Advanced search    

Search: authors:"Annemarie den Dulk"

2 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Communicatie

zich aandient. Annemarie den Dulk, Specialist ouderengeneeskunde, hospice-arts en redactielid van Pallium 15 maart 2018 – Hoop en wanhoop in de palliatieve fase Training met informatie en concrete

Maken we nog echt contact?

massage) over de dood praten? Veel leesplezier! Annemarie den Dulk Specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg en redactielid van Pallium 24 november en 1 december 2016 – Dementie in het