Advanced search    

Search: *

5,355 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Ouderen en ict

De nederlandse zorg vergrijst. de zorgverleners zijn gemiddeld ouder, de patiënten en cliënten zijn ouder, hun zorgvraag is complexer. Ook netwerken rondom oudere patiënten veranderen. Kinderen die mantelzorg verlenen, wonen steeds verder bij hun ouders vandaan.

Verzin een list

Kort geleden bezocht ik de nachtopvang - die tegenwoordig overdag ook vol is - van het Leger des Heils. Daar sprak ik een bezoeker die verstrikt was geraakt in de regelingen van de Nederlandse gezondheidszorg en sociale zekerheid. Hij had recht op een bijstandsuitkering maar kreeg die niet, omdat hij geen adres had.

Reanimatie en evidence based practice

Uit onderzoek weten we dat de context het meest bepalend is voor de uitkomst van een reanimatie. Niet leeftijd, niet comorbiditeit, maar de situatie zoals hij zich voordoet.

Fluticason

Patiënten met astma of chronisch obstructieve longziekte (COPD) krijgen vaak inhalatiecorticosteroïden voorgeschreven. Bijvoorbeeld fluticason (Flixotide®). Dit heeft een ontstekingsremmende werking: bij inhalatie beschermt het de luchtwegen tegen prikkels die benauwdheid veroorzaken.

Eindelijk inzage nierfuncties voor apothekers

Vernieuwende ideeën die de zorg met behulp van technologie beter en betaalbaarder maken. Door innovaties in het zonnetje te zetten, hoopt Zorgvisie op groei en kruisbestuiving.

Naam als belofte

In de dierentuin in Arnhem werd deze zomer een neushoornbaby geboren: Wiesje. Via livestream leefden talloze mensen mee met moeder en baby. Bezoekers stonden vertederd bij het hok. Zo is het steeds als een dier ter wereld komt.

Dossier Positieve gezondheid

Positieve gezondheid is een benadering die uitgaat van de meest eigentijdse definitie van het begrip gezondheid: ‘het vermogen om zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven’. Het is een reactie op de oorspronkelijke definitie van de WHO (1948), waarin de focus meer op ziekte lag.

Klachten indienen bij vechtscheiding moet moeilijker worden

Steeds vaker leidt hulpverlening aan scheidende ouders tot klachten en tuchtzaken. Tijdens de klacht stagneert de hulp. Jeugdbescherming West overweegt ouders in een vechtscheiding daarom pas na zes maanden toe te staan een klacht in te dienen, schreef NRC Handelsblad. Goed idee?

Kinderoncologie in Kenia

Verpleegkundig specialist Sanne Melman gaat voor Stichting Doctor 2 doctor ongeveer één keer per jaar naar Kenia. Daar geeft ze scholing aan kinderverpleegkundigen op een oncologieafdeling. Scholing die mede mogelijk is door de fondsenwerving van Stichting World Child Cancer NL.

Wars van een hiërarchisch keurslijf

Aan het interne toezicht worden hoge eisen gesteld. Faalt de raad van bestuur, dan moeten ook interne toezichthouders zich verantwoorden. Een rubriek in samenwerking met de NVTZ over het precaire evenwicht tussen toezien en meebesturen.

Onderzoekdesigns voor de evaluatie van interventies om beroepsziektes en -ongevallen te doen dalen

Verschillende interventies zijn beschikbaar om op een adequate manier allerhande beroepsgebonden ziektes en ongevallen te doen dalen. De kennis over de daadwerkelijke impact van deze interventies is echter beperkt wegens praktische, methodologische en organisatorische redenen. Barrières voor evaluatieonderzoek zijn bijvoorbeeld de beperkte incidentie van bepaalde beroepsziektes of ...

Centralisatie versus regionalisatie van de prostaatkankerzorg in Nederland

Er is veel discussie over de vraag of centralisatie de prostaatkankerzorg in Nederland kan verbeteren. Kwaliteit verbetert immers naarmate je iets vaker doet. Echter, hoe ver dient een centralisatie te worden doorgevoerd? Zijn twee klinieken, naar het voorbeeld van de Martini-Klinik in Hamburg met 1000 prostaatoperaties per jaar, haalbaar voor Nederland? De argumenten hiervoor zijn ...

Initiatief Comprehensive Prostate Cancer Network (CPCN) in Zuidoost Nederland

De huidige diagnostiek en behandeling van prostaatkankerzorg is complex. Zeker complexe interventies, zoals robotprostatectomie, vragen om concentratie, teneinde een goed meetbaar optimaal kwaliteitsniveau te kunnen behalen. Volume is noodzakelijk om kortcyclische kwaliteitsverbeteringen te kunnen implementeren en evalueren. Tevens is volume nodig om een doorlopend inzicht te geven ...

De behandeling van blaaskanker vraagt om gecentraliseerde zorg

De kwaliteit van zorg voor blaaskankerpatiënten is niet in alle Nederlandse ziekenhuizen gelijk. Door in te zetten op samenwerking tussen ziekenhuizen, gericht op zorgpaden en uitkomsten van zorg, is het mogelijk om snel verbeteringen te realiseren. Aandacht voor patiëntgerelateerde uitkomsten is daarbij van wezenlijk belang.

Kinderurologie en concentratie van zorg; kijk over de grenzen!

In de discussie over de concentratie van zorg zijn verschillende nieuwe ontwikkelingen te herkennen. In dit overzicht wordt een toelichting gegeven op de ontwikkelingen van het superspecialisme kinderurologie, de nationale expertisecentra en de Europese Reference Networks.

Centralisatie van de prostaatkankerzorg

In de literatuur is de laatste jaren veel geschreven over het voordeel van centralisatie van kankerzorg in het algemeen en prostaatkankerzorg in het bijzonder. In Nederland heeft de centralisatie van prostaatkankerzorg (nog) geen grote vlucht genomen. Toch is er wel degelijk sprake van prostaatkanker-zorgbundeling in specifieke ziekenhuizen. Uit data van de ...

Behandeling van peniscarcinoom

De concentratie van de behandeling van peniskankerpatiënten in het Antoni van Leeuwenhoek heeft zich in een periode van ongeveer 10 jaar voltrokken, zonder bemoeienissen van welke instantie dan ook. Deze ongedwongen verandering in de behandelpraktijk van urologen in Nederland is het resultaat van door collegae erkende expertise, gebaseerd op veelvuldig gepubliceerd en uitgedragen ...

Blaasruptuur na ‘minor’ trauma en alcoholgebruik

Een 33-jarige man bezocht de Spoedeisende Hulp (SEH) in verband met klachten van acute buikpijn na een val op zijn buik en aangezicht na alcoholgebruik. Bij aanvullend onderzoek werd vrij vocht gezien in de buik en contrastlekkage vanuit de blaas. De patiënt werd opgenomen wegens een geïsoleerde traumatische blaasruptuur en conservatief behandeld met een verblijfskatheter gedurende ...

Toekomst prostaatkankerzorg door de ogen van de patiënt: de tijd is er rijp voor

ProstaatKankerSt​ichting.​nl (PKS) heeft tijdens een symposium haar visie op de toekomst van de prostaatkankerzorg gepresenteerd. Een visie vanuit het perspectief van de patiënt, waarbij kwaliteitscriteria leidend zijn. Alle prostaatkankerpatiënten moeten gelijkwaardige toegang krijgen tot ‘state-of-the-art’-prostaatkankerzorg; de best mogelijke behandeling met goede oncologische ...