Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

34 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Instructie voor de auteur

Thisisanadvertisement. 0929-600X 0 2017, Bohn Stafleu van Loghum 1 Vaste medewerkers R.J. (Rolf) Blijleven / I.F.D. (Ingeborg) van den Bold / L.R. (Bert) Cornelius (KCVG/UMCG Groningen) / C.P.J ... (Zicht op BETER Geldrop) Redactiesecretariaat Bohn Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten, t.a.v. Jose Huijden, tel: 030 – 638 3924, Uitgever Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media

Instructies voor de auteur

0929-600X 0 2016, Bohn Stafleu van Loghum 1 Vaste medewerkers R.J. (Rolf) Blijleven / I.F.D. (Ingeborg) van den Bold / L.R. (Bert) Cornelius (KCVG/UMCG Groningen) / C.P.J. (Cees) Everaert (Arbo Unie ... , secretaris (ArboNed Amsterdam) / R.H.C.J. (Ronald) Mentink, penningmeester (Zicht op BETER Geldrop) Redactiesecretariaat Bohn Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten, t.a.v. Jose Huijden, tel: 030

OSAS in de bedrijfsartsenpraktijk

Obstructieveslaapapneusyndroom (OSAS) is een ernstig gezondheidsprobleem dat gerelateerd is aan een verhoogd risico op cardiovasculaire pathologie en diabetes type 2. De aandoening kan de kwaliteit van leven verminderen. OSAS-patiënten hebben een verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid en ongevallen. Redenen genoeg voor de huisarts en bedrijfsarts om alert te zijn en zo nodig te...

Arboprofessionals verenigen zich in nieuwe netwerkorganisatie

Al enige tijd staat de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg onder druk en wordt er vanuit verschillende partijen grote twijfel geuit, o.a. over de onafhankelijkheid van de professionals, de bereidheid tot onderlinge samenwerking en de pro-activiteit met betrekking tot beroepsziekten.

Oprichting nieuwe beroepsorganisatie: Dat kan anders

In oktober 2014 is een nieuwe beroepsorganisatie voor bedrijfsartsen opgericht onder de titel: Dat Kan Anders (DKA). DKA noemt zich een beroepsorganisatie voor de ondernemende en organisatiegerichte bedrijfsarts.

Twintig jaar VBBA

De Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA) bestaat nu 20 jaar en is uitgegroeid tot de gouden standaard voor het meten van werkbeleving. Mede door de stimuleringsmaatregelen voor duurzame inzetbaarheid is er nu, net als 20 jaar geleden, grote belangstelling voor de psychosociale factoren in het werk.

Wijziging welzijnswet in belgië

In België is de Welzijnswet van 4 augustus 1996 de basiswet over veiligheid en gezondheid op het werk. In mei 2014 zijn er twee Koninklijke Besluiten bekrachtigd met wijzigingen in een aantal bepalingen van deze wet.

1 op de 3 gevallen ziekteverzuim door werkstress

Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Daarmee is zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA) de meest voorkomende beroepsziekte in ons land. Dit soort klachten wordt vaak veroorzaakt door een verstoorde balans tussen werk en privé, werkdruk, baanonzekerheid, of agressie en geweld op de werkvloer. Bij veel...

Plan voor afschafen bedrijfsarts

De huidige bedrijfsarts, betaald door de werkgever, verdwijnt. In plaats daarvan worden zieke werknemers via de huisarts doorverwezen naar een onafhankelijke, zogeheten arbeidsgeneeskundige, die de behandeling op zich neemt.

Jongere werknemers niet vaker slachtoffer vanarbeidsongevallen

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) laat weten dat jongere werknemers niet vaker het slachtoffer zijn van arbeidsongevallen dan oudere werknemers. Terwijl eerdere cijfers uit het Letsel Informatie Systeem erop wezen dat jongeren juist een groter risico lopen, laten cijfers uit de TNO Monitor Arbeidsongevallen zien dat dit niet het geval is. Het verschil...

De werkgeversarts

Een tweede poging. 0900-9294. Na het keuzemenu te hebben doorlopen stel ik mijn vraag: ‘Naar welk adres mag ik mijn verklaring van de bedrijfsarts sturen?’ Desgevraagd geef ik de volgende uitleg.‘Een medewerker van ons bedrijf heeft een WIAaanvraag met verkorte wachttijd ingestuurd. De optie met zijn DiGiD maakt het niet mogelijk mijn verklaring digitaal te linken. Nu wil ik de...

Later met pensioen, meer ziekteverzuim?

Ziekteverzuim is een belangrijke indicator voor de kwaliteit van de arbeid en het verzuimbeleid in organisaties.Werkgevers in Nederland hebben allerlei mogelijkheden om het ziekteverzuim te verminderen. Het ziekteverzuimpercentage in Nederland is vrijwel continu gedaald van 10% in 1978-1979 tot 4,2% in 2010. Maatschappelijke kosten: 12,6 miljard euro per jaar. Vanaf 2007 lijkt de...