Advanced search    

Search: *

5,816 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Centralisatie versus regionalisatie van de prostaatkankerzorg in Nederland

Er is veel discussie over de vraag of centralisatie de prostaatkankerzorg in Nederland kan verbeteren. Kwaliteit verbetert immers naarmate je iets vaker doet. Echter, hoe ver dient een centralisatie te worden doorgevoerd? Zijn twee klinieken, naar het voorbeeld van de Martini-Klinik in Hamburg met 1000 prostaatoperaties per jaar, haalbaar voor Nederland? De argumenten hiervoor zijn ...

Initiatief Comprehensive Prostate Cancer Network (CPCN) in Zuidoost Nederland

De huidige diagnostiek en behandeling van prostaatkankerzorg is complex. Zeker complexe interventies, zoals robotprostatectomie, vragen om concentratie, teneinde een goed meetbaar optimaal kwaliteitsniveau te kunnen behalen. Volume is noodzakelijk om kortcyclische kwaliteitsverbeteringen te kunnen implementeren en evalueren. Tevens is volume nodig om een doorlopend inzicht te geven ...

De behandeling van blaaskanker vraagt om gecentraliseerde zorg

De kwaliteit van zorg voor blaaskankerpatiënten is niet in alle Nederlandse ziekenhuizen gelijk. Door in te zetten op samenwerking tussen ziekenhuizen, gericht op zorgpaden en uitkomsten van zorg, is het mogelijk om snel verbeteringen te realiseren. Aandacht voor patiëntgerelateerde uitkomsten is daarbij van wezenlijk belang.

Kinderurologie en concentratie van zorg; kijk over de grenzen!

In de discussie over de concentratie van zorg zijn verschillende nieuwe ontwikkelingen te herkennen. In dit overzicht wordt een toelichting gegeven op de ontwikkelingen van het superspecialisme kinderurologie, de nationale expertisecentra en de Europese Reference Networks.

Centralisatie van de prostaatkankerzorg

In de literatuur is de laatste jaren veel geschreven over het voordeel van centralisatie van kankerzorg in het algemeen en prostaatkankerzorg in het bijzonder. In Nederland heeft de centralisatie van prostaatkankerzorg (nog) geen grote vlucht genomen. Toch is er wel degelijk sprake van prostaatkanker-zorgbundeling in specifieke ziekenhuizen. Uit data van de ...

Behandeling van peniscarcinoom

De concentratie van de behandeling van peniskankerpatiënten in het Antoni van Leeuwenhoek heeft zich in een periode van ongeveer 10 jaar voltrokken, zonder bemoeienissen van welke instantie dan ook. Deze ongedwongen verandering in de behandelpraktijk van urologen in Nederland is het resultaat van door collegae erkende expertise, gebaseerd op veelvuldig gepubliceerd en uitgedragen ...

Blaasruptuur na ‘minor’ trauma en alcoholgebruik

Een 33-jarige man bezocht de Spoedeisende Hulp (SEH) in verband met klachten van acute buikpijn na een val op zijn buik en aangezicht na alcoholgebruik. Bij aanvullend onderzoek werd vrij vocht gezien in de buik en contrastlekkage vanuit de blaas. De patiënt werd opgenomen wegens een geïsoleerde traumatische blaasruptuur en conservatief behandeld met een verblijfskatheter gedurende ...

Toekomst prostaatkankerzorg door de ogen van de patiënt: de tijd is er rijp voor

ProstaatKankerSt​ichting.​nl (PKS) heeft tijdens een symposium haar visie op de toekomst van de prostaatkankerzorg gepresenteerd. Een visie vanuit het perspectief van de patiënt, waarbij kwaliteitscriteria leidend zijn. Alle prostaatkankerpatiënten moeten gelijkwaardige toegang krijgen tot ‘state-of-the-art’-prostaatkankerzorg; de best mogelijke behandeling met goede oncologische ...

Hoe thuis mag familie zich voelen?

Het is zaterdagochtend elf uur. De geur van rollade vult de afdeling. Mevrouw Verhoeven, de vrouw van een van de bewoners, komt met een schort voor de keuken uit.

Zijn werkplekinterventies effectief?

Hoe effectief ten aanzien van werkhervatting zijn interventies gericht op de werkplek en op de begeleiding van arbeidsongeschiktheid, bij werknemers met klachten van het bewegingsapparaat, pijnklachten en psychische klachten? Onder aanvoering van het Canadese Institute for Work & Health in Toronto hebben achttien auteurs uit vijf landen een systematisch literatuuronderzoek ...

Return to work of workers without an employment contract, sick listed due to a common mental disorder

Hoe kan werkhervatting van zieke vangnetters met veel voorkomende psychische stoornissen worden bevorderd? Welke factoren spelen daarbij een rol? Kan een specifieke interventie tijdens het verzuim duurzame werkhervatting van deze groep bevorderen? Over deze vragen en de specifieke problemen van zieke vangnetters met veel voorkomende psychische stoornissen gaat dit proefschrift van ...

Back from the future?

Als derdejaars aios kon ik in het kader van de Hippokrates-uitwisseling meelopen in een Britse huisartsenpraktijk. Ik kon er een blik in de keuken werpen en keek mijn ogen uit. De Britse aanpak brengt de nodige problemen met zich mee. Is dat ons voorland?

Zestig jaar H&W: (r)evolutie van de huisarts

Ik neem u graag mee naar het leven van een huisarts zestig jaar terug. Vers uit de coschappen begint hij aan zijn werk.

Virtual reality-bril bij de ziekte van Parkinson

De inzet van moderne technologie in de gezondheidszorg neemt toe en kan mogelijk een positieve bijdrage leveren aan de zorg. In een Cochrane-review werd onderzocht of virtual reality gebruikt kan worden bij het revalideren van patiënten met de ziekte van Parkinson. De auteurs vonden een mogelijke verbetering van de paslengte, maar het wetenschappelijk bewijs was van matige tot ...

Medisch Contrast

‘De Nederlandse klaagcultuur draagt eraan bij dat alles altijd maar beter, groter en mooier moet, terwijl onze gezondheidszorg nu al steengoed is op veel terreinen.

Het aanzien van de huisarts

Halverwege de vorige eeuw behoorde de huisarts tot de top 3 van de notabelen in de gemeenschap. Tegenwoordig staat de huisarts nog steeds in de top 10 van beroepen met het meeste aanzien. Hoewel iets gedaald, bleef die positie de laatste tien jaar stabiel. Medische beroepen doen het in het algemeen goed met de chirurg op 1, de internist op 4 en de radioloog op 11.

CRP-test niet voor alle acuut zieke kinderen

Voordat u de volgende patiënt, een kind met koorts, binnenroept, krijgt u een telefoontje van uw assistente: “de CRP-waarde was < 5”. Is dit de toekomst? Een recent verschenen onderzoek laat zien dat een CRP-test bij ieder acuut ziek kind in de huisartsenpraktijk geen meerwaarde heeft boven het alleen testen van kinderen die aan de ‘klinische risicofactoren’ voldoen.

Leefstijl als medicijn heeft de toekomst

Het is 16 juni 2040. Vanochtend had ik een rustig spreekuur. Ik heb een paar patiënten gezien, onder wie meneer Pietersen.