ra k o w ie 1945—1950 W. P. Szymański. Badacz rów ­ nież dokonuje rekonstrukcji poglądów obu czasopism. Formułuje spójne problemy i w wyodrębnionych wycinkach czasowych je opisuje. Ukazuje zatem to, co „Od­ rodzenie” i „Twórczość” zauw ażyły i skom entowały z bieżących faktów literackich, i konfrontuje ten obraz z tłem życia literackiego epoki. Tygodnikom literackim lat 1945—1950 pośw ięcił swoją pracę K. Koźniewski. W Historii co tydzień — jak pisze


This is a preview of a remote PDF: http://czashum.hist.pl/media//files/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1985_1986-t24-n3/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1985_1986-t24-n3-s108-109/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1985_1986-t24-n3-s108-109.pdf

Rafał Habielski, T. Szewera (aut. dzieła rec.). "Barwny świat mikrofonu : wspomnienia radiowców", pod red. T. Szewery, Łódź 1983 : [recenzja], Kwartalnik Historii Prasy Polskiej, 108-109,