Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

76 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

De term ‘onbegrepen gedrag’ is te prefereren boven ‘probleemgedrag’

De term ‘probleemgedrag’ was jarenlang gemeengoed om bepaalde gedragingen van mensen met dementie aan te duiden die belastend konden zijn voor henzelf of hun omgeving. Maar raakte het individu door die omschrijving niet buiten beeld en werden mensen zo niet te zeer vereenzelvigd met hun aandoening? En dus kwam er een nieuwe term: ‘onbegrepen gedrag’. Goede ontwikkeling?

Mensen op gerontopsychiatrische afdelingen hebben baat bij indeling in leefmilieus

In leefstijlgroepen verkeren mensen onder gelijkgestemden en weten medewerkers beter waar zij hun benadering op moeten afstemmen. Doen dus, zo’n indeling in leefmilieus? Of is het juist een slecht idee?

Vrijwilligers betrekken bij de zorg voor mensen met dementie in verpleeghuizen verhoogt de kwaliteit van die zorg

De overheid stimuleert het, verpleeghuizen lijken altijd handen tekort te komen en meer aandacht is heilzaam voor de bewoners. De conclusie lijkt onvermijdelijk: ruim baan voor de vrijwilliger in de zorg voor mensen met dementie! Of is het hier klatergoud wat er blinkt?

Stelling: ‘Het is terecht dat de overheid een dwingend beroep op familieleden van mensen met dementie doet om een bijdrage als mantelzorger te leveren’

Vluchten kan niet meer. Dat is de boodschap die de overheid de burger steeds nadrukkelijker voorhoudt als het gaat om zorg voor familieleden. Goede ontwikkeling?

Leven en liefhebben met dementie

‘Wat nu?’ Dat is de vraag die onherroepelijk volgt op de diagnose dementie. Leven en liefhebben met dementie helpt mensen met dementie, hun partner en hun directe omgeving bij de voorbereiding op een leven met dementie en geeft antwoord op allerlei vragen die na de diagnose op mensen afkomen. Het boek geeft informatie over onderwerpen als medische zaken, financiën, vervoer en wonen ...

Speelfilms moeten een waarheidsgetrouw beeld van dementie geven omdat ze anders de beeldvorming nadelig kunnen beïnvloeden

Beeldvorming heeft invloed en onjuiste beelden kunnen dus ook aanleiding zijn tot verkeerde opvattingen. Moeten filmmakers daarmee rekening houden als zij een speelfilm over dementie maken?

Dementie Verhalenbank

De Stichting Dementie Verhalenbank, opgericht in september 2014, wil mensen met dementie een stem geven en hun leefwereld centraal stellen door verhalen te verzamelen.

Betekenisvol bewegen

Bewegen is goed voor lichaam en geest en bewegen in de ouderenzorg wordt dan ook steeds meer een speerpunt van beleid.

Congres vrijheidsbeperking

Vrijheidsbeperking is een hot issue in de psychogeriatrie.

Eenzaamheid en dementie

Oudere mensen die zich eenzaam voelen, lopen een groter risico op dementie.

Dementievriendelijk

Een ‘dementievriendelijke gemeenschap’ stelt mensen met dementie in staat langer thuis te blijven wonen en maatschappelijk actief te blijven.

Minder pijn met acupressuur

Pijn, angst en depressie zijn veelvoorkomende plagen voor verpleeghuisbewoners met dementie.

Happy games

Zorgprofessionals willen mensen met dementie graag ondersteunen bij activiteiten, maar voor één-op-één begeleiding ontbreken vaak tijd en middelen. Een alternatief zijn ‘happy games’: eenvoudige computerspelletjes op de iPad die mensen met dementie zelfstandig kunnen spelen.

Stelling: Theater op pg-afdelingen is een goed middel om het welzijn van bewoners te bevorderen

Contact maken met bewoners gaat beter met theateractiviteiten en theatrale technieken. Maar mogen we zo inbreuk maken op hun privacy?

Affiches tegen burn-out

Burn-out is een ingrijpend en complex probleem dat het leven van de getroffenen overhoop haalt en organisaties zwaar kan belasten.

Moderne dementiezorg

De zesde editie van het succesvolle congres Moderne Dementiezorg, op 24 november 2014 in het NBC te Nieuwegein, biedt de keuze uit maar liefst 74 deelsessies.

Zwemmen ‘down under’

Mensen met dementie weer in de gelegenheid stellen te zwemmen: dat doet het Haagse initiatief Zwementie, Denkbeeld berichtte er eerder over (in augustus 2013). Maar ook aan de andere kant van de wereld, in Australië, hebben mensen de sprong in het diepe gewaagd en een zwemproject opgezet.

Stelling: Om de zorg aan mensen met dementie te verbeteren zijn meer hbo-opgeleide verpleegkundigen nodig

Meer scholing vinden we altijd goed en dus lijkt het ook vanzelfsprekend dat de zorg voor mensen met dementie zou verbeteren als er meer hbo-opgeleide verpleegkundigen in de sector zouden werken. Maar is dat zo?

Alternatieven voor vrijheidsbeperking

Wie op zoek is naar alternatieven voor vrijheidsbeperking van mensen met dementie, kan nu nog meer inspiratie opdoen in de vernieuwde Alternatievenbundel van Vilans.

Comfortabel wonen met dementie

Een van de manieren om langer thuis wonen voor mensen met dementie mogelijk te maken, is het aanpassen van hun woon- en leefomgeving. Er is inmiddels veel kennis over dementievriendelijk wonen en ontwerpen, maar die blijft vaak hangen bij professionals.