Advanced search    

Search: authors:"Bohn Stafleu van Loghum"

2,227 papers found. Showing first 1,000 results.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

1 januari 2012

0 Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum legt de gegevens van abonnees vast voor de uitvoering van de (abonnements)overeenkomst. De gegevens kunnen door de uitgeverij worden gebruikt om u te informeren ... Eindredacteur: Wim van de Kerkhof TandartsPraktijk is een uitgave van Bohn Stafleu van Loghum , onderdeel van Springer Media bv, en verschijnt 12 keer per jaar als onafhankelijk vaktijdschrift voor de

1 op de 3 gevallen ziekteverzuim door werkstress

Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door werkgerelateerde psychische klachten. Daarmee is zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA) de meest voorkomende beroepsziekte in ons land. Dit soort klachten wordt vaak veroorzaakt door een verstoorde balans tussen werk en privé, werkdruk, baanonzekerheid, of agressie en geweld op de werkvloer. Bij veel ...

1,3 miljoen euro voor onderzoek naar betere behandeling mishandelde kinderen

Het Kinder- en Jeugd Traumacentrum (KJTC) Haarlem en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben van onderzoeksinstituut ZonMw 1,3 miljoen euro subsidie gekregen om de komende vier jaar nieuwe behandelmethoden voor mishandelde kinderen te ontwikkelen en de bestaande te verbeteren.

102 Stel patiënt centraal in zorg voor chronisch zieken

De zorg voor chronisch zieken in Nederland schiet tekort, zeker gezien de verwachte toename van het aantal chronisch zieken in de toekomst. Hoogleraar Chronische zorg Bert Vrijhoef pleit daarom in zijn inaugurele rede aan de Universiteit van Tilburg voor een drastische hervorming, waarbij de patiënt en dus de zorgvraag centraal komt te staan.

104 Staatssecretaris onderzoekt dagbesteding

De mogelijkheid voor gehandicapten om activiteiten te blijven doen bij de dagbesteding is ernstig in gevaar. Daarvoor waarschuwt de belangenvereniging voor chronisch zieken en gehandicapten (CG-Raad). Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten heeft toegezegd de situatie te onderzoeken.

11 Kabinet maakt ‘valse start’ met fusieverbod

Een algemeen verbod op het fuseren van zorgverzekeraars en zorgaanbieders is ‘onwenselijk, onnodig en onuitvoerbaar’. Dat betogen wetenschappers Marco Varkevisser en Erik Schut op de economenwebsite Mejudice. Mocht het nieuwe kabinet dit voornemen toch uitvoeren, dan maakt het ‘een valse start’ op het gebied van doelmatige zorg.

114 Eindelijk cao-onderhandelingsakkoord VVT

Abvakabo FNV en de overige vakbonden hebben eindelijk een akkoord bereikt voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en kraamzorg. Voor de vierhonderdduizend werknemers die onder deze cao vallen betekent dit onder andere een loonstijging van 3,1 procent.

118 Aantal beroepsziekten in 2009 toegenomen

Het aantal beroepsziekten is het afgelopen jaar flink toegenomen in vergelijking met 2008. Bijna tienduizend werknemers hebben in 2009 een aan hun werk gerelateerde ziekte opgelopen, tegenover zevenduizend het jaar daarvoor. De meeste meldingen kwamen uit de bouw. Dat blijkt uit cijfers van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).

119 Vermijdbare sterfte en schade in ziekenhuizen moeten verder omlaag

Voor minister Schippers van Volksgezondheid is patiëntveiligheid een van de belangrijkste thema’s in de zorg. Zij zet het streven naar vijftig procent vermindering van het aantal vermijdbare sterfgevallen (1.735 overleden patiënten in 2004) en gezondheidsschade in ziekenhuizen in 2012 onverminderd voort. Om dat te halen moeten er echt wat extra tandjes worden bijgezet.

129 Loslaten numerus fixus niet haalbaar

Het is niet haalbaar om de numerus fixus voor de studie geneeskunde los te laten. Afschaffing kost 971 miljoen euro extra en leidt tot extra druk op het opleidingsfonds. Bovendien is er niet voldoende opleidingscapaciteit. Dat staat in het overdrachtsdossier van oud-minister Klink aan de huidige minister en staatssecretaris van VWS.

131 Kwaliteit zelfstandige klinieken verder omhoog

Zelfstandige klinieken starten hun eigen opleidingen. Met de mijlpaal van de ZKN Academy wil Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) de deskundigheid en professionaliteit van medewerkers van de zelfstandige klinieken verder vergroten.

143 VWS: Vijfduizend aanvragen voor aansluiting op LSP

Ruim vijfduizend aanvragen voor het Landelijk Schakelpunt (LSP) zijn er binnengekomen bij het ministerie van VWS. Dat staat in de antwoorden van het ministerie van VWS op Kamervragen over de begroting.