Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

284 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

De ideale leeftijd om te sterven

Wanneer ben je oud genoeg om de dood te verwelkomen? Deze vraag houdt me bezig sinds onze coassistente na de lijkschouw verzuchtte dat patiënte wel erg jong was overleden; ze was 64 jaar. Ouderdom en jeugd zijn relatief ten opzichte van jezelf.

Onvoldoende zicht op patiënten met nierschade

Uit onderzoek blijkt dat informatie over patiënten met nierschade is versnipperd over de eerste en tweede lijn. Slechts een derde van de patiënten met chronische nierschade staat als zodanig geregistreerd met de bijbehorende ICPC-code in het huisartseninformatiesysteem.

Bij derde oudere hypertensiepatiënt zijn tekenen hartfalen op de echo zichtbaar

Een derde van de oudere patiënten met hypertensie heeft afwijkingen op de echo die in belangrijke mate wijzen op hartfalen. Dat blijkt uit onderzoek van Lianne Ringoir bij de Zorggroep PoZoB in Zuidoost Brabant, waarop zij aan de universiteit Tilburg promoveert. Bij driekwart van deze patiënten adviseert de cardioloog de huisarts om aanpassing van het beleid of verwijzing naar de ...

Behandeling SU-derivaten als eerste keus heroverwegen

Behandeling met SU-derivaten als eerstelijns monotherapie leidt tot 58 procent meer mortaliteit ten opzichte van behandeling met metformine. De hoofdonderzoeker stelt dan ook dat behandeling met SU-derivaten als eerste keuze moet worden heroverwogen.

Aclidinium geeft verbetering bij COPD

De kwaliteit van leven van COPD-patiënten wordt verbeterd door aclidinium, een nieuw langwerkend anticholinergicum dat tweemaal daags geïnhaleerd moet worden. Dat blijkt uit internationaal onderzoek dat is gepresenteerd op ERS in Barcelona.

Man heeft bloedsuiker beter onder controle dan vrouw

Mannen lijken hun bloedsuikerspiegel beter constant te kunnen houden dan vrouwen. Er is echter geen verschil te vinden tussen jongens en meisjes.

Website geeft inzicht in bekostiging e-health

Zorg voor innoveren, een samenwerking tussen NZa, CVZ, ZonMw en het ministerie van VWS, heeft een website over de financiering van e-health gelanceerd. Deze website wijst zorgverleners de weg in de (on)mogelijheden op het gebied van financiering en bekostiging van e-health.

SLGT-2-remmers zorgen voor gewichtsreductie

SGlT-2-remmers, een nieuwe klasse diabetesmiddelen, verbeteren de glykemische controle bij patiënten met diabetes type 2. Ze zorgen bovendien voor een significante gewichtsreductie en een verlaging van de systolische bloeddruk. Wel komen er meer urogenitale infecties voor. Dat blijkt uit drie studies die zijn gepresenteerd in Barcelona.

Diabetesmiddelen doorstaan cardiovasculaire risicocheck

Twee diabetesmiddelen hebben de toets der kritiek doorstaan als het gaat om het cardiovasculair risico. Alogliptine en saxagliptine verhogen niet de cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. De twee studies, Examine en Savor-Timi 53 zijn ook gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.