Advanced search    

Search: authors:"Daria Nałęcz"

14 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

"Poetyka i pragmatyka felietonu", Piotr Stasiński "Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej" t. 61, Wrocław 1982 : [recenzja]

(s. 16), m agnaterię z arystokracją i(s. 23), okupację pruską z okupacją niem iecką (s. 54). Minimalny to program, ale może choć w takim zakresie zostanie zrealizowany. Daria Nałęcz Publicystyka

"Zawód dziennikarza w Polsce 1918-1939", Daria Nałecz, Warszawa 1982 : [recenzja]

ę c z , Zaw ód dziennikarza w Polsce 1918— 1939, Warszawa 1982, Daria ss. 351. Znakomicie wzbogaciła naszą wiedzę o zawodzie dziennikarskim Daria Nałęcz. Wydana przez PWN w 1982 r. jej praca ... . Daria Nałęcz za fakty bezsporne uważa liczebność Związku Zawodowego Dziennikarzy i Publicystów Prasy Periodycznej oraz pozostawanie poza oboma związkami grupy ok. 30% dziennikarzy. Kwestionuje natomiast

Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych

SPRAWOZDANIE Z WYOAZDU DO NRD Ewa Cytowska,Urszula Jakubowska,Elżbieta Janus,Zofia Sinko,Alina Kowalczykowa,Elżbieta Aleksandrowska,Daria Nałęcz,Maria Bokszczanin,Helena Kapełuś Sprawozdania z ... rozmowy w Instytucie Historii AN ZSRR, któ­ re koncentrowały się wokół badań nad inteligencję. Ze stanem radzieckiej historiografii w tym zakresie zapoznał mnie prof. Fiedukin. Daria Nałęcz SPRAWOZDANIE Z

Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych

prasy oraz masowego komunikowania. Nie tracę nadziei, iż ten kierunek poszu­ kiwań, tak u nas zaniedbany, będę mogła jeszcze kontynuować. Or Daria Nałęcz Sprawozdanie z udziału w konferencji w Moskwie