Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Historii Prasy

Kwartalnik Historii Prasy Polskiej, Apr 2018

Daria Nałęcz

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

http://czashum.hist.pl/media//files/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1985_1986-t24-n4/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1985_1986-t24-n4-s115-116/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1985_1986-t24-n4-s115-116.pdf

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Historii Prasy

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Historii Prasy Kwartalnik Historii Prasy Polskiej K w artaln ik H istorii P rasy P olsk iej X X IV 4 PL ISSN 0137-2998 SPRA W O ZD AN IE Z PO SIED ZEN IA KOM ISJI HISTORII PR A SY P osied zen ie K om isji H istorii P rasy z 26 listopada 1984 r. pośw ięcone zostało ocenie profilu i zaw artości „K w artalnika H istorii P rasy P o lsk iej”. D o udziału w ob­ radach zaproszono członków redakcji pism a. W prow adzając do dyskusji, prof. W. Ś lad k ow sk i w skazał, iż na ogólnym tle w yraźnej recesji w dziedzinie czasopiśm ienn ictw a n aukow ego, gdy na przestrzeni trzech lat liczba ty tu łó w spadła z 917 do 611, ich objętość zm n iejszyła się z 29 tys. arkuszy do 17 tys., a średnie opóźnienie w ed ycji w y n o si 2 lata, godna p od k reśle­ nia jest jed nolitość i regularność u k azyw an ia się „K w artalnik a”. C zasopism o r e ­ prezentuje w ysok i poziom . Przechodząc do an alizy struktury pism a, prof. Ś lad kow sk i stw ierd ził w yraźny brak takich działów , jak dyskusje, polem iki, p rzeglądy badań, artyk uły recenzyjne. Poddając zaś analizie zaw artość stale ukazujących się działów , a w ięc artykułów , m ateriałów i recenzji, m ów ca zw rócił u w agę na stosu nk ow o skrom ną obecność roz­ w ażań m etodologicznych przy zdegydow anej przew adze prac o profilu historycz­ nym , na w yraźn ą nieobecn ość tem atyk i staropolskiej i znikom ą ilość artyk u łów po­ św ięconych prasie po 1945 r., prasie regionalnej i em igracyjnej. S u gerow ał potrzebę zw ięk szenia ak tyw n ości redak cji w dziedzinie w y w o ły w a n ia źródeł, zachęcania dzien ­ nikarzy do sp isyw an ia i publikow ania w spom nień, nie tylk o ze w zględu na w alory czytelnicze, ale w artość dokum entalną. P od k reślał także konieczność zw ięk szen ia zainteresow ania dorobkiem historycznoprasow ym innych krajów . Szczególną rolę w tym zakresie p ełnić w in ien dział recenzji, dotychczas w yraźn ie bazujący na książkach polskiego rynku w ydaw niczego. W dysku sji pow ielokroć podkreślano zw iązek m iędzy stanem badań nad prasą a jakością i tendencją ujaw n ianą przez m ateriały p ub lik ow an e na łam ach „K H PP”. I tak w sk azyw an o (doc. doc. J. Ł ojek, S. K alem bka), iż niedostatki w dziedzinie badań nad okresem staropolskim , a n a w et i X IX w iek iem , w iążą się z sy stem a ­ tyczn ym zaw ężaniem się grona osób p enetrujących tę tem atykę. Doc. W. W ładyka, m ów iąc o k ryzysie obejm ującym czasop iśm ien nictw o naukow e, zw racał uw agę na pułapki tk w iące w podejm ow aniu p roblem atyki historycznoprasow ej, przez w ielu uw ażanej za d yscyp lin ę rela ty w n ie łatw ą. Ta pozorna łatw ość spraw ia, iż redakcja otrzym uje n iek ied y tek sty „niep rofesjonalne”, w yk azujące pow ażne n iedociągnięcia w arsztatow e, o znikom ej w artości nau kow ej, a na pew n o n ie prow adzące do roz­ w oju d yscypliny. B y tem u stanow i rzeczy zapobiec, proponow ano rozszerzenie roli inspiracyjnej redakcji. P ostulow ano prow adzenie odpow iedniej polityk i w doborze autorów , sk ła­ niającej do staw iania now ych, p osu w ających reflek sję historyczną, pytań. O ptow a­ no w ten sposób za przesunięciem środka ciężkości badań z analiz podstaw ow ych do interpretacji, które w in n y sytuow ać prasę w szerszym k ontek ście społecznym , w pow iązaniu z całością życia k ulturalnego i politycznego (doc. doc. A. Paczkow ski, W. W ładyka).


This is a preview of a remote PDF: http://czashum.hist.pl/media//files/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1985_1986-t24-n4/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1985_1986-t24-n4-s115-116/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1985_1986-t24-n4-s115-116.pdf

Daria Nałęcz. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Historii Prasy, Kwartalnik Historii Prasy Polskiej, 115-116,