Advanced search    

Search: Weinig baat van pregabaline bij fibromyalgie

The page you are looking for is no longer available: Weinig baat van pregabaline bij fibromyalgie. Showing search results instead.

406,490 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

De kost en de baat

“De kost gaat voor de baat” is het principe bij innovaties. Eerst investeren, maar uiteindelijk keert zich dat uit, althans dat is de bedoeling. Hier is een langetermijnblik noodzakelijk: welke ... gezondheidszorg.1) Na het invoeren hiervan in 2012 daalde de instroom van nieuwe cliënten met ruim 13 procent, een besparing van 70 miljoen euro. De afname werd sterker gezien bij mensen uit arme wijken dan bij

Oncologische patiënten hebben baat bij vroege start palliatieve zorg

Bij standaard oncologische zorg voor patiënten voor wie geen genezing meer mogelijk is, start het palliatieve traject vaak pas laat. Dan rest er geen enkele ziekteremmende mogelijkheid en is de dood ... Assessment of Cancer Therapy-General score (0 tot 100), nam de kwaliteit van leven van patiënten die vroege palliatieve zorg ontvingen gemiddeld toe met 4,59 (95%-BI 2,55 tot 6,46). Bij vroege palliatieve zorg

Bij- en nascholing

als intermediair bij de education permanente van de tandarts (algemeen practicus). De redactie is onafhankelijk. Hoewel TP geen wetenschappelijke of sociale richting heeft, dient alle aangeboden kopij ... dat u het abonnement uit hoofde van uw beroep hebt afgesloten. Abonnementenadministratie: Klantenservice Bohn Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten. Telefoon: 030-6383736. Bij wijziging van

Wat werkt bij implementatie van sociale interventies

werkt bij implementatie van een interventie (bijvoorbeeld een PLAN  DOEL FORMULEREN HET IMPLEMENTATIE PROCES -  COMMITMENT  CULTUUR  RANDVOOR WAARDEN  COMPLEXITEIT  COMPATIBILITEIT  VOORDELEN

Voorspellers van vermoeidheid en werkvermogen bij kankerpatiënten

Sociaal Medische Zaken, UWV Breda. S.F.A. Duijts, K. Bonefaas-Groenewoud, A.J. van der Beek en J.R. Anema zijn werkzaam bij Afdeling Sociale Geneeskunde , EMGO 1 instituut, VU medisch centrum, Amsterdam. En

Combinatie van triptaan en NSAID bij migraine

-analyse was 32% van de deelnemers pijnvrij twee uur na inname van sumatriptan plus naproxen 50-85 mg/500 mg versus 23% bij gebruik van alleen sumatriptan 50-85 mg (RR 1,4; 95%-BI 1,2 tot 1,7; p < 0,001; I2 ... uur pijnvrij was na behandeling met frovatriptan alleen was 29% versus 51% bij gebruik van dexketoprofen 25 mg (RR 2,5; 95%-BI 1,4 tot 4,5; p < 0,05) en versus eveneens 51% na behandeling met

Helpen bij verlies

belangrijkste boodschap van dit boek is hoe je mensen kunt helpen bij verdriet. Eerst en vooral luisteren. En daarna moet je luisteren. En als je dat hebt gedaan, probeer dan nog eens te luisteren. Het boek gaat ... niet alleen in op verlies door de dood. Keirse belicht ook vele andere verliessituaties die vaak weinig aandacht krijgen, zoals verlies van gezondheid of werk en ‘levend verlies’ zoals leven met je kind

Een α‑adrenerge receptorantagonist als behandeling van blaasontledigingsklachten bij vrouwen: Feit of fictie?

De behandeling van blaasontledigingsklachten bij vrouwen bestaat momenteel uit bekkenbodemfysiotherapie en intermitterende zelfkatheterisatie. Dit artikel betreft de effectiviteit van een α1 ... andere studie met 20cmH2O [ 13, 14 ]. Het residu na mictie nam en rem SS met circa een derde af, terwijl het mictievolume nagenoeg tpom ti(n AAU gelijk bleef. Subjectief had 84% van de vrouwen baat bij

Samenwerking bij verminderde nierfunctie

geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnames hangt 10% samen met een verminderde nierfunctie.3 Ook neemt het aantal patiënten met een verminderde nierfunctie toe, en is een deel van deze populatie niet in beeld bij ... eigen expertise, een eigen verantwoordelijkheid voor de patiëntveiligheid. Uit ons onderzoek bleek dat bij patiënten met een eGFR < 30 ml/min/1,73 m2, de antibioticumdosering in 63% van de gevallen

Case report. Toepassing van 177Lu-PSMA bij een patiënt met gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom

klinische uitkomsten (ECOG-performancestatus en ernst van de pijn). Binnen deze studies, waarin totaal 162 patiënten worden beschreven, leidde behandeling met 177Lu-PSMA tot > 30 % en > 50 % PSAdaling bij ... % van de patiënten werd een PSA-daling > 50 % gezien nadat meerdere cycli 177Lu-PSMA waren toegediend. Met betrekking tot langetermijneffecten werd bij 18/145 patiënten matig-ernstige hematotoxiciteit

