Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

37 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Een nieuw gezicht voor TBV?

Elke maand dezelfde cover, dat zien veel TBVlezers graag anders. Dat kan, maar daar hebben we dan wel de hulp van diezelfde TBV-lezers voor nodig! In het juninummer hebben we u gevraagd om tijdens de zomer(vakantie) voor dit doel met uw camera aan de slag te gaan. We hopen met enig resultaat. Misschien zijn de eerste foto’s al binnen op het moment dat u dit leest.

Instructie voor de auteur

Thisisanadvertisement. 0929-600X 0 2017, Bohn Stafleu van Loghum 1 Vaste medewerkers R.J. (Rolf) Blijleven / I.F.D. (Ingeborg) van den Bold / L.R. (Bert) Cornelius (KCVG/UMCG Groningen) / C.P.J ... (Zicht op BETER Geldrop) Redactiesecretariaat Bohn Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten, t.a.v. Jose Huijden, tel: 030 – 638 3924, Uitgever Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media

instructie voor de auteur

0929-600X 0 2016, Bohn Stafleu van Loghum 1 Vaste medewerkers R.J. (Rolf) Blijleven / I.F.D. (Ingeborg) van den Bold / L.R. (Bert) Cornelius (KCVG/UMCG Groningen) / C.P.J. (Cees) Everaert (Arbo Unie ... op BETER Geldrop) Redactiesecretariaat Bohn Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten, t.a.v. Jose Huijden, tel: 030 – 638 3924, Uitgever Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media

Instructies voor de auteur

0929-600X 0 2016, Bohn Stafleu van Loghum 1 Vaste medewerkers R.J. (Rolf) Blijleven / I.F.D. (Ingeborg) van den Bold / L.R. (Bert) Cornelius (KCVG/UMCG Groningen) / C.P.J. (Cees) Everaert (Arbo Unie ... , secretaris (ArboNed Amsterdam) / R.H.C.J. (Ronald) Mentink, penningmeester (Zicht op BETER Geldrop) Redactiesecretariaat Bohn Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten, t.a.v. Jose Huijden, tel: 030

OSAS in de bedrijfsartsenpraktijk

Obstructieveslaapapneusyndroom (OSAS) is een ernstig gezondheidsprobleem dat gerelateerd is aan een verhoogd risico op cardiovasculaire pathologie en diabetes type 2. De aandoening kan de kwaliteit van leven verminderen. OSAS-patiënten hebben een verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid en ongevallen. Redenen genoeg voor de huisarts en bedrijfsarts om alert te zijn en zo nodig te ...

Arboprofessionals verenigen zich in nieuwe netwerkorganisatie

Al enige tijd staat de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg onder druk en wordt er vanuit verschillende partijen grote twijfel geuit, o.a. over de onafhankelijkheid van de professionals, de bereidheid tot onderlinge samenwerking en de pro-activiteit met betrekking tot beroepsziekten.

Oprichting nieuwe beroepsorganisatie: Dat kan anders

In oktober 2014 is een nieuwe beroepsorganisatie voor bedrijfsartsen opgericht onder de titel: Dat Kan Anders (DKA). DKA noemt zich een beroepsorganisatie voor de ondernemende en organisatiegerichte bedrijfsarts.

Twintig jaar VBBA

De Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA) bestaat nu 20 jaar en is uitgegroeid tot de gouden standaard voor het meten van werkbeleving. Mede door de stimuleringsmaatregelen voor duurzame inzetbaarheid is er nu, net als 20 jaar geleden, grote belangstelling voor de psychosociale factoren in het werk.

Wijziging welzijnswet in belgië

In België is de Welzijnswet van 4 augustus 1996 de basiswet over veiligheid en gezondheid op het werk. In mei 2014 zijn er twee Koninklijke Besluiten bekrachtigd met wijzigingen in een aantal bepalingen van deze wet.

1 op de 3 gevallen ziekteverzuim door werkstress

Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Daarmee is zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA) de meest voorkomende beroepsziekte in ons land. Dit soort klachten wordt vaak veroorzaakt door een verstoorde balans tussen werk en privé, werkdruk, baanonzekerheid, of agressie en geweld op de werkvloer. Bij veel ...

Plan voor afschafen bedrijfsarts

De huidige bedrijfsarts, betaald door de werkgever, verdwijnt. In plaats daarvan worden zieke werknemers via de huisarts doorverwezen naar een onafhankelijke, zogeheten arbeidsgeneeskundige, die de behandeling op zich neemt.

Jongeren niet meer vitaalste werknemers

Vroeger waren jongeren tot 35 jaar nog de meest vitale werknemers van Nederland. Nu moeten ze collega’s van 35-44 jaar op dat punt laten voorgaan. Dit terwijl het percentage psychisch vermoeide werknemers in de periode 2000 tot 2010 aanmerkelijk is gedaald. Hebben jongeren het dan zoveel zwaarder gekregen in hun werk? Volgens onderzoeksbureau SKB niet. Dit bureau meet de mate van ...

Jongere werknemers niet vaker slachtoffer vanarbeidsongevallen

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) laat weten dat jongere werknemers niet vaker het slachtoffer zijn van arbeidsongevallen dan oudere werknemers. Terwijl eerdere cijfers uit het Letsel Informatie Systeem erop wezen dat jongeren juist een groter risico lopen, laten cijfers uit de TNO Monitor Arbeidsongevallen zien dat dit niet het geval is. Het verschil zit ...