Advanced search    

Search: *

593 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Effects of different aquarium feeds on growth performance and survival rate of red cherry shrimp (Neocaridina denticulata)

Diversity of cultured alternative species has been increasing with development of aquarium sector. As a result of this situation, invertebrate species have become popular creatures for aquarists. Among these species, freshwater shrimps have a good place in the aquarium industry with many types and varieties. Red cherry shrimps (Neocaridina denticulata) originated to Taiwan are one ...

The determination of water quality of Kargı Stream (Antalya, Turkey) in terms of physicochemical parameters

Today available clean water resources have been contaminated by various factors quickly. Determining the ecological characteristics of existing water resources and increasing activities that protect them has gained importance. In this context, physicochemical characteristics of Kargı stream in Antalya province were evaluated and thus its water quality classes were detected. Seven ...

Determination of households fish consumption structure and purchase behaviors in urban areas of Van

This study has been carried out to determine the household fish consumption structure and purchase behaviors in urban areas of Van Province. The main data of this study has been compiled through questionnaires from 260 households. In the analysis of the data, frequency tables, chi-square independence test were used and the relationships between the quantity of fish consumption of ...

The proposals for solution and fisheries problems in Keban Dam Lake (Elazığ, Turkey)

This study was carried out to determine present situation of fishing, fishermen problems and solutions in the Keban Dam Lake (Elazığ, Turkey), between March 2013 and June 2014. In Keban Dam Lake 310 fishermen, 184 fishing boats, 110,000 m trammel nets, 159,000 m gillnets and 46,000 crayfish pinters were determined belonging to 15 fishing cooperatives. Annual total amounts of fish ...

Observations on the Chironomidae and Chaoboridae (Diptera) fauna of the Mountain Lakes in Denizli (Turkey)

In order to determine the Chironomidae and Chaoboridae fauna of Kartal Lake, Karagöl and Gökçeova Pond, samplings were performed in the summer months of 2009-2011. Benthic samples were collected from the littoral and profundal zones of the water bodies by using 180 µ mesh sized hand nets and Ekman Birge grab, respectively. As a result of the taxonomic study, totally 27 species were ...

A study on incubation of Brown Trout (Salmo trutta sp.) eggs and feeding of fry

In this study, spawning, incubation success or survival rate of brown trout and initial feeding of fry were investigated. The wild broodstock in this study were caught in Akcay river in Sapanca. In July 2008, 7 female and 1 male fish with a body weight between 300-350 g were brought to the Istanbul University, Faculty of Fisheries Sapanca Inland Waters Research Center (Adapazari, ...

Benthic macroinvertebrate of Adıgüzel Reservoir (Denizli, Turkey)

In order to determine the benthic macro-invertebrates of Adıgüzel Reservoir, samplings were performed between January 2007 and December 2007 at four stations in dam lake and littoral zone. During the samplings, an Ekman Grab was used in those stations located in dam lake and 180 µ mesh sized hand nets were used in coastal samplings. Collected material were fixed in 4% formolin ...

Immunization of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) with alginate microparticles containing inactivated Flavobacterium psychrophilum

In this study, survival rate of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), fed for 28 days with sodium alginate microparticles containing Flavobacterium psychrophilum inactivated with formalin, against diseases is determined. The fishes are divided into six groups in terms of feeding method; control group, sodium alginated group, fishmeals including 2.5 and 10 mg/g F. psychrophilum, ...

Investigation of combined effect of zeolite and mercury toxicity on some serum biochemical parameters of Oreochromis niloticus

In the present work, serum biochemical parameters of Oreochromis niloticus were used to assess protective effects of zeolite (Zeo) on toxicity of mercury (Hg). For this purpose fish were exposed to 0.01 and 0.05 mg/L Hg and 0.01 mg/L Hg+0.01 g/L Zeo and 0.05 mg/L Hg+0.05 g/L Zeo for 4 and 21 days. Cortisol, glucose, total protein, sodium, chlorine and potassium levels were measured ...

Karadeniz’de hamsi (Engraulis encrasicolus) popülasyon dinamiği üzerine yapılmış çalışmaların (1985-2015) balıkçılık yönetimi açısından değerlendirilmesi

Öz: : Bu çalışmada, hamsi (Engraulis encrasicolus) üzerine 1985 yılından günümüze son 30 yılda yapılan popülasyon dinamiği çalışmalarından elde edilen sonuçlar değerlendirilmiş ve Karadeniz’de hamsi balıkçılık yönetim sisteminin oluşturulmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır. Araştırmalarda sunulan av kompozisyonu, büyüme parametreleri, yaşlardaki ortalama boy değerleri, genel ...

Yaz aylarında Batı Anadolu’nun bazı dağ göllerinin (Denizli-Muğla) fitoplankton kompozisyonu ve trofik durum indeksi değerleri

Öz: Batı Anadolu’nun dağlık alanlarında yer alan Saklıgöl, Karagöl, Gökçeova Göleti, Kartal Gölü olmak üzere 4 gölden fitoplankton ve yüzey suyu örneklemeleri yapılmıştır. Bu göllere kış ulaşımının zor olmasından dolayı, 2009, 2010, 2011 yıllarının yaz ayları örnekleme zamanı olarak tercih edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, Cyanobacteria (5), Bacillariophyta (22), ...

