Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

1,362 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Kindermishandeling weinig herkend op SEH

Kindermishandeling wordt weinig herkend op de SEH. Dat is duidelijk geworden na een retrospectief patiëntcontroleonderzoek van het Medisch Centrum Leeuwarden.

Hulp voor perfectionisten

Perfectionisme wordt vaak gezien als een positieve eigenschap. Echter, wanneer dit persoonlijkheidskenmerk escaleert en allesoverheersend wordt, blijkt ze veel minder positief voor het psychologisch en fysiek welbevinden van mensen1. Klinisch perfectionisme wordt gedefinieerd als: het stellen vanextreem hoge standaarden voor zichzelf, waarbij deze standaarden op een aanhoudende ...

Schippers wil risicodragend kapitaal in zorg toelaten

Aanbieders van medisch-specialistische zorg moeten meer mogelijkheden krijgen om risicodragend vermogen aan te trekken. Minister Schippers wil daarom een wetsvoorstel indienen dat deze vorm van financiering mogelijk maakt.

Concentratie zorg raakt ook opleiding aios

Door de toenemende concentratie van zorg zal de regelgeving rond de opleidingseisen van artsen in opleiding tot specialist (aios) moeten worden aangepast. Dat stelt Norbert Groenewegen, directeur van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen.

Bedrijfsarts moet weer onafhankelijk worden

Bedrijfsartsen moeten bovenal een vertrouwensarts zijn voor werknemers. Dat stelt Maurice Limmen, vicevoorzitter van vakbond CNV. Daartoe moeten bedrijfsartsen weer onafhankelijk worden.