Advanced search    

Search: authors:"Daria Nałęcz"

8 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych

SPRAWOZDANIE Z WYOAZDU DO NRD Ewa Cytowska,Urszula Jakubowska,Elżbieta Janus,Zofia Sinko,Alina Kowalczykowa,Elżbieta Aleksandrowska,Daria Nałęcz,Maria Bokszczanin,Helena Kapełuś Sprawozdania z ... rozmowy w Instytucie Historii AN ZSRR, któ­ re koncentrowały się wokół badań nad inteligencję. Ze stanem radzieckiej historiografii w tym zakresie zapoznał mnie prof. Fiedukin. Daria Nałęcz SPRAWOZDANIE Z