Advanced search    

Search: De impact van vergrijzing op zorgkosten

The page you are looking for is no longer available: De impact van vergrijzing op zorgkosten. Showing search results instead.

1,252,805 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

W.J.E. van Rijn, Overstag en toch op koers. De Koninklijke Marine en haar personeel 1945-2005

veranderd. Noch veranderingen in politiek-militaire dreiging noch op technisch gebied hadden, volgens Van Rijn, zoveel impact als de cultureel-maatschappelijke trends (517). Deze marine-trilogie, die tussen

De pensionado’s van FIZI

overheidsmaatregelen moesten de ongebreidelde groei van de zorgkosten beheersbaar maken. ... volledig vinden, in de operationele uitwerking gaf het hier en daar problemen. In de afgelopen jaren zien we de focus op kwaliteit van zorg verscherpen. Zeker in de schrijnende ouderenzorg een

De relatie met de zorgvrager gaat altijd boven de inzet van interventies

SamenvattingWie er Denkbeeld en andere vakbladen op naslaat kan er niet omheen: in het zoeken naar een zo goed mogelijke begeleiding van mensen met dementie bewandelen we het pad van de interventie ... , zolang we maar nooit vergeten dat een goed contact met de zorgvrager de basis is van alles en mogelijk zelfs doorslaggevend voor de impact van de hulpverlening. De grote aandacht voor (gestandaardiseerde

Boter op je hoofd

koelkast op huiskamer 7. ‘In de nacht sluip je mijn kamer binnen, haalt boter en kaas uit mijn ijskast en legt die hier neer. ... uit als een dief dan?’ en doet daarmee een beroep op de ratio waardoor ik me zeer gevleid voel. Fijn dat er in ieder geval nog iemand is bij wie mijn donkerbruine ogen vertrouwen inboezemen. Mevrouw Van

Vergrijzing

Ik geloof er geen moer van dat we die door iedereen zo gevreesde effecten van de plaag der vergrijzing uiteindelijk ook echt zullen zien. Wel natuurlijk dat we in 2030 meer grijze koppen kunnen ... verpleeghuisopname leiden De huidige generatie tachtigers is nog gewend netjes te luisteren naar dominee, dokter en politieke partij. Trouw volgt men adviezen en voorschriften op van hen die het weten. Hun kinderen

Reconstructie van het ontstaan van de verzameling hoogleraarsportretten van de Vrije Universiteit Amsterdam

  Published on 22 Jun 2018  CC BY 3.0 De Nederlandse traditie van universitaire portrettenverzamelingen gaat terug op de zestiende eeuw, toen de nieuwe universiteiten hier te lande, in ... schilderijen soms in opdracht van de universiteit werden vervaardigd, maar vaker een (postume) schenking betroffen door de hoogleraar, zijn familie of zijn leerlingen en vrienden. Daarnaast valt op dat sommige

Gepromoveerd aan de universiteit, gevormd op de hbs

de scheikunde. Tot ’t verkrijgen van dien graad, moest hij aan de Universiteit van Amsterdam, op gezag van den Rector Magnificus Dr. Saltet, hoogleraar aan de Faculteit der Geneeskunde, in het openbaar

Willem van Bennekom. Mes frères! De Waalse Kerk in Amsterdam

stadsbrand van 1452 in vlammen op, waarna in 1493 een nieuw gebouw verscheen. Maar ook daarvan is tegenwoordig weinig meer over. In de loop der eeuwen hebben er ingrijpende verbouwingen plaatsgevonden: het ... . In de late zeventiende eeuw volgde de tweede refuge: de protestanten uit Frankrijk die hun land vanwege hun godsdienst ontvluchtten. Van Bennekom gaat uitgebreid in op de culturele betekenis van deze

Jan de Vetten, In de ban van goed en fout. De bestrijding van de Centrumpartij en de Centrumdemocraten (1980-1998)

een uitdager van het heersende politiek systeem, en in zijn proefschrift onderzoekt historicus Jan de Vetten hoe dit bestel reageerde op de komst van deze uitdager. Zoals het hoort bij een proefschrift ... tot extreemrechts, racisme en populistisch kiesgedrag, maar het proefschrift leest vooral als een traditioneel feitenrelaas van de reacties op de opkomst van de Centrumpartij (vanaf 1984

Het beschavingsoffensief van de Hogere Burgerschool

het eind van de behandeling in de Eerste Kamer van de wet op het middelbaar onderwijs, op 1 mei 1863, sprak minister Thorbecke van Binnenlandse Zaken de volgende woorden: Wij gaan, Mijne Heeren, eene ... van Nobelprijzen voor natuur- en scheikunde aan het begin van de nieuwe eeuw toeschrijven aan die hoogwaardige vooropleiding.3 En tot de dag van vandaag wordt de opheffing van de school in 1968, op

