Advanced search    

Search: Professionele nabijheid

The page you are looking for is no longer available: Professionele nabijheid. Showing search results instead.

409 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Waarom ouders deelnemen aan professionele opvoedingsondersteuning. Participatie van ouders in Triple P Tieners

Waarom ouders deelnemen aan professionele opvoedingsondersteuning. Participatie van ouders in Triple P TienersOpvoedprogramma’s worden steeds meer als interventie gebruikt ter ondersteuning van ... (Blokland, 2010). Kwetsbare groepen ouders, zoals ouders met lage opleiding en/of niet-westerse achtergrond, maken minder gebruik van professionele opvoedsteun, terwijl er juist onder hen veel

Professionele en persoonlijke gevolgen van patiëntveiligheidsincidenten voor zorgverleners

Een patiëntveiligheidsincident is elke onbedoelde gebeurtenis die zou kunnen leiden, of heeft geleid tot, onnodige schade aan de patiënt. Deze incidenten hebben niet enkel een impact op de patiënt zelf, maar ook op de betrokken zorgverlener die het incident veroorzaakte, het zogenaamde second victim.

Loe de Jong, of de professionele strategieën van een publieke intellectueel in Koude Oorlogstijd

multifunctionaliteit van De Jong goed op de kaart en zijn boek is een goudmijn voor wie een inzicht wil krijgen in de strategieën van professionele zelfpromotie in naoorlogs Nederland. Niemand heeft ooit de alchemie

Praktijkboek psychotrauma

Veel mensen zijn in staat traumatische gebeurtenissen met steun uit eigen omgeving te verwerken. Aandacht, begrip en erkenning zijn daarbij essentieel. Professionele hulp kan nodig zijn bij wie de

‘Wij schieten nooit door’

Marijke van Putten en Jos Brinkmann vormen sinds 2012 samen het collegiaal bestuur van GGZ Noord-Holland-Noord. Voordien waren ze elkaar in het professionele circuit al tegengekomen. ... het professionele circuit al tegengekomen. - Van Putten: “Ik zat hier een half jaar toen we op zoek moesten naar een nieuwe bestuurder. De raad van toezicht zei: ‘kunnen we niet iemand vragen die we

Bewegen op verwijzing

In 83 gemeenten in Vlaanderen hebben huisartsen een extra troef om hun patiënten gezond te houden. Ze kunnen patiënten verwijzen naar een beweegcoach voor een professionele, individuele begeleiding ... professionele, individuele begeleiding. Het is niet de bedoeling om fervente sporters en fitnessaanhangers naar de beweegcoach te sturen. Bewegen op Verwijzing (BOV) wil mensen die neigen naar hun luie zetel, in

Het leren en toetsen van de professionele rol

professionele taken deel uitmaakt van alle competenties die door de CanMEDS worden beschreven. Derhalve wordt gepleit voor een alternatief CanMEDS model waarbij het begrip professionaliteit alle overige CanMEDS ... heeft specifieke kenmerken die een beroep doen op specifieke aspecten van professionaliteit. Dit betekent ook dat het leren en toetsen van professionele vaardigheden afhankelijk hoort te zijn van de rol

Medisch studenten en hun opvattingen over professionele autonomie

Inleiding: De geneeskunde is zo'n specifieke professie dat de wetgever het aan artsen zelf overlaat om vast te stellen hoe de beroepsgroep behoort te handelen. Dit wordt ook wel professionele ... onder ruim 6000 studentleden van de KNMG. Onderzocht werd wat studenten geneeskunde onder professionele autonomie verstaan, welk belang ze daaraan hechten en hoe ze aankijken tegen protocollering

Distantie

misschien moeten we niet langer spreken van ‘professionele distantie’, maar liever van ‘professionele nabijheid’. Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd tenzij twee ... beter kunnen leren hen anders vast te houden. Zou zo’n andere manier van tegen nabijheid en distantie aankijken ook voor hulpverleners niet goed zijn? In het werk wordt zo vaak gesproken over

Feedback ter bevordering van de professionele ontwikkeling van docenten

Feedback aan docenten wordt verondersteld de professionele ontwikkeling van de docent te stimuleren. Belangrijke voorwaarden zijn dat de feedback specifiek, diagnostisch en relevant is en suggesties ... informatiebronnen. Deze informatie kan opgenomen worden in een docentportfolio waarin de docent reflecteert op de bewijsstukken en zichzelf doelen stelt voor zijn of haar professionele ontwikkeling. (Dolmans DHJM

