Advanced search    

Search: *

357 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Effects of different aquarium feeds on growth performance and survival rate of red cherry shrimp (Neocaridina denticulata)

Diversity of cultured alternative species has been increasing with development of aquarium sector. As a result of this situation, invertebrate species have become popular creatures for aquarists. Among these species, freshwater shrimps have a good place in the aquarium industry with many types and varieties. Red cherry shrimps (Neocaridina denticulata) originated to Taiwan are one ...

The determination of water quality of Kargı Stream (Antalya, Turkey) in terms of physicochemical parameters

Today available clean water resources have been contaminated by various factors quickly. Determining the ecological characteristics of existing water resources and increasing activities that protect them has gained importance. In this context, physicochemical characteristics of Kargı stream in Antalya province were evaluated and thus its water quality classes were detected. Seven ...

A study on incubation of Brown Trout (Salmo trutta sp.) eggs and feeding of fry

In this study, spawning, incubation success or survival rate of brown trout and initial feeding of fry were investigated. The wild broodstock in this study were caught in Akcay river in Sapanca. In July 2008, 7 female and 1 male fish with a body weight between 300-350 g were brought to the Istanbul University, Faculty of Fisheries Sapanca Inland Waters Research Center (Adapazari, ...

Benthic macroinvertebrate of Adıgüzel Reservoir (Denizli, Turkey)

In order to determine the benthic macro-invertebrates of Adıgüzel Reservoir, samplings were performed between January 2007 and December 2007 at four stations in dam lake and littoral zone. During the samplings, an Ekman Grab was used in those stations located in dam lake and 180 µ mesh sized hand nets were used in coastal samplings. Collected material were fixed in 4% formolin ...

Immunization of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) with alginate microparticles containing inactivated Flavobacterium psychrophilum

In this study, survival rate of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), fed for 28 days with sodium alginate microparticles containing Flavobacterium psychrophilum inactivated with formalin, against diseases is determined. The fishes are divided into six groups in terms of feeding method; control group, sodium alginated group, fishmeals including 2.5 and 10 mg/g F. psychrophilum, ...

Karadeniz’de hamsi (Engraulis encrasicolus) popülasyon dinamiği üzerine yapılmış çalışmaların (1985-2015) balıkçılık yönetimi açısından değerlendirilmesi

Öz: : Bu çalışmada, hamsi (Engraulis encrasicolus) üzerine 1985 yılından günümüze son 30 yılda yapılan popülasyon dinamiği çalışmalarından elde edilen sonuçlar değerlendirilmiş ve Karadeniz’de hamsi balıkçılık yönetim sisteminin oluşturulmasına katkı sağlamak amaçlanmıştır. Araştırmalarda sunulan av kompozisyonu, büyüme parametreleri, yaşlardaki ortalama boy değerleri, genel ...

Okul öncesi çocuklara verilen su ürünleri eğitiminin farkındalık oluşumuna etkisinin belirlenmesi

Öz: Farklı statüde yer alan okullara devam eden okul öncesi 5 ve 6 yaş grubundaki toplam 120 çocuğa su ürünleri hakkında çeşitli etkinlikler dâhilinde eğitim verilmiştir. Eğitim TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Verilen eğitimin, çocuklarda su ürünleri hakkında farkındalık oluşumuna katkısının belirlenmesi amacıyla eğitim öncesi ön test ve sonrasında son test iki anket çalışması ...

Avrupa Deniz Levreği (Dicentrarchus labrax L.,1758) balıklarında aşılamanın beslenme ve gelişim üzerine etkisi

Öz: Bu çalışma İzmir’in Çeşme ilçesindeki Gerence Körfezinde yer alan özel bir su ürünleri yetiştiricilik işletmesine ait çipura-levrek üretim tesisinde toplam 91 gün süreyle gerçekleştirilmiştir. Deneme süresince ortalama canlı ağırlıkları 35,6±1 g olan Avrupa deniz levreği (Dicentrarchus labrax L.,1758) balıkları, 20m çaplı 4 adet dairesel ağ kafes içinde 50.000’er adet olacak ...

Karina Lagünü (Aydın)’nün Malacostraca faunası

Karina Lagünü Malacostraca faunasının belirlenmesi amacıyla, 26.05.2011-10.04.2012 tarihleri arasında, toplam 9 adet istasyonda mevsimsel olarak kantitatif bir çalışma yapılmıştır.Çalışmanın sonucunda, Amhipoda’dan 7 (Gammarus aequiacuda, G. subtypicus, G. insensibilis, Monocorophium sextonae, Ericthonius punctatus, Dexaminae spinosa, Microdeutopus gryllotalpa), Isopoda’dan 4 ...

Gökçeada çevresinde zıpkın ile yakalanan kılıç balıklarının (Xiphias gladius) yaş ve büyüme özellikleri

Bu çalışmada Kuzey Ege Denizinde 24 Mart – 15 Haziran 2015 tarihleri arasında zıpkın ile yakalanan ve Gökçeada’da karaya çıkarılan kılıç balığı, Xiphias gladius bireylerinin yaş ve büyüme özellikleri belirlenmiştir. Alt çene çatal boyları (LJFL) 70 ile 174 cm ve ağırlıkları 4 – 69 kg arasında olan toplam 300 adet kılıç balığı analizlerde kullanılmıştır. Boy – ağırlık ilişkisi W = ...

