Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

1 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

122 Recalls van geneesmiddelen komen vaker voor

Het komt steeds vaker voor dat geneesmiddelen mankementen bevatten en daardoor weer ingenomen worden. Deze zogeheten recalls hebben vooral betrekking op medicijnen die zijn geproduceerd in China en India.