Advanced search    

Search: authors:"Alina Słomkowska"

7 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

"Prasa PPR, GL-AL, KRN na Kielecczyźnie : 1942-1945", Alina Słomkowska, Warszawa 1976 : [recenzja]

etap w dziejach rew olucyjnej prasy konspiracyjnej wyzna­ cza — zdaniem autorki -— powstanie K rajow ej Rady Narodowej. Alina Słomkowska przeprowadza charakterystykę centralnej prasy KRN oraz innych form