Tilapia (Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758) balığı dokularında kalsiyum ve zeolitin kadmiyum birikimine etkisi

Araştırmamızda kalsiyum ve zeolitin Oreochromis niloticus balık dokularında (böbrek, karaciğer, solungaç ve kas) kadmiyum birikimi üzerine etkileri incelenmiştir. Balıklar 5, 10 ve 15 gün sürelerle 1,0 mg/L Cd, 1,0 mg/L Cd+1,0 mg/L Ca (Cd+Ca), 1,0 mg/L Cd+0,1 g/L Zeolit (Cd+ZE) karışımının etkisine bırakılmış, dokulardaki kadmiyum birikimi ICP-MS Spektrometresi ile ölçülmüştür. ...

Yasadışı trol balıkçılığının engellenmesi için bir öneri: Anti-trol yapay resif uygulaması ve tasarım ölçütleri

Çalışma, yasadışı trol avcılığının yoğun olduğu İzmir Orta Körfezi’ni “örnek olay” biçiminde derinlemesine incelenmesini ve çözüm için planlanan ön hazırlıkları kapsamaktadır. Balıkçı barınakları, balıkçı tekneleri (boy, motor gücü, avcılık ruhsatı vb.) ve trol ağı özellikleri (yatay ağız açıklığı, YA; ağ uzunluğu, AU vb.) tespit edilmiştir. İzmir’de 2010-2014 yılları arasında, ...

Kuzeydoğu Akdeniz Bölgesi’nde yaşayan Benekli Kedibalığı, (Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758))’nın mide içeriği

Bu çalışmada; Kuzeydoğu Akdeniz bölgesinde yaşayan Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758) bireylerinin beslenme rejimi belirlemek için Mayıs 2012-Mart 2014 tarihleri arasında avlanan 604 balığın mide içerikleri incelenmiştir. Bu balıklardan 482 (%79,8)’sinin midesi dolu olarak bulunmuştur. Tespit edilen besin gruplarının sayıları, ağırlıkları, bulunuş frekansları ve nispi önemlilik ...

Taze alabalık filetolarının gümüş antimikrobiyal yenilebilir film kaplanarak bozulmaya neden olan bakterilerin tanımlanması

Çalışmada taze alabalık filetoları kolloidal gümüş içerikli antimikrobiyal film ile kaplanarak depolama esnasında bozulmaya neden olan bakteriler tanımlanmıştır. Antimikrobiyal yenilebilir film üretiminde; biyopolimer malzemesi ksantan gam, plastikleştirici olarak gliserol, antimikrobiyal madde olarak ise gümüş kullanılmıştır. Alabalık filetoları (kontrol grup) ve gümüş içerikli ...

Ilıca ve Kömürcü Çayları (Erciş-Van) taşkın önleme çalışmalarının içsu balıkları üzerine etkileri

Bu çalışmada Koçköprü Baraj Gölü (Erciş-Van) üst havzasında bulunan Ilıca ve Kömürcü çayları taşkın önleme çalışmalarının içsu balıkları üzerine etkileri araştırılmıştır. DSİ (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü) tarafından İşbaşı Köyü civarında bulunan tarım alanlarının taşkından korunması ve baraj gölünün sediman (rüsubat) ile dolmasının önüne geçmek üzere her iki çayda dere ıslahı ...

Balık yemlerinde besin madde analiz yöntemlerinin karşılaştırılması

Su ürünleri sektörü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek büyüyen bir sektördür. Sektördeki en büyük maliyet yemdir ve yem son ürün kalitesini direkt etkileyen en önemli unsurdur. Yem kalitesini, yumurta kalitesini, yumurtadan çıkma oranını, yaşama oranını, büyüme performansını, et kalitesini, yetiştirme süresini ve son ürünün fiyatını doğrudan etkilemektedir. Bunun yanında; ...

Gediz Deltası dalyan alanlarının (İzmir Körfezi) yüzey sedimentlerinde ağır metal kirliliğinin değerlendirilmesi

Bu çalışma kapsamında Gediz Deltasında yer alan Kırdeniz, Homa ve Çilazmak Dalyanları ile Çamaltı Tuzlası kıyılarından alınan yüzey sedimentlerinde ağır metal konsantrasyonları saptanmıştır. Zenginleşme faktörleri (EF) hesap edilerek, metal kirliliğinin muhtemel kaynakları belirlenmiş ve sediment kalite kriterlerine (SQG) göre sediment kalitesi ve kirlilik düzeyleri tespit ...

Milas (Muğla-Türkiye) yöresinde deniz balığı yetiştiriciliği yapan toprak havuz işletmelerinin risk kaynakları ve risk yönetim stratejileri

Deniz balığı yetiştiriciliği yapan toprak havuz işletmelerinde, işletme yöneticilerinin sahip oldukları risk kaynağı algılarının ve risk yönetim stratejilerinin belirlenmesi oldukça önemlidir. Milas yöresindeki toprak havuzlarda deniz balığı yetiştiriciliği son yıllarda önemli bir gelişme göstermiş olup, yörenin sosyo-ekonomik kalkınmasında önemli bir görev üstlenmiştir. Yörede ...