Mogan Gölü’ndeki bazı balık türlerinde vitellogenin proteininin elektroforetik karşılaştırılması

Öz: Bu çalışma, balıkçılık ve rekreasyon alanı olarak kullanılan Mogan Gölü’nde (Ankara - Türkiye) Ocak-Mayıs 2013 ayları arasında yürütülmüştür. Gölde yaşayan balık türlerinden Cyprinus carpio, Carassius gibelio, Tinca tinca ve Esox lucius türlerinin erkek ve dişi bireylerinin kan plazmasında elektroforetik SDS-Page (Sodyum Dodesil Sülfat Poliakrilamid Jel Elektroforezi) metodu ...

Okul öncesi çocuklara verilen su ürünleri eğitiminin farkındalık oluşumuna etkisinin belirlenmesi

Öz: Farklı statüde yer alan okullara devam eden okul öncesi 5 ve 6 yaş grubundaki toplam 120 çocuğa su ürünleri hakkında çeşitli etkinlikler dâhilinde eğitim verilmiştir. Eğitim TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Verilen eğitimin, çocuklarda su ürünleri hakkında farkındalık oluşumuna katkısının belirlenmesi amacıyla eğitim öncesi ön test ve sonrasında son test iki anket çalışması ...

Denizli’deki dağ göllerinin Oligochaeta (Annelida) faunası üzerine gözlemler

Öz: Sandıras ve Çiçekbaba Dağları zirvelerinde yer alan Kartal Gölü ve zirveye yakın Gökçeova Göleti, Honaz ilçesi yakınlarındaki Saklıgöl ve Bozkurt ilçesi yakınlarındaki Karagöl’ün Oligochaeta (Annelida) faunasını belirlemek üzere 2009, 2010 ve 2011 yılları Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 4 örnekleme çalışması yapılmıştır. Kalitatif değerlendirmeler sonucunda, örnekleme ...

Avrupa Deniz Levreği (Dicentrarchus labrax L.,1758) balıklarında aşılamanın beslenme ve gelişim üzerine etkisi

Öz: Bu çalışma İzmir’in Çeşme ilçesindeki Gerence Körfezinde yer alan özel bir su ürünleri yetiştiricilik işletmesine ait çipura-levrek üretim tesisinde toplam 91 gün süreyle gerçekleştirilmiştir. Deneme süresince ortalama canlı ağırlıkları 35,6±1 g olan Avrupa deniz levreği (Dicentrarchus labrax L.,1758) balıkları, 20m çaplı 4 adet dairesel ağ kafes içinde 50.000’er adet olacak ...

Kuzeydoğu Akdeniz’de yakalanan kütük balığı (Hoplostethus mediterraneus)’nın boy-ağırlık ilişkisi

Bu çalışma Kuzeydoğu Akdeniz’de yakalanan ve kütük balığı olarak bilinen Hoplostethus mediterraneus türünün total boy-ağırlık ilişkilerinin saptanması amacıyla yapılmıştır. Kütük balığına ait toplam 380 örnek (143 dişi-237 erkek) ticari trol teknesi ile uluslararası sularda yapılan avcılıkta yaklaşık 200-380 m derinliklerde hedef dışı tür olarak elde edilmiştir. Yakalanan ...

Karina Lagünü (Aydın)’nün Malacostraca faunası

Karina Lagünü Malacostraca faunasının belirlenmesi amacıyla, 26.05.2011-10.04.2012 tarihleri arasında, toplam 9 adet istasyonda mevsimsel olarak kantitatif bir çalışma yapılmıştır.Çalışmanın sonucunda, Amhipoda’dan 7 (Gammarus aequiacuda, G. subtypicus, G. insensibilis, Monocorophium sextonae, Ericthonius punctatus, Dexaminae spinosa, Microdeutopus gryllotalpa), Isopoda’dan 4 ...

Balıklarda melanomakrofaj merkezleri

Balıklarda doğal bağışıklık sistemi; fiziksel, hücresel ve humoral faktörler ile plazma ve diğer vücut sıvılarında çözünebilen hücresel ve humoral reseptör moleküllerinden oluşmaktadır. Hücresel faktörler fagositik hücreler olan monosit/makrofajlar, nötrofil granülositler ve memelilerdeki NK (natural killer cell) hücrelerine eşdeğer görülen sitotoksik hücreleri içermektedir. Bu ...

Gökçeada çevresinde zıpkın ile yakalanan kılıç balıklarının (Xiphias gladius) yaş ve büyüme özellikleri

Bu çalışmada Kuzey Ege Denizinde 24 Mart – 15 Haziran 2015 tarihleri arasında zıpkın ile yakalanan ve Gökçeada’da karaya çıkarılan kılıç balığı, Xiphias gladius bireylerinin yaş ve büyüme özellikleri belirlenmiştir. Alt çene çatal boyları (LJFL) 70 ile 174 cm ve ağırlıkları 4 – 69 kg arasında olan toplam 300 adet kılıç balığı analizlerde kullanılmıştır. Boy – ağırlık ilişkisi W = ...