Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

1,224 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Bij- en nascholing

. Nynke Tymstra, tandarts TandartsPraktijk Tandartspraktijk (TP) is een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. Het is een vaktijdschrift dat zich tot doel stelt te fungeren ... dat u het abonnement uit hoofde van uw beroep hebt afgesloten. Abonnementenadministratie: Klantenservice Bohn Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten. Telefoon: 030-6383736. Bij wijziging van