Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

46 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Boeken

CJH van de Velde, et al. Leerboek oncologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum Linda Bröker Loes Wouters FEBRUARI 2018 HUISARTS EN WETENSCHAP 73 - Kanker is doodsoorzaak nummer 1 en speelt op

De praktijk in beeld, van toen tot morgen

Aios en fotograaf Johan de Vos maakte speciaal voor deze jubileumeditie twee stillevens (www.​jdvfoto.​nl).

Kennistoets

Ge- 2 Basisvormgeving Bottenheft , Marijenkampen/Arnhem 3 Uitgever: Bohn Stafleu van Loghum , Postbus 246, 3990 GA Houten , USA 4 Redactie Ivo Smeele , hoofdredacteur, Lidewij Broekhuizen, Ben Crul ... schriftelijk is opgezegd. Abonnementenadministratie: Klantenservice Bohn Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten. Telefoon: 030-6383736. Bij wijziging van de tenaamstelling en/of adres verzoeken wij u

Rol van de huisarts bij aanbod preconceptie dragerschapsscreening

In het maartnummer van H&W verwoordt Tjerk Wiersma het NHG-Standpunt Dragerschapsscreening. We zijn verheugd over de opbouwende toon en onderschrijven dat onderzoeksresultaten afgewacht moeten worden voordat er tot brede implementatie kan worden overgegaan.

CWO-Weekend 2017

Vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april 2017 is het CWO-Weekend in Kontakt der Kontinenten in Soesterberg. De doelgroep bestaat uit huisartsen, huisartsen die betrokken zijn bij nascholing, richtlijnen en wetenschap, aios, aiotho’s, onderzoekers en belangstellenden. Het thema ‘Van vraag naar opzet. Operationaliseren van onderzoeksvragen’ is helemaal toegespitst op de ...

Effecten NHG-Praktijkaccreditering

Het onderzoek van Nouwens et al. in H&W nummer 9 (september 2016) over de effecten van NHG-Praktijkaccreditering roept meerdere vragen op.

Zorggroepen opheffen is kind met badwater weggooien

In het commentaar Het roer is om, maar waar gaan we naartoe? van Hobma et al. in H&W nummer 10 concluderen de auteurs dat er geen relatie is aangetoond tussen het kwaliteitsbeleid van zorggroepen en uitkomsten van hun zorg, en dat daarom zonder negatieve gezondheidseffecten het mes in zorggroepen kan worden gezet.

DOAC’s op voorschrift van huisarts voortaan ook vergoed

In het NHG-Standpunt over anticoagulantia dat verscheen in het septembernummer van H&W is de conclusie dat cumarinederivaten en DOAC’s voortaan als gelijkwaardig beschouwd kunnen worden.

Heert Dokterprijs 2016

Elk jaar nomineert de jury van de Heert Dokterprijs de vijf beste onderzoeks-artikelen die gepubliceerd zijn in H&W. Het gaat om zowel origineel Nederlands onderzoek als vertaald onderzoek. Deze prijs wordt uitgereikt op het NHG-Congres 2016, op 18 november in Leeuwarden. De genomineerden voor dit jaar zijn:

Moment van effectiviteit bij behandeling miskramen

In het juninummer van Huisarts en Wetenschap stond een artikel van Paulides en Bruggink over de behandeling met misoprostol bij miskramen.1 Zij suggereren dat er in de huisartsenpraktijk geen plaats is voor misoprostol. In hun betoog verdienen twee punten aandacht.

NCSI-methode geschikt voor meten ziektebeloop

Wij danken collega Broekhuizen voor haar commentaar op ons artikel over het nut van de NCSI-methode voor maatwerk in de COPD-ketenzorg.1,2 Helaas bevat haar commentaar een aantal onjuistheden.

Niet-westerse allochtonen met SOLK

SOLK bij niet-westerse allochtonen is een belangrijk huisartsgeneeskundig onderwerp, omdat veel (jonge) huisartsen worstelen met onzekerheid en frustratie bij de behandeling en begeleiding van deze patiënten. Collega Los et al. hebben hiervoor in hun klinische les terecht aandacht gevraagd.1 Ik wil daarbij graag een paar kanttekeningen plaatsen.

Ondertussen in TPO 2

In dit nummer besteden we uitgebreid aandacht aan online zelfhulp bij problematisch alcoholgebruik. Vooral de combinatie van online zelfhulp en ondersteuning in een consult of zorgtraject lijkt veelbelovend. Verder is er aandacht voor behandeling van ouderen met DM2, gewichtstoename bij insulinegebruik en statinetherapie bij 80-plussers.

Glasvochtretractie

Eind vorig jaar verscheen de NHG-Standaard Visusklachten. Naast andere ziektebeelden werd de problematiek van de glasvochtretractie helder besproken, met name het beleid bij een patiënt met slechts mouches.

App van de maand: Battle of the Meds

Battle of the meds is een app uit de categorie serious games. De app is gemaakt om laatstejaars studenten geneeskunde voor te bereiden op de, sinds vorig jaar verplichte, farmacologische eindtoets. Twee ondernemende co-assistenten (Quirina Thio en Jacqueline van Gorp) ontwikkelden de app met steun van de Universiteit van Amsterdam, het Lareb, de Nederlandse Vereniging van Klinische ...

Saturatiemeting bij koolstofmonoxide intoxicatie

Goed dat er in de rubriek Casuïstiek aandacht is voor het voorkomen en behandelen van een koolstofmonoxide(CO)-intoxicatie.1 In de beschreven casuïstiek werd er bij een 60-jarige onwel geworden vrouw gedacht aan een CO-vergiftiging vanwege de bijpassende symptomen en het afgaan van de CO-melder. Patiënte werd onderzocht, waarbij onder andere een saturatiemeting werd verricht.

Immunotherapie voor allergische klachten; belangen niet transparant

Huisarts en Wetenschap is voor veel huisartsen een belangrijke bron van nascholing. Bij het volgen van nascholing wil de kijker (of lezer in dit geval) meteen weten of de docent (of auteur in dit geval) een mogelijke belangenverstrengeling heeft. Bij live nascholing dient dit tegenwoordig verplicht op de eerste slide te worden vermeld. Bij een artikel dient mogelijke ...

App van de maand: TapRate

Aios en huisartsen die een training hebben gehad in de ABCDE-systematiek voor het verlenen van eerste hulp in acute situaties weten het wel: het bepalen van de adem- & hartfrequentie is onmisbaar. Ook in veel niet-acute situaties is het nuttig om adem-& hartfrequentie snel in beeld te hebben, bijvoorbeeld bij een exacerbatie astma of COPD, of bij een kind met acuut hoesten.