Advanced search    

Search: authors:"Dariusz Jarosz"

11 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Polityka socjalna Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wobec kombatantów w latach 1971-1989

niekomunistyczny m- rodowo dzie się zwiększyło. Dynamika tego procesu – to temat na osobne, interesujące badania. SUMMARY Dariusz Jarosz, Social policy of the Polish People’s Republic towards veterans during 1971

Polski Październik '56