Advanced search    

Search: Weinig baat van pregabaline bij fibromyalgie

The page you are looking for is no longer available: Weinig baat van pregabaline bij fibromyalgie. Showing search results instead.

458,768 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

De kost en de baat

“De kost gaat voor de baat” is het principe bij innovaties. Eerst investeren, maar uiteindelijk keert zich dat uit, althans dat is de bedoeling. Hier is een langetermijnblik noodzakelijk: welke ... gezondheidszorg.1) Na het invoeren hiervan in 2012 daalde de instroom van nieuwe cliënten met ruim 13 procent, een besparing van 70 miljoen euro. De afname werd sterker gezien bij mensen uit arme wijken dan bij

Oncologische patiënten hebben baat bij vroege start palliatieve zorg

Bij standaard oncologische zorg voor patiënten voor wie geen genezing meer mogelijk is, start het palliatieve traject vaak pas laat. Dan rest er geen enkele ziekteremmende mogelijkheid en is de dood ... Assessment of Cancer Therapy-General score (0 tot 100), nam de kwaliteit van leven van patiënten die vroege palliatieve zorg ontvingen gemiddeld toe met 4,59 (95%-BI 2,55 tot 6,46). Bij vroege palliatieve zorg

Bij- en nascholing

als intermediair bij de education permanente van de tandarts (algemeen practicus). De redactie is onafhankelijk. Hoewel TP geen wetenschappelijke of sociale richting heeft, dient alle aangeboden kopij ... dat u het abonnement uit hoofde van uw beroep hebt afgesloten. Abonnementenadministratie: Klantenservice Bohn Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten. Telefoon: 030-6383736. Bij wijziging van

Desmopressine helpt niet bij nycturie

Samenvatting Eén keer per nacht of vaker ontwaken om te plassen (nycturie) komt veel voor. Nycturie neemt toe met de leeftijd, leidt tot minder slaap en een lagere kwaliteit van leven. Desmopressine ... niet bij nycturie. Huisarts Wet 2018;61(8):40. DOI: 10.1007/s12445-018-0215-z. Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven. Dit is een PEARLS, bruikbare wetenschap voor de werkvloer op basis van

Anneke van Doorne-Huiskes, Renée Römkens, Joop Schippers, Antia Wiersma, Van privéprobleem tot overheidszorg. Emancipatiebeleid in Nederland

gremia tot dan toe adequaat en kwam er te weinig goeds voor in de plaats. Op buitenlands terrein deed Melkert het beter, met onder meer een positieve rol bij de Wereldvrouwenconferentie in Beijing van 1995 ... en leesbaar uiteengezet. Terecht plaatsen de auteurs kritische kanttekeningen bij wat er bereikt is. Er is sprake van een discrepantie tussen de veelheid aan initiatieven en de soms magere resultaten

Een α‑adrenerge receptorantagonist als behandeling van blaasontledigingsklachten bij vrouwen: Feit of fictie?

De behandeling van blaasontledigingsklachten bij vrouwen bestaat momenteel uit bekkenbodemfysiotherapie en intermitterende zelfkatheterisatie. Dit artikel betreft de effectiviteit van een α1 ... andere studie met 20cmH2O [ 13, 14 ]. Het residu na mictie nam en rem SS met circa een derde af, terwijl het mictievolume nagenoeg tpom ti(n AAU gelijk bleef. Subjectief had 84% van de vrouwen baat bij

Van 't Hoff en de roep uit Leipzig in 1887

When in June 1887 the Dutch physical-chemist J.H. van ’t Hoff was invited to accept a position at the renowned University of Leipzig, this resulted in a frenzy of activity Amsterdam, where friends ... , werkplaatsen met alle hulpmiddelen voorzien?’3 Het kan haast niet anders of Stokvis is zich bij het uitspreken van deze woorden bewust geweest van een positieve uitzondering, iemand die hij bovendien die

Willem van Bennekom. Mes frères! De Waalse Kerk in Amsterdam

stadsbrand van 1452 in vlammen op, waarna in 1493 een nieuw gebouw verscheen. Maar ook daarvan is tegenwoordig weinig meer over. In de loop der eeuwen hebben er ingrijpende verbouwingen plaatsgevonden: het ... volgens de auteur bij vanwege de grote invloed die de opwinding over hun vertrek had op de Waalse Kerk in Nederland in het algemeen. Bovendien markeert dit de omslag van een kerk die in de loop der jaren

Voorspellers van vermoeidheid en werkvermogen bij kankerpatiënten

Sociaal Medische Zaken, UWV Breda. S.F.A. Duijts, K. Bonefaas-Groenewoud, A.J. van der Beek en J.R. Anema zijn werkzaam bij Afdeling Sociale Geneeskunde , EMGO 1 instituut, VU medisch centrum, Amsterdam. En

Helpen bij verlies

belangrijkste boodschap van dit boek is hoe je mensen kunt helpen bij verdriet. Eerst en vooral luisteren. En daarna moet je luisteren. En als je dat hebt gedaan, probeer dan nog eens te luisteren. Het boek gaat ... niet alleen in op verlies door de dood. Keirse belicht ook vele andere verliessituaties die vaak weinig aandacht krijgen, zoals verlies van gezondheid of werk en ‘levend verlies’ zoals leven met je kind