Minder antibiotice bij luchtweginfecties

antibioticavoorschriften, maar wel klinisch relevant. Zij vonden weinig tot geen verschil in vervolgconsulten en patiënttevredenheid. Interventies die waren gericht op verbeteren van kennis onder artsen en keuzemodellen ... 0 de Bont E. minder antibiotica bij luchtweginfecties. Huisarts Wet 2018;61(2):67. dOI:10.1007/s12445-018-0009-3. maastricht university, afdeling Huisartsgeneeskunde: E. de Bont, arts-onderzoeker

Antimicrobiële middelen bij diabetisch voetulcus

toegediend. EFFECTIVITEIT ANTIMICROBIËLE MIDDELEN In een Cochrane-review keken auteurs naar de effectiviteit van de behandeling met lokale antimicrobiële middelen op de afname van tekenen van infectie bij ... niet-antimicrobiële verbanden (5 trials, 945 patiënten) suggereren een toename van het aantal genezen ulcera bij de behandeling met antimicrobiële verbanden (RR 1,28; 95%-BI 1,12 tot 1,45) op middellange

Onduidelijk effect van diuretica bij enkeloedeem

resterende patiënten werden meegenomen in de beoordeling van enkeloedeem door een verpleegkundige die een slight increase van oedeem constateerde in de placebogroep. Dit werd niet nader gespecificeerd. Bij ... diuretica ter bestrijding van enkeloedeem bij CVI af te wijzen dan wel te adviseren. Gezien de potentieel ernstige bijwerkingen van diuretica moeten minder risicovolle alternatieven zoals elastische kousen

Wat werkt bij culturele interventies bij ouderen?

agressief gedrag. IOLOGISCHE MECHANISMEN ing en stimulans van hersenen , cortisol)  Muzikaal geheugen ZINGEVING Levenslust bevorderen. Uitdaging bieden.  Onvergetelijk museum  Ouderen ontmoeten Van Gogh ... VAN LEVEN Plezier hebben. Doorbreken sleur. MEEDOEN Sociale contacten opdoen.

4 Vragen over: Vettransplantatie bij brandwondlittekens

Vettransplantatie bij brandwondlittekens Wondzorgcongres Kom ook naar het wondzorgcongres op 11 december 2018 in Dordrecht. Met lezingen over de nieuwe GLOBIAD-classificatie van ... incontinentiegeassocieerde dermatitis, wondzorg bij kwetsbare ouderen, madentherapie. Ook kun je zelf oefenen met scherp debridement met een curette in de workshop ‘Do’s en don’ts van debridement’. Meer informatie: www

Handboek coachen bij stress en burn-out

ontstaan (bij wie en waarom) en wat de symptomen zijn, welke vragenlijsten kunnen worden gebruikt (waaronder de 4DKL), fysiologische mechanismen en complicerende factoren. Tot slot een overzicht van ... inmiddels ook opgenomen als 6e stap bij het melden van beroepsziekten, maar blijkt in onze dagelijkse praktijk vaak lastig. Of de medewerker maakt andere keuzes. In stap 8 wordt nadrukkelijk ingegaan op

Wil Hogeman werkt bij het Leger des Heils: ‘Kwetsbare mensen zijn aan het overleven’

bezig met meedoen en eigen kracht; wel met overleven van de dag, in de nacht, in de dag. En dat is wat ik in mijn werk bij het Leger des Heils zie. Neem bijvoorbeeld migrantengezinnen waarvan een ouder ... 'Kwetsbare mensen zijn aan het overleven' Wil Hogeman is Midden - Zie je de introductie van de participatiesamenleving terug in je werk? ‘Ja zeker. Aan de ene kant heerst het idee “alle mensen

Serie therapie van alledaagse klachten: Behandeling van dikke voeten

grondslag liggen. Bij (pitting) oedeem aan de onderbenen is meestal sprake van toename van de hydrostatische druk waarbij chronische veneuze insufficiëntie (CVI) gecombineerd met immobiliteit (slechte ... spierpomp) de meest voorkomende oorzaak is, vooral bij ouderen.2,3 Daarnaast kan een verhoogde permeabiliteit van de capillairen een rol spelen.3,4 Voordat u oedeem symptomatisch aanpakt moeten behandelbare

Beelden van ouderen lijdend of leidend?

dringen zich niet zelden op. Niet zo vreemd, van jongs af aan worden kinderen getraind in het herkennen van patronen: wat hoort bij elkaar (voetbal, goal en grasveld) en wat hoort niet in het rijtje thuis ... veel vrije tijd (achter de geraniums zitten), bingo, klagen en vrouw zijn al gauw in beeld. Denkend aan het beeld van een oudere vrouw op een hometrainer zullen maar weinig mensen het beeld van een

Mensen op gerontopsychiatrische afdelingen hebben baat bij indeling in leefmilieus

van de mens centraal en brengt met zich mee dat personeel zijn begeleiding afstemt op de gemiddelde cliënt in zo’n cluster. Mensen krijgen bij opname een ‘sticker’ opgeplakt en het gevaar bestaat dat ... zij zich vervolgens ook als zodanig gaan gedragen. Werken met leefmilieus betekent dat niet wordt uitgegaan van de individuele behoeften en de gezonde kanten van de cliënt. Dit past niet bij moderne