Advanced search    

Search: authors:"Barbara Okoniewska"

3 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

"Prawo Rolnika" : jego wydawcy i czytelnicy w drugiej połowie lat dwudziestych

-2998 BARBARA OKONIEWSKA (Gdańsk) „PRAWO ROLNIKA” - JEGO WYDAWCY I CZYTELNICY W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DWUDZIESTYCH Realizacja idei szerokiej współpracy środowisk ziemiańskich i chłopskich, propagowanej