Advanced search    

Search: Lieneke Verspaandonk ondersteunt bewonersorganisaties Het professionele netwerk moet meer ten dienste staan van de bewoners

The page you are looking for is no longer available: Lieneke Verspaandonk ondersteunt bewonersorganisaties: ‘Het professionele netwerk moet meer ten dienste staan van de bewoners’. Showing search results instead.

1,183,020 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Het beschavingsoffensief van de Hogere Burgerschool

voor een rijks-hbs, misschien omdat zo’n rijksinstelling de gemeente meer prestige bood, misschien omdat de lokale bestuurders veronderstelden dat de kosten voor de gemeente in het geval van een ... rijksoverheid of vanwege de gemeente, werd sindsdien niet meer vernomen. Enkele andere kleine gemeenten waren meer succesvol. Binnen vijf jaar na het in werking treden van de wet konden twaalf gemeenten met een

De effectiviteit van het werken vanuit Sociale Netwerk Strategieën in jeugd- en opvoedhulp en maatschappelijk werk

elements and long-term effects of Social Network Strategy, more quantitative and qualitative (follow-up) research is desirable. SAMENVATTING De effectiviteit van het werken vanuit Sociale Netwerk Strategieën ... , namelijk een houding waarbij de cliënt bij het oplossen van problemen meer gestimuleerd wordt om samen te werken met zijn of haar sociaal netwerk. Deze nieuwe focus van hulpverleners op de eigen kracht van

Hartpatiënt moet meer weten over alarmsymptomen

is kennis over het urgentiebesef van de vervolgacties in de keten belangrijk. ■ DANKBETUIGING Wij willen de leden van expertgroep Myocard Infarct van Netwerk Acute Zorg Euregio, in het bijzonder ... , is er weinig bekend over de motivatie van de patiënt voor het kiezen van een keteningang. Het doel van dit onderzoek is het vinden van factoren die invloed hebben op deze keuze. Methode We deden een

De techniek van altijd ja-zeggen

Samenvatting Een ouderwets trouwfeest met genodigden, thuiskomen na bezoek aan de markt of een uitje naar een oude bioscoop. Het zijn enkele van de herkenbare situaties waarin bewoners met dementie ... van het bioscoopbezoek bijvoorbeeld creëert men een filmzaal uit de jaren vijftig aan de hand van onder meer enkele oude filmaffiches, cinemazetels en een bioscoopkassa. De acteurs dragen kledij die

Philippus Breuker, Het landschap van de Friese klei: 800-1800

van de ontwikkeling van het landschap door de eeuwen heen. Hiaten in onze kennis worden opgevuld, lijnen doorgetrokken’ (16). Dit plan brengt hij ten uitvoer in een dertiental lange hoofdstukken over ... een meer generaliserend narratief wordt te weinig gemaakt. Daarvoor problematiseert Breuker zijn eigen positie ten opzichte van de bestaande literatuur onvoldoende. Hij heeft dit bezwaar misschien zelf

Waarom ouders deelnemen aan professionele opvoedingsondersteuning. Participatie van ouders in Triple P Tieners

Waarom ouders deelnemen aan professionele opvoedingsondersteuning. Participatie van ouders in Triple P TienersOpvoedprogramma’s worden steeds meer als interventie gebruikt ter ondersteuning van ... dan toe gericht was op het probleemgedrag van hun kind, moet de opvoedsteun hen helpen grip te krijgen op de opvoedsituatie. Een groot deel van de geïnterviewde ouders (twee derde) is voor aanmelding al

Reconstructie van het ontstaan van de verzameling hoogleraarsportretten van de Vrije Universiteit Amsterdam

gebeurde dit onder meer aan de universiteiten te Utrecht en Leiden. In navolging daarvan kreeg in 1850 de senaatskamer van het nieuwe universiteitsgebouw te Groningen een wand met Groninger ... dat er ten tijde van het jubileum van de universiteit in 1930 zeven hoogleraarsportretten in de senaatszaal hingen, geschilderd tussen 1908 en 1927.2 Hoe de portettenverzameling van de Vrije

De maniertjes van mijn bewoners

Als je op een kleinschalige woongroep werkt zoals ik, leer je de bewoners tot in de kleinste details kennen. Woongroep De Braam is een beschermd leefmilieu. Rust en aandacht staan hoog in het vaandel ... . Observeren is belangrijk, misschien wel een van de belangrijkste aspecten in ons werk. Welke personen zitten er achter onze bewoners? Wat vinden ze fijn? Aan tafel zit mevrouw Vogel, ze is een vrolijke dame en

De bronnen van het recht

Het recht is meer dan alleen dat wat er in de wet staat; als juristen een uitspraak doen over hoe ‘het recht’ werkt, baseren zij zich op veel meer dan alleen wetteksten. ... geheimhouding bij een medische behandelingsovereenkomst die bij andere overeenkomsten niet gelden. HIËRARCHIE VAN WETTEN Als het ‘lex specialis’-principe niet geldt, moet naar de algemene wetgeving worden

De prijs van de vrede. De Nederlandse inbreng in het Europees Concert, 1815-1818

Na het Congres van Wenen 1815 gingen de geallieerden niet naar huis, maar onderhandelden verder in Parijs – onder meer over de hoogte van de reparaties en achterstallige schulden die Frankrijk nog ... vredesverdrag hier te lande bekend was geworden, had de Soevereine Vorst Elias Canneman benoemd tot ‘Commissaris-Generaal, belast met de liquidatie, die ten gevolge van het vredestractaat, tusschen dezen Staat en

