Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

38 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Stelling: Bemoeizorg: het doel heiligt de middelen

Mag je je assertief met mensen bemoeien die zorg weigeren, wanneer zo’n interventie voor hun bestwil is? Of brengt dit iemands identiteit in gevaar?

De term ‘onbegrepen gedrag’ is te prefereren boven ‘probleemgedrag’

De term ‘probleemgedrag’ was jarenlang gemeengoed om bepaalde gedragingen van mensen met dementie aan te duiden die belastend konden zijn voor henzelf of hun omgeving. Maar raakte het individu door die omschrijving niet buiten beeld en werden mensen zo niet te zeer vereenzelvigd met hun aandoening? En dus kwam er een nieuwe term: ‘onbegrepen gedrag’. Goede ontwikkeling?

Mensen op gerontopsychiatrische afdelingen hebben baat bij indeling in leefmilieus

In leefstijlgroepen verkeren mensen onder gelijkgestemden en weten medewerkers beter waar zij hun benadering op moeten afstemmen. Doen dus, zo’n indeling in leefmilieus? Of is het juist een slecht idee?

Vrijwilligers betrekken bij de zorg voor mensen met dementie in verpleeghuizen verhoogt de kwaliteit van die zorg

De overheid stimuleert het, verpleeghuizen lijken altijd handen tekort te komen en meer aandacht is heilzaam voor de bewoners. De conclusie lijkt onvermijdelijk: ruim baan voor de vrijwilliger in de zorg voor mensen met dementie! Of is het hier klatergoud wat er blinkt?

Stelling: ‘Het is terecht dat de overheid een dwingend beroep op familieleden van mensen met dementie doet om een bijdrage als mantelzorger te leveren’

Vluchten kan niet meer. Dat is de boodschap die de overheid de burger steeds nadrukkelijker voorhoudt als het gaat om zorg voor familieleden. Goede ontwikkeling?

Leven en liefhebben met dementie

‘Wat nu?’ Dat is de vraag die onherroepelijk volgt op de diagnose dementie. Leven en liefhebben met dementie helpt mensen met dementie, hun partner en hun directe omgeving bij de voorbereiding op een leven met dementie en geeft antwoord op allerlei vragen die na de diagnose op mensen afkomen. Het boek geeft informatie over onderwerpen als medische zaken, financiën, vervoer en wonen ...

Speelfilms moeten een waarheidsgetrouw beeld van dementie geven omdat ze anders de beeldvorming nadelig kunnen beïnvloeden

Beeldvorming heeft invloed en onjuiste beelden kunnen dus ook aanleiding zijn tot verkeerde opvattingen. Moeten filmmakers daarmee rekening houden als zij een speelfilm over dementie maken?

Happy games

Zorgprofessionals willen mensen met dementie graag ondersteunen bij activiteiten, maar voor één-op-één begeleiding ontbreken vaak tijd en middelen. Een alternatief zijn ‘happy games’: eenvoudige computerspelletjes op de iPad die mensen met dementie zelfstandig kunnen spelen.

Stelling: Om de zorg aan mensen met dementie te verbeteren zijn meer hbo-opgeleide verpleegkundigen nodig

Meer scholing vinden we altijd goed en dus lijkt het ook vanzelfsprekend dat de zorg voor mensen met dementie zou verbeteren als er meer hbo-opgeleide verpleegkundigen in de sector zouden werken. Maar is dat zo?

Comfortabel wonen met dementie

Een van de manieren om langer thuis wonen voor mensen met dementie mogelijk te maken, is het aanpassen van hun woon- en leefomgeving. Er is inmiddels veel kennis over dementievriendelijk wonen en ontwerpen, maar die blijft vaak hangen bij professionals.

Robot aan huis

Smart Homes, kenniscentrum voor domotica en slim wonen, is begonnen met de uitrol van het innovatieve VictoryaHome-systeem (www.​victoryahome.​eu).

Poppen als therapie

In een recent literatuuronderzoek zijn de voor- en nadelen onderzocht van het gebruik van poppen als therapie bij mensen met dementie. Deze therapie wordt vooral toegepast in verpleeghuizen, zo bleek uit de elf gevonden studies waarbij in totaal 448 mensen met dementie en 49 professionals waren betrokken.

Beter af met humortherapie

Heeft humortherapie effect op gedrag en stemming van verpleeghuisbewoners? Deze vraag stond centraal in een groot Australisch onderzoek bij 398 bewoners in 35 verpleeghuizen. De therapie bestond uit negen tot twaalf bijeenkomsten met een ouderenclown en een training voor een personeelslid van het verpleeghuis.

HBO’Ers in de psychogeriatrie

Het project Hbo-Verpleegkundigen Gerontologie en Geriatrie vraagt al sinds 2007 aandacht voor de noodzaak meer zorgverleners met een hbo-opleiding in de ouderenzorg aan het werk te krijgen.

Oog voor talent

Veel thuiswonende mensen met dementie zitten als het ware gevangen in hun eigen huis. Zij stoppen met activiteiten door gebrek aan zelfvertrouwen en mijden de buurt omdat zij zich gehinderd voelen door hun beperkingen.

Meldpunt gedwongen verhuizingen

In de komende vijf jaar zullen naar schatting zo’n 800 van de 2000 verpleeg- en verzorgingshuizen verdwijnen.

Oud worden zonder het te zijn

De oudste mens aller tijden is 122 geworden. Maar inmiddels is de eerste die de 135 gaat halen, al geboren.

Parkinson heb je niet alleen

De dvd Parkinson heb je niet alleen bevat drie (korte) films: een beknopte introductie van wat de ziekte inhoudt, ervaringsverhalen van vijf patiënten en reacties daarop van lotgenoten en mantelzorgers.

De contactkast

De MemorieContactkast helpt verzorgenden en familieleden om te communiceren met mensen met dementie.