Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

350 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

De ideale leeftijd om te sterven

Wanneer ben je oud genoeg om de dood te verwelkomen? Deze vraag houdt me bezig sinds onze coassistente na de lijkschouw verzuchtte dat patiënte wel erg jong was overleden; ze was 64 jaar. Ouderdom en jeugd zijn relatief ten opzichte van jezelf.

Onvoldoende zicht op patiënten met nierschade

Uit onderzoek blijkt dat informatie over patiënten met nierschade is versnipperd over de eerste en tweede lijn. Slechts een derde van de patiënten met chronische nierschade staat als zodanig geregistreerd met de bijbehorende ICPC-code in het huisartseninformatiesysteem.

Bij derde oudere hypertensiepatiënt zijn tekenen hartfalen op de echo zichtbaar

Een derde van de oudere patiënten met hypertensie heeft afwijkingen op de echo die in belangrijke mate wijzen op hartfalen. Dat blijkt uit onderzoek van Lianne Ringoir bij de Zorggroep PoZoB in Zuidoost Brabant, waarop zij aan de universiteit Tilburg promoveert. Bij driekwart van deze patiënten adviseert de cardioloog de huisarts om aanpassing van het beleid of verwijzing naar de ...

Objectief voorlichten over bevolkingsonderzoek

Huisartsen moeten zo objectief mogelijk patiënten voorlichten over het bevolkingsonderzoek darmkanker. Ook als de huisarts zelf meer nadelen dan voordelen in het onderzoek ziet, is het zijn zaak dat de patiënt een reëel beeld voorgeschoteld krijgt, zegt huisarts Bas Spelberg, wetenschappelijk medewerker NHG-scholing.

Meten voetdruk bij diabetes voorkomt wonden

Een flink deel van de voetproblemen bij diabetes mellitus kan worden voorkomen met een voetdrukmeting in de schoen, stelt bewegingswetenschapper Sicco Bus van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam in het vakblad Diabetes Care. Met de meting kunnen risicoplekken onder de voeten gelokaliseerd worden.

Behandeling SU-derivaten als eerste keus heroverwegen

Behandeling met SU-derivaten als eerstelijns monotherapie leidt tot 58 procent meer mortaliteit ten opzichte van behandeling met metformine. De hoofdonderzoeker stelt dan ook dat behandeling met SU-derivaten als eerste keuze moet worden heroverwogen.

Aclidinium geeft verbetering bij COPD

De kwaliteit van leven van COPD-patiënten wordt verbeterd door aclidinium, een nieuw langwerkend anticholinergicum dat tweemaal daags geïnhaleerd moet worden. Dat blijkt uit internationaal onderzoek dat is gepresenteerd op ERS in Barcelona.

Man heeft bloedsuiker beter onder controle dan vrouw

Mannen lijken hun bloedsuikerspiegel beter constant te kunnen houden dan vrouwen. Er is echter geen verschil te vinden tussen jongens en meisjes.

Meer valincidenten ouderen met hypoglykemie

Oudere diabetespatiënten met hypoglykemie hebben een grotere kans op valincidenten dan oudere diabeten zonder hypo’s. Artsen moeten ervoor zorgen dat het risico op hypoglykemie zo laag mogelijk wordt, zodat valincidenten worden voorkomen. Dat stellen onderzoekers van de Healed-studie.

Vooral verlies visceraal vet bij bariatrische chirurgie

Bariatrische chirurgie bij patiënten met diabetes type 2 zorgt voor een flinke vermindering van visceraal vet. Ook het subcutane en paracardiale vet neemt af. Dat blijkt uit Nederlands onderzoek dat is gepresenteerd tijdens het EASD.

Website geeft inzicht in bekostiging e-health

Zorg voor innoveren, een samenwerking tussen NZa, CVZ, ZonMw en het ministerie van VWS, heeft een website over de financiering van e-health gelanceerd. Deze website wijst zorgverleners de weg in de (on)mogelijheden op het gebied van financiering en bekostiging van e-health.

SLGT-2-remmers zorgen voor gewichtsreductie

SGlT-2-remmers, een nieuwe klasse diabetesmiddelen, verbeteren de glykemische controle bij patiënten met diabetes type 2. Ze zorgen bovendien voor een significante gewichtsreductie en een verlaging van de systolische bloeddruk. Wel komen er meer urogenitale infecties voor. Dat blijkt uit drie studies die zijn gepresenteerd in Barcelona.