Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

22 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Boeken

CJH van de Velde, et al. Leerboek oncologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum Linda Bröker Loes Wouters FEBRUARI 2018 HUISARTS EN WETENSCHAP 73 - Kanker is doodsoorzaak nummer 1 en speelt op

Colofon

Redactie Nursing Bohn Stafleu van Loghum - telefoon: 030-6383736 - redacteur tel.: (0031) (0)30 - 638 3842 Marjoleine Gijsen redactieassistent tel.: (0031) (0)30 - 638 3843 redacteur WWW.NURSING.NL ... uitgave van Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. ISSN 1381-5911 ABONNEMENTEN Nursing verschijnt 11 keer per jaar. Abonnementsprijzen per jaar: - Nursing Compleet (printmagazine

Gesignaleerd

Het ACT4kids-model Samsen, M., & Heus, J., de (2017) Acceptance and Commitment Therapy bij kinderen en jongeren. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. Illustraties: Hester van de Grift. Bronnen ... werkboek is verlevendigd met grappige en duidelijke illustraties en de werkbladen zijn te downloaden via de website van uitgeverij Springer/Bohn Stafleu Van Loghum. behandelingen en om out-of-the-box te

Colofon

TandartsPraktijk is een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media bv, en verschijnt 10 keer per jaar als onafhankelijk vaktijdschrift voor de tandheelkundige praktijk .