Advanced search    

Search: authors:"Andrzej Romanow"

20 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Laudacja – prof. Andrzej Zbierski : w dzień nadania honorowego członkostwa Instytutu Kaszubskiego

. Andrzej Romanow (Gdańsk) P rzed staw io n a dzisiaj p rzeze m nie (o czyw iście, ze zro zu m iały ch w zg lęd ó w w o g ó ln y m zarysie - czas w y stą p ie n ia o g ran iczo n y p rzez o rg an izato ró w