'Uitgebreid naar gelang het onderwijs zulks vereischt' Het instrumentenkabinet van de Rijks Hogere Burgerschool te Groningen

van de proeven op de demonstratietafel. Ik heb dat later in geen enkele school meer teruggezien. Al snel werd het me duidelijk dat dit een bijzonder schoolgebouw was, met in het kabinet natuurkunde een ... verzameling van natuurkundige instrumenten en toestellen, maar ook natuurhistorische voorwerpen ‘welwillend ten gebruike bij het onderwijs der hoogere burgerschool’ had afgestaan, zodat de school ‘reeds bij de

De eerste inspecteurs van het middelbaar onderwijs. 'Het toezicht zal vooral op hem aankomen, het zal zijn onverdeelde zorg vorderen.'

van het natuurkundeonderwijs op de hbs te schrijven. De driedelige uitgave uit 1875 behandelde aanzienlijk meer stof dan op de hbs verwerkt kon worden. Bosscha maakte in zijn leerboek geen gebruik van ... een aantal kaarten, ook voor het onderwijs, en schreef plannen en rapporten ten behoeve van beter landbouwonderwijs. In 1851 werd hij lid van het Koninklijk Instituut (de voorloper van de KNAW), een

Philip van den Berg, Kring 71: De NSB in het Westland. De weerspiegeling van een regionale NSB-afdeling in de ‘Glazen Stad’

Westland handelt over de opkomst, de organisatie en het functioneren van de lokale partijafdeling kort voor en tijdens de Bezetting. Centraal in dit boek staan een schets van een profiel van de NSB’er en een ... ’, de WA ging ‘orde op zaken stellen’ als het onrustig was en de regering ‘wierp een smet op het blazoen van de NSB’ waardoor Mussert in een ‘negatief daglicht kwam te staan’. Rellen ontstonden doordat

Politici zonder partij. Sociale zekerheid en de geboorte van het neoliberalisme in Nederland (1945-1958)

van het sociaal-liberalisme én het klassiek-liberalisme, na de beurskrach van 1929 een invloedrijk, internationaal netwerk opbouwden. Na de oorlog zochten zij de publiciteit met hun felle ideeënstrijd ... gesproken. Onder invloed van de oorlog kreeg dit netwerk in de jaren veertig steeds meer politieke zeggingskracht. In zes jaar veranderde het politieke speelveld voor de liberalen ingrijpend, omdat Groot

Geneeskundestudent moet vaker naar de huisarts

In het Verenigd Koninkrijk is het streven ten minste 50% van de basisartsen de huisartsopleiding te laten volgen. Dat percentage wordt momenteel bij lange na niet gehaald en vertoont zelfs een ... de competenties kennis, communicatie en professioneel gedrag. Hiervan waren tekorten op het gebied van het professionele gedrag de meest hardnekkige. Van alle aios had 22% ten minste één jaar een

Chantal Bisschop, Meer dan boer alleen. Een geschiedenis van de landelijke gilden, 1950-1990

de Belgische Boerenbond in 1971 geïnitieerde Landelijke Beweging te midden van nieuwe rurale bewegingen die in het laatste kwart van de twintigste eeuw ijverden voor onder meer natuurbehoud en ... culturele thema’s, bleef het culturele werk binnen de Boerenbondsgelederen nochtans een randverschijnsel. In het derde deel, getiteld ‘Meer dan alleen maar boeren’ staat de herstructurering van de

Persoonlijk netwerk belangrijker dan ‘de wijk’

luchtkasteel. Er wordt namelijk al veel informele hulp verleend. En het krijgen van hulp blijkt afhankelijker te zijn van het individu dan van de kracht van de wijk. Het is zorgelijk dat vooral mensen met ... eigen individuele netwerk van de pati?nt en het ontvangen van niet-professionele hulp. Een relatie met de sociale kenmerken van de wijk werd niet gevonden. De meeste informele hulp kregen mensen met

C. Caspers & P.J. Margry, Het Mirakel van Amsterdam

literatoren. Het Mirakel werd voor Amsterdamse katholieken een belangrijk devotioneel referentiepunt om, binnen de grenzen van het protestantse gedoogbeleid, uiting te geven aan hun geloof, onder meer door het ... , de Nederlanden/Amsterdam en de Mirakelcultus. De opbouw van het boek als tweeluik vertoont een opvallende asymmetrie. Waar de eerste drie hoofdstukken van Caspers samen iets meer dan honderd bladzijden

Klachten indienen bij vechtscheiding moet moeilijker worden

Steeds vaker leidt hulpverlening aan scheidende ouders tot klachten en tuchtzaken. Tijdens de klacht stagneert de hulp. Jeugdbescherming West overweegt ouders in een vechtscheiding daarom pas na zes ... perspectief van de ouders wordt bekeken. Veel ouders beginnen om die reden niet eens aan een klachtenprocedure. Ook zou de klachtenprocedure veel tijd kosten, ten koste van het kind gaan en de hulp vertragen

De maatschappij vraagt ons een netwerk te vormen’

zichtbaar, als de nieuwbouw er staat. Van een relatief allround derdelijnsvoorziening verandert het universitair medisch centrum in een netwerkspeler die alleen nog ‘stukjes levert van complexe en acute zorg ... ziekenhuizen delen van hun behandeling, artsen van het Erasmus MC werken deels in de regio. ‘De maatschappij vraagt van ons een netwerk te vormen en onze eigen instelling ten dienste daarvan te stellen,’ zegt