Advanced search    

Search: authors:"Brenda van Dam"

5 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Hospice De Duinsche Hoeve

vrijwilligers aan het huis toegevoegd hebben.” Brenda van Dam is journalist.

’t Huis Lioba

steeds zo’n kunstwerk zien, met een korte toelichting erbij. Door Brenda van Dam In een voormalig zusterverblijf van het Sint Liobaklooster in Egmond-Binnen biedt ‘tHuis Lioba palliatieve respijtzorg. Te ... bloei staan. Onlangs nog gaf het schilderij van de berenklauw een van onze gasten het gevoel dat zij weer in de tropen was. Ze meende de weelderige vegetatie van het schilderij te herkennen.” Brenda van

Hospice Martinus in Mechelen: Zorg in de sfeer van de Heilige Martinus

te horen krijgen dat zij de geest van de Heilige Martinus in dit huis voelen. Dat is hoe deze mensen in hun laatste dagen de sfeer hier ervaren.” Brenda van Dam is journalist. Rein Beckers is

Hospice De Kromme Rijnstreek

we steeds zo’n kunstwerk zien, met een korte toelichting erbij. Door Brenda van Dam De beelden die keramiste Marian van Steenhoven vanaf haar draaischijf laat ontstaan, zijn steevast loopvogels die met ... . Tevreden, rustig, met mededogen en overgave. Dat is ook wat ik met dit beeld wil bieden: vertrouwen in de loop van de dingen.” Zie ook www.deheksenketel-keramiek.nl. Brenda van Dam is journalist.

Hospice De Kromme Rijnstreek

In of rondom hospices zijn vaak kunstwerken geplaatst. Wat voor kunst is dat en waarom is hiervoor gekozen? In deze rubiek ‘In het Zicht’ laten we steeds zo’n kunstwerk zien, met een korte toelichting erbij.