Advanced search    

Search: authors:"Andrzej Romanow"

21 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Laudacja – prof. Andrzej Zbierski : w dzień nadania honorowego członkostwa Instytutu Kaszubskiego

. Andrzej Romanow (Gdańsk) P rzed staw io n a dzisiaj p rzeze m nie (o czyw iście, ze zro zu m iały ch w zg lęd ó w w o g ó ln y m zarysie - czas w y stą p ie n ia o g ran iczo n y p rzez o rg an izato ró w

""Pielgrzym" pelpliński w latach 1869-1920", Andrzej Romanow, Gdańsk-Pelpin 2007 : [recenzja]

wydana monografia historyczna tego czasopisma. Napisał ją Andrzej Romanow, autor wielu rozpraw naukowych dotyczących prasy pomorskiej. Ujął w niej pierwsze pięćdziesiat lat z dziejów „Pielgrzyma”: od ... pięć lat był ks. Szczepan Keller (1842–1872). Andrzej Romanow przedstawił zebrany materiał w pięciu rozdziałach: w pierwszym ukazał „Pielgrzyma” na tle innych pism Pomorza, następnie zaprezentował