Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

73 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Instructie voor de auteur

Thisisanadvertisement. 0929-600X 0 2017, Bohn Stafleu van Loghum 1 Vaste medewerkers R.J. (Rolf) Blijleven / I.F.D. (Ingeborg) van den Bold / L.R. (Bert) Cornelius (KCVG/UMCG Groningen) / C.P.J ... (Zicht op BETER Geldrop) Redactiesecretariaat Bohn Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten, t.a.v. Jose Huijden, tel: 030 – 638 3924, Uitgever Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media

instructie voor de auteur

0929-600X 0 2016, Bohn Stafleu van Loghum 1 Vaste medewerkers R.J. (Rolf) Blijleven / I.F.D. (Ingeborg) van den Bold / L.R. (Bert) Cornelius (KCVG/UMCG Groningen) / C.P.J. (Cees) Everaert (Arbo Unie ... op BETER Geldrop) Redactiesecretariaat Bohn Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten, t.a.v. Jose Huijden, tel: 030 – 638 3924, Uitgever Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media

Instructies voor de auteur

0929-600X 0 2016, Bohn Stafleu van Loghum 1 Vaste medewerkers R.J. (Rolf) Blijleven / I.F.D. (Ingeborg) van den Bold / L.R. (Bert) Cornelius (KCVG/UMCG Groningen) / C.P.J. (Cees) Everaert (Arbo Unie ... , secretaris (ArboNed Amsterdam) / R.H.C.J. (Ronald) Mentink, penningmeester (Zicht op BETER Geldrop) Redactiesecretariaat Bohn Stafleu van Loghum, Postbus 246, 3990 GA Houten, t.a.v. Jose Huijden, tel: 030

Hoofdredacteur TBV

zijn minimaal één dagdeel per week beschikbaar. ■■ De kernredactie werkt intensief samen met de eindredacteur van de uitgever (Bohn Stafleu van Loghum). Daartoe is de kernredactie dagelijks bereikbaar

OSAS in de bedrijfsartsenpraktijk

Obstructieveslaapapneusyndroom (OSAS) is een ernstig gezondheidsprobleem dat gerelateerd is aan een verhoogd risico op cardiovasculaire pathologie en diabetes type 2. De aandoening kan de kwaliteit van leven verminderen. OSAS-patiënten hebben een verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid en ongevallen. Redenen genoeg voor de huisarts en bedrijfsarts om alert te zijn en zo nodig te ...

Arboprofessionals verenigen zich in nieuwe netwerkorganisatie

Al enige tijd staat de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg onder druk en wordt er vanuit verschillende partijen grote twijfel geuit, o.a. over de onafhankelijkheid van de professionals, de bereidheid tot onderlinge samenwerking en de pro-activiteit met betrekking tot beroepsziekten.

Oratie prof. Thomas Rustemeyer

Op vrijdag 13 maart 2015 aanvaardde dr. Thomas Rustemeyer zijn ambt als hoogleraar dermato-allergologie en arbeidsdermatologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, met het uitspreken van een rede getiteld ‘De onderste steen boven’.

Bouwsector stopt financiering van opleidingen en arbo-instellingen

De Nederlandse bouwsector stopt met de financiering van de instituten voor opleidingen en arbeidsomstandigheden. De uitvoeringskosten zijn de pan uitgerezen, vindt brancheorganisatie Bouwend Nederland.

‘Mijn Re-integratieplan ’ ondersteunt zelfmanagement van zieke werknemers

Patiëntenorganisaties lanceerden begin dit jaar ‘Mijn Re-integratieplan’: een online leerprogramma voor zieke werknemers. Dit programma steunt zieke werknemers om zelf meer grip te krijgen op hun re-integratietraject. Bedrijfsartsen zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van Mijn Re-integratieplan.

Antwerpenaar investeert in academisch veiligheidsonderzoek

In de bedrijfswereld staat veiligheid al heel lang hoog op de agenda. De academische wereld had er tot voor enkele jaren veel minder belangstelling voor, maar daar bracht de Universiteit Antwerpen verandering in met de oprichting van een master in de veiligheidswetenschappen.

Oprichting nieuwe beroepsorganisatie: Dat kan anders

In oktober 2014 is een nieuwe beroepsorganisatie voor bedrijfsartsen opgericht onder de titel: Dat Kan Anders (DKA). DKA noemt zich een beroepsorganisatie voor de ondernemende en organisatiegerichte bedrijfsarts.

Twintig jaar VBBA

De Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA) bestaat nu 20 jaar en is uitgegroeid tot de gouden standaard voor het meten van werkbeleving. Mede door de stimuleringsmaatregelen voor duurzame inzetbaarheid is er nu, net als 20 jaar geleden, grote belangstelling voor de psychosociale factoren in het werk.

Wijziging welzijnswet in belgië

In België is de Welzijnswet van 4 augustus 1996 de basiswet over veiligheid en gezondheid op het werk. In mei 2014 zijn er twee Koninklijke Besluiten bekrachtigd met wijzigingen in een aantal bepalingen van deze wet.

Gespreksmethode ‘Open kaart inpreventie’

Veilig en gezond werken is een zaak van alle medewerkers in een bedrijf. Het is voor preventiemedewerkers en P O’ers echter niet altijd makkelijk om collega’s betrokken te krijgen. inPreventie lanceerde recent de gespreksmethode Open Kaart inPreventie: een kaartspel om op een gestructureerde en aansprekende manier het gesprek aan te gaan met collega’s en management.

Gegevens gecontroleerde bedrijven stapsgewijs openbaar

De Inspectie SZW gaat de inspectiegegevens van individuele bedrijven stapsgewijs meer openbaar maken. Doel hiervan is om volledige en betrouwbare informatie over controles te bieden. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

1 op de 3 gevallen ziekteverzuim door werkstress

Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Daarmee is zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA) de meest voorkomende beroepsziekte in ons land. Dit soort klachten wordt vaak veroorzaakt door een verstoorde balans tussen werk en privé, werkdruk, baanonzekerheid, of agressie en geweld op de werkvloer. Bij veel ...