Advanced search    

Search: authors:"Dariusz Jarosz"

5 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Polityka socjalna Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wobec kombatantów w latach 1971-1989

niekomunistyczny m- rodowo dzie się zwiększyło. Dynamika tego procesu – to temat na osobne, interesujące badania. SUMMARY Dariusz Jarosz, Social policy of the Polish People’s Republic towards veterans during 1971

Problem tożsamości narodowej w Polsce po 1945 roku : dyskusja redakcyjna

. Dariusz Jarosz Do dyskusji zaprosilioemy: prof. dr. hab. Romana Wapiñskiego z Gdañska, prof. dr. hab. Janusza ¯arnowskiego z Instytutu Historii PAN, doc. dr. hab. Andrzeja Friszke z Instytutu Pamiêci