Advanced search    

Search: authors:"Anna Wawryszuk-Misztal"

4 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Płatność akcjami w transakcjach przejęcia. Analiza przypadku

K A L U B L I N - P O L O N I A SECTIO H 2013 U niw ersytet M arii C urie-Skłodow skiej, Zakład Finansów Podm iotów G ospodarczych ANNA WAWRYSZUK-MISZTAL Płatność akcjami w transakcjach przejęcia