Profesor Tadeusz Cieślak

Kwartalnik Historii Prasy Polskiej, Dec 1986

Jerzy Myśliński

A PDF file should load here. If you do not see its contents the file may be temporarily unavailable at the journal website or you do not have a PDF plug-in installed and enabled in your browser.

Alternatively, you can download the file locally and open with any standalone PDF reader:

http://czashum.hist.pl/media//files/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1986-t25-n3/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1986-t25-n3-s153-154/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1986-t25-n3-s153-154.pdf

Profesor Tadeusz Cieślak

Myśliński - Kwartalnik Historii Prasy Polskiej X X V 3 PL ISSN 0137— 2998 PROFESOR TADEUSZ CIEŠLAK 18 listopada 1985' r. zmarł prof, dr hab. Tadeusz Cieślak, historyk, organizator badań naukowych, w latach 1954— 1959 rektor Szkoły Głównej Służby Zagranicz­ nej, pełniący potem odpowiedzialne funkcje w Ministerstwie Spraw Zagranicz­ nych, zastępca Sekretarza Naukowego Wydziału Nauk Społecznych PAN, profesor w Instytucie Historii PAN, dyrektor Instytutu Kultury Polskiej w Londynie, że wym ienimy tylko ważniejsze funkcje, jakie pełnił. Centialne periodyki historyczne odnotują zapewne Jego zasługi w organizowaniu badań naukowych, scharak­ teryzują obfity dorobek publikacyjny z dziedziny historii Polski, Niemiec, Skan­ dynawii. W tym miejscu pragniemy skoncentrować się na tym, czego dokonał w dziedzinie badań nad przeszłością prasy. Odnotujmy najpierw, że od powstania Pracowni Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego X IX i X X w. ściśle z nią współpracował. Był członkiem jej Rady Nau­ kowej, w latach 1962— 1968 wchodził w skład redakcji „Rocznika Historii Czaso­ piśmiennictwa Polskiego” i mimo rozlicznych obowiązków pilnie czytał wszystkie teksty gromadzone przez redakcję, szczegółowo je oceniał, sugerował korekty i ulepszenia. Należał także do inicjatorów serii wydawniczej Pracowni — Materiały i Studia do Historii Prasy i Czasopiśmiennictwa Polskiego, wchodził w skład jej rady i komitetu redakcyjnego. W tej serii pod pozycją 6 ukazała się w 1966 r. Jego monografia Prasa Pomorza Wschodniego w X IX i X X wieku. Otwierał pierwsze sympozjum Pracowni w 1967 r. nadzwyczaj interesującym głównym re­ feratem pt. Historia prasy polskiej a kształtowanie się kultury narodowej, który wzbudził żywą dyskusję znawców krajow ych i zagranicznych. Po włączeniu Pra­ cowni do Instytutu Badań Literackich w roku 1969 nadal żywo interesował się postępami badań nad prasą, zasilał swoimi tekstami (artykuły i recenzje) „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego”, a potem „Kwartalnik Historii Prasy Pol­ skiej”, w ostatnich latach brał udział w pracach Kom isji Historii Prasy przy Kom i­ tecie Nauk Historycznych. Był recenzentem wielu prac doktorskich i habilitacyj­ nych z zakresu historii prasy, a także opiniodawcą wniosków awansowych. Historia prasy nie była jedynym ani głównym polem Jego penetracji nauko­ wych. Jednakże pobieżny ogląd dorobku w tej tylko dziedzinie uzmysławia roz­ ległość chronologiczną i tematyczną Jego zainteresowań. Głównym przedmiotem badań w dziedzinie dziejów prasy była niewątpliwie prasa polska w zaborze pruskim od czasów najdawniejszych po wiek X X . W y­ mieniliśmy już syntezę prasy Pomorza Wschodniego Jego pióra. Dodać do tego trzeba wcześniejsze dwie książki, obie wydane w roku 1964: Prasa polska na War­ mii i Mazurach 1718— 1939, która przetarła szlaki przyszłym badaczom i autorom licznych monografii o prasie tego regionu, oraz Z dziejów prasy polskiej na Pom o­ rzu Gdańskim w okresie zaboru pruskiego. Jego pióra był także rozdział omawia­ jący dzieje prasy polskiej na Śląsku, Pomorzu, Warmii i Mazurach w latach 1871—


This is a preview of a remote PDF: http://czashum.hist.pl/media//files/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1986-t25-n3/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1986-t25-n3-s153-154/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1986-t25-n3-s153-154.pdf

Jerzy Myśliński. Profesor Tadeusz Cieślak, Kwartalnik Historii Prasy Polskiej, 1986, 153-154,