Philippus Breuker, Het landschap van de Friese klei: 800-1800

on 30 Jul 2018 De Friese klei – bij een breder publiek mogelijk beter bekend als het Friese terpengebied – is een indrukwekkend cultureel erfgoed. Het is onderdeel van het holocene ... een meer generaliserend narratief wordt te weinig gemaakt. Daarvoor problematiseert Breuker zijn eigen positie ten opzichte van de bestaande literatuur onvoldoende. Hij heeft dit bezwaar misschien zelf

Combinatie van triptaan en NSAID bij migraine

-analyse was 32% van de deelnemers pijnvrij twee uur na inname van sumatriptan plus naproxen 50-85 mg/500 mg versus 23% bij gebruik van alleen sumatriptan 50-85 mg (RR 1,4; 95%-BI 1,2 tot 1,7; p < 0,001; I2 ... uur pijnvrij was na behandeling met frovatriptan alleen was 29% versus 51% bij gebruik van dexketoprofen 25 mg (RR 2,5; 95%-BI 1,4 tot 4,5; p < 0,05) en versus eveneens 51% na behandeling met

Minder antibiotice bij luchtweginfecties

antibioticavoorschriften, maar wel klinisch relevant. Zij vonden weinig tot geen verschil in vervolgconsulten en patiënttevredenheid. Interventies die waren gericht op verbeteren van kennis onder artsen en keuzemodellen ... 0 de Bont E. minder antibiotica bij luchtweginfecties. Huisarts Wet 2018;61(2):67. dOI:10.1007/s12445-018-0009-3. maastricht university, afdeling Huisartsgeneeskunde: E. de Bont, arts-onderzoeker

Case report. Toepassing van 177Lu-PSMA bij een patiënt met gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom

klinische uitkomsten (ECOG-performancestatus en ernst van de pijn). Binnen deze studies, waarin totaal 162 patiënten worden beschreven, leidde behandeling met 177Lu-PSMA tot > 30 % en > 50 % PSAdaling bij ... % van de patiënten werd een PSA-daling > 50 % gezien nadat meerdere cycli 177Lu-PSMA waren toegediend. Met betrekking tot langetermijneffecten werd bij 18/145 patiënten matig-ernstige hematotoxiciteit

Mensen op gerontopsychiatrische afdelingen hebben baat bij indeling in leefmilieus

van de mens centraal en brengt met zich mee dat personeel zijn begeleiding afstemt op de gemiddelde cliënt in zo’n cluster. Mensen krijgen bij opname een ‘sticker’ opgeplakt en het gevaar bestaat dat ... zij zich vervolgens ook als zodanig gaan gedragen. Werken met leefmilieus betekent dat niet wordt uitgegaan van de individuele behoeften en de gezonde kanten van de cliënt. Dit past niet bij moderne

Antimicrobiële middelen bij diabetisch voetulcus

toegediend. EFFECTIVITEIT ANTIMICROBIËLE MIDDELEN In een Cochrane-review keken auteurs naar de effectiviteit van de behandeling met lokale antimicrobiële middelen op de afname van tekenen van infectie bij ... niet-antimicrobiële verbanden (5 trials, 945 patiënten) suggereren een toename van het aantal genezen ulcera bij de behandeling met antimicrobiële verbanden (RR 1,28; 95%-BI 1,12 tot 1,45) op middellange

Bart Lankester, Kom vrouwen, aangepakt! De revolutie van socialiste Trien de Haan

papier Nederlands Hervormd was, maar in de praktijk het anarchistisch-socialisme van Ferdinand Domela Nieuwenhuis aanhing. In 1920 waren Trien en Bart aanwezig bij een toespraak van de communist Henk ... geëmigreerd. Ze hadden te weinig geld om van rond te komen, verwaarloosden zichzelf en woonden in een vies, onverzorgd huis. Bart kreeg een ernstige ziekte en overleed in november 1967 na een mislukte operatie

Onduidelijk effect van diuretica bij enkeloedeem

resterende patiënten werden meegenomen in de beoordeling van enkeloedeem door een verpleegkundige die een slight increase van oedeem constateerde in de placebogroep. Dit werd niet nader gespecificeerd. Bij ... diuretica ter bestrijding van enkeloedeem bij CVI af te wijzen dan wel te adviseren. Gezien de potentieel ernstige bijwerkingen van diuretica moeten minder risicovolle alternatieven zoals elastische kousen

Geen preventieve medicatie bij koortsconvulsies

Continu of intermitterend gebruik van zowel anti-epileptica, antipyretica, alsook zink wordt afgeraden bij kinderen met koortsconvulsies. Dat is de conclusie van een Cochrane-review naar de ... recidieven. Hoewel pyretica ter voorkoming van een recidief koortsconvulsie bij er weinig onderzoek is gedaan naar het profylactisch gebruik kinderen. Ook keken ze naar eventuele andere medicatieop- van

Wat werkt bij culturele interventies bij ouderen?

agressief gedrag. IOLOGISCHE MECHANISMEN ing en stimulans van hersenen , cortisol)  Muzikaal geheugen ZINGEVING Levenslust bevorderen. Uitdaging bieden.  Onvergetelijk museum  Ouderen ontmoeten Van Gogh ... VAN LEVEN Plezier hebben. Doorbreken sleur. MEEDOEN Sociale contacten opdoen.