Philippus Breuker, Het landschap van de Friese klei: 800-1800

ook gevoeld en koos de vlucht naar voren: ‘Er wordt hier gewerkt op basis van voorbeelden en niet vanuit een selecterende vooropgestelde hypothese of vanuit een enkele invalshoek. […] Zo brengen de

De techniek van altijd ja-zeggen

Samenvatting Een ouderwets trouwfeest met genodigden, thuiskomen na bezoek aan de markt of een uitje naar een oude bioscoop. Het zijn enkele van de herkenbare situaties waarin bewoners met dementie ... kunstbeoefening is interessant omdat die mensen toelaat om helemaal in het hier en nu te komen, haast te verdwijnen in de actie van het moment. Maar belangrijker nog voor ons is dat je zo mensen voluit op hun

Bart Lankester, Kom vrouwen, aangepakt! De revolutie van socialiste Trien de Haan

, reeds in 1968, een biografie onder de titel Wilhelmina Drucker: de eerste vrije vrouw. Terug naar die andere feministe, Trien de Haan. Ze kwam op 3 april ter wereld als dochter van een boerenknecht en ... diens vrouw. Ze groeide als Trijntje Zwagerman op in het arme lintdorpje Hauwert, net boven Hoorn. De regio daar stond bekend als ‘Skokkeland’, omdat de meerderheid van de bevolking zo arm was dat ze hun

Verbeteren van palliatieve zorg in de eerste lijn

verbeteren. Voor een goede implementatie is echter verdere ontwikkeling van de methode nodig, en onderzoek naar de werkzame onderdelen en effecten op de geleverde zorg. ... implementatie is echter verdere ontwikkeling van de methode nodig, en onderzoek naar de werkzame onderdelen en eefcten op de geleverde zorg. Via de PaTz-methode, afgeleid van het Britse Gold Standards Framework

Focus op risico, niet op behandeling

Niet ieder mens met bijvoorbeeld hoge bloeddruk of met nierinsufficiëntie reageert hetzelfde op een behandeling. Onderzoek heeft al lang uitgewezen dat slechte sociale omstandigheden ziekten sneller ... processen. Met de toename van het aantal chronische aandoeningen in de populatie neemt de aandacht voor de interactie tussen ziekten op de prognose toe. Deze interactie, ook wel syndemics genoemd, wordt

Een blik op voedingsapps

VOEDINGSAPPS door MARIAN ADRIAANSEN - Ook in de zorg groeit het aantal apps voor zorgverleners en patiënten snel. Een overzicht van een aantal nieuwe aanwinsten op voedingsgebied. REFERENTIES 1 ... technologie richt zich, naast kennisvergroting, ook op ondersteuning van de gebruiker bij het inpassen van goede voeding in zijn dagelijkse leefpatroon. Het zal in de toekomst steeds eenvoudiger zijn om

Alcoholgebruik op het werk in België

verband met werktevredenheid? En wat is de impact op functioneren, op arbeidsongevallen, op verzuim? Het onderzoek werd uitgevoerd door de Katholieke Universiteit Leuven en VAD – Vlaamse koepel van ... organisaties die werken rond alcohol en andere drugs. De bevraging van werknemers werd mede gerealiseerd door twee Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDEWE en CESI). Op donderdag 21

Bent u voorbereid op de Algemene Verordering Gegevensbescherming?

boekhouding bij te houden, om aan te kunnen tonen dat hun privacyhuishouding op orde is. Omdat privacy in de zorg van groot belang is, heeft de Nederlandse wetgever besloten om voor bepaalde zorgaanbieders al ... zorgaanbieders’. Twee categorieën zorgaanbieders moeten sinds het ingaan van de verplichting - op 1 januari, 2018 - een FG aanstellen: 1. De verantwoordelijke voor een elektronisch uitwisselingssysteem. 2

Onderzoek effect leefstijlinterventieprogramma op hartvaatziekten

Kennis over effectiviteit en implementatie van leefstijlinterventies voor patiënten met een hoog risico op hartvaatziekten in de eerste lijn is schaars. Daarom start er een onderzoek naar het effect ... risico op) hartvaatziekten in de toekomst verder toenemen. Bovendien kampt 42% van de Nederlandse bevolking met overgewicht, rookt 24% en voldoet 45% niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.2 Preventie

Antwoorden op de vragen op pagina 25

C De patiënt mag de eerste dagen na het starten met metoclopramide niet autorijden, en daarna alleen als er geen bijwerkingen zijn (bijvoorbeeld vermoeidheid). ... stemmingsveranderingen (zoals depressie) treden iets minder vaak op als bijwerking (1-10 op de 100 mensen). 6B Als monotherapie ter profylaxe van postoperatieve misselijkheid en braken wordt metoclopramide niet