Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

1 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Deboeldeboel

Charles van Issenhoven (60), jeugdreclasseerder bij Bureau Jeugdzorg Utrecht (staand op foto):“Misschien is het een simpele bezigheid, maar ik ontspan enorm van autorijden. Even lekker doorgassen in Duitsland, of achter elkaar doorrijden naar een zuidelijke vakantiebestemming. Maar van de meest bijzondere autotrip zijn mijn collega Bas van Houwelingen en ik net terug: de Volvo ...