Persoonlijk netwerk belangrijker dan ‘de wijk’

Om de druk op dure professionele gezondheidszorg te verminderen, verbetert de overheid de structuur en cohesie in de wijk. Volgens een eerste onderzoek hiernaar lijkt dit gebaseerd op een ... eigen individuele netwerk van de pati?nt en het ontvangen van niet-professionele hulp. Een relatie met de sociale kenmerken van de wijk werd niet gevonden. De meeste informele hulp kregen mensen met

Junior Scientific Masterclass. Groningse professionele kweekvijver om studenten tot artsonderzoeker op te leiden

dat geresulteerd heeft in de verwezenlijking van een ‘Honours’-opleidingstraject. (Hooiveld MHW, Kluin-Nelemans JC. Junior Scientific Masterclass. Groningse professionele kweekvijver om studenten tot ... afgelopen jaren echter een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt en is uitgegroeid tot een professionele opleiding. Het in een vroeg stadium kweken van interesse en aanbieden van kansen zal ertoe leiden dat

Toepassing van het concept EPA als verbinding tussen professionele activiteiten en CanMEDS competentie-gebieden: pilotstudie Physician Assistant Urologie

Urologie; nader onderzoek is noodzakelijk. (Spenkelink-Schut G, Cate ThJ ten, Kort HSM. Toepassing van het concept EPA als verbinding tussen professionele activiteiten en CanMEDS competentiegebieden ... de supervisor bekwaam is in het beslissen of de PA competent is en de verantwoordelijkheid kan dragen voor een uit te voeren professionele activiteit.4 6 Deze toevertrouwde professionele activiteiten

Expansion through Separation. The Linguistic Conflicts at the University of Leuven in the 1960s from a Medical History Perspective

met diverse sociale, professionele en ideologische ambities, en in sommige gevallen werd beschouwd als een instrument voor medische expansie, veeleer dan als een doel op zich. Dit artikel maakt deel uit

‘Doe wat je kunt’

inzetten wat ik in huis heb, wat in mijn huidige functie betekent dat ik de beste professionele zorg bied die ik heb. Anderzijds moet ik me daar ook aan houden, dus niet wegdrijven van wat ik het beste kan.

Workshop: Ouderen en Intimiteit in de Zorg

-netwerklevensvragen - GESIGNALEERD Mensen verlangen naar intimiteit en nabijheid. Ook als zij op leeftijd, kwetsbaar of ziek zijn. Dit verlangen kan zich vertalen in een verlangen naar seks. Hoe ga je als medewerker ... nabijheid in het leven van ouderen, van je cliënten, en welke dilemma’s roepen ze op in de dagelijkse praktijk? Wat is de meerwaarde voor je cliënt en hun naasten van het aandacht geven aan genoemde thema’s

De belofte van ouders

moet voortdurend zoeken naar een balans tussen nabijheid en afstand' beeld een onvervulde kinderwens, dan kan het ook gebeuren dat j?j je te zeer hecht aan een kind. Bespreek dit met collega's, een ... gewerkt, waar ook meisjes woonden die seksueel misbruikt waren. Ook in die situatie moet je voortdurend zoeken naar een balans tussen nabijheid en afstand: je moet warmte en betrokkenheid tonen, maar dan

Operatieve zorg aantoonbaar beter

Door betere naleving van professionele normen en richtlijnen is de operatieve zorg in Nederlandse ziekenhuizen de afgelopen vijf jaar aantoonbaar verbeterd. Inspectiedruk was daarbij echter wel

Bob

: - Kwetsbare ouderen krijgen thuis steeds vaker zorg van zowel professionele (formele) zorgverleners als van mantelzorgers zoals partner, kinderen of buren (informele zorgverleners). Om de afstemming tussen ... werkprocessen en de werkbeleving van formele zorgverleners verbetert en dat de interactie tussen professionele en informele zorg gaandeweg beter wordt. Uit het onderzoek bleek dat het WIZM weliswaar de belasting

Andersdenkend in de participatiesamenleving

de verzorgingsstaat – zeker in zijn laatste fase – heel vriendelijk voor mensen die hem eigenlijk niet moesten.Voor aanhangers van de verzorgingsstaat waren er professionele hulpverleners, verzorgenden ... Universiteit voor Humanistiek. Het omgekeerde is veel minder het geval. Mensen die in de participatiesamenleving rondlopen met hevige heimwee naar de verzorgingsstaat, naar professionele zorg en collectieve