Advanced search    

Search: authors:"Bart van Pinxteren"

1 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Sneller, beter, goedkoper

E-health is het gebruik van ict om gezondheid(szorg) te ondersteunen of te verbeteren. E-health is hot. Beleidsmakers zien het als een vehikel voor zelfredzaamheid en daarmee als panacee voor de almaar stijgende zorgkosten.