Advanced search    

Search: *

9,596 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Langetermijn follow-up van katheteriseerbare vesicostoma’s bij kinderen, een vergelijking van verschillende technieken

Bij kinderen met neurogeen blaaslijden wordt vaak een vesicostoma aangelegd om clean intermittent catheterization mogelijk te maken. Bij veel stoma’s zien we op den duur echter stenosering, lekkage en fausse-routevorming. Wij voerden een retrospectief dossieronderzoek uit naar de langetermijnuitkomsten van verschillende operatietechnieken (appendix, blaas of ileum) bij 112 kinderen ...

De klinische relevantie van cribriforme en intraductale prostaatkanker in diagnostische naaldbiopten

Cribriforme en intraductale groei zijn beide geassocieerd met een ongunstige prognose na radicale prostatectomie. In dit onderzoek werden alle patiënten van de eerste screeningsronde van de European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC) met prostaatkanker geïncludeerd. Alle uit deze screeningsronde beschikbare coupes werden gereviseerd en gescoord op ...

Mondigheid van prostaatkankerpatiënten en het effect ervan op communicatie en behandelproces

Mannelijke kankerpatiënten kunnen wat betreft mondigheid als ‘een totaal andere populatie’ worden beschouwd als vrouwelijke kankerpatiënten. Daarom is onder urologen onderzoek gedaan naar de mondigheid van een mannelijke patiëntgroep, namelijk prostaatkankerpatiënten. Een tweede reden voor dit onderzoek was van praktische aard. Op basis van de onderzoeksresultaten kan een betere ...

Verzorgende Blik

Als ervaringsdeskundige docent voor verzorgenden speel ik graag met de aanwezige kennis van studenten en de vanzelfsprekendheid daarvan. Wat gebeurt er met een verzorgende zodra zij aan de slag gaat in de zorg? Ligt daar de basis van het ontstaan van de Verzorgende Blik? Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat deze eigenschap vol gezonde zorghormonen te ontwikkelen is.

Probleemgedrag of onbegrepen gedrag

Wanneer een collega in het overleg vertelt dat haar bewoner ‘probleemgedrag’ laat zien, gaan mijn nekharen overeind staan. Rustig vraag ik aan mijn collega voor wie het gedrag dan een probleem is en waardoor ze denkt dat het komt.

Even bellen met …

Zorgmedewerkers ervaren de hoogste tijdsdruk. Gabriëlle Verbeek deed er promotieonderzoek naar en schreef er een boek over (Tijd voor zorg, zorg voor tijd). Volgens haar kunnen verzorgenden zelf actie ondernemen om de tijdsdruk te verminderen.

Stem laten horen

In 2017 zullen verzorgenden écht hun mond opentrekken als hun iets niet zint. Tenminste, dat hoop ik. Want op de een of andere manier heb ik het idee dat dit nog veel te weinig gebeurt. Ja, op besloten fora en in besloten groepen op Facebook. Maar een verzorgende die daadwerkelijk tegen haar baas zei: ‘Ik ga dit niet doen, want mijn cliënt heeft er niets aan’, die ben ik nog niet ...

Grote variatie tussen huisartsenpraktijken bij influenzavaccinatie

Het animo voor vaccinatie daalt de afgelopen jaren gestaag, van 77% van de geïndiceerden in 2005 tot rond de 50% in 2015. Er zijn verschillende redenen waarom mensen zich wel of niet laten vaccineren, zoals opvattingen over de werkzaamheid van influenzavaccinatie en hoe hoog mensen de kans inschatten dat ze zelf griep krijgen.

Journaal-mijlpaal!

Wekelijks publiceren we op onze website enkele bondige samenvattingen van recent onderzoek dat relevant is voor de Nederlandse huisarts. Een deel hiervan belandt in de rubriek ‘Journaal’, in de gedrukte versie van H&W. Onze lezers waarderen deze rubriek, en onze enthousiaste schrijvers zorgen ervoor dat u op de hoogte blijft.

Effecten NHG-Praktijkaccreditering

Het onderzoek van Nouwens et al. in H&W nummer 9 (september 2016) over de effecten van NHG-Praktijkaccreditering roept meerdere vragen op.

Lopen na de maaltijd goed voor diabeten

Beweging speelt een grote rol bij het ontstaan en behandelen van chronische ziekten zoals diabetes. De norm voor gezond bewegen is dertig minuten per dag. Nieuw onderzoek laat echter zien dat het voor mensen met diabetes beter is om in plaats van dertig minuten aaneensluitend, tien minuten te bewegen na elke maaltijd.

Spoor familiaire hypercholesterolemie op

Kenmerken van familiaire hypercholesterolemie zijn hoge lipidenwaarden en hart- en vaatziekten op jonge leeftijd. De aanbeveling in de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement om FH actief op te sporen is terecht: statines zijn zeer effectief bij deze groep.

Niet-wegdrukbare vlekjes bij niet zieke volwassene

Op het spreekuur kwam een 27-jarige man – blanco voorgeschiedenis – met niet-wegdrukbare rode vlekjes op beide benen. Sommige jeukten en het aantal plekjes nam toe: van voeten naar onderbenen en nu zelfs naar bovenbenen.

Zorggroepen opheffen is kind met badwater weggooien

In het commentaar Het roer is om, maar waar gaan we naartoe? van Hobma et al. in H&W nummer 10 concluderen de auteurs dat er geen relatie is aangetoond tussen het kwaliteitsbeleid van zorggroepen en uitkomsten van hun zorg, en dat daarom zonder negatieve gezondheidseffecten het mes in zorggroepen kan worden gezet.

Diagnose gemist, vijftig jaar lang

Man hypochondert zeven dagen per week van 10.00 tot 23.50 uur. Vele telefoontjes, allemaal spoed, vele huisbezoeken.

Waarde van combinatie iFOBT en calprotectine

Vraagstelling Er is steeds meer aandacht voor fecesonderzoeken in de eerste lijn. Calprotectine, een eiwit dat bij ontstekingen wordt aangemaakt door neutrofielen en monocyten, lijkt te correleren met de aanwezigheid van een darmontsteking bij inflammatory bowel disease (IBD) zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.1 De immunochemische fecaaloccultbloedtest (iFOBT) wordt ...

Liever dabigatran dan rivaroxaban?

Onlangs publiceerde het NHG een standpunt over anticoagulantia met de conclusie dat cumarinederivaten en DOAC’s (ook wel NOAC’s) voortaan als gelijkwaardig beschouwd kunnen worden. Het NHG spreekt geen voorkeur uit voor een van de DOAC’s, omdat daarvoor onvoldoende gegevens beschikbaar waren. Een Amerikaans onderzoek werpt nu enig licht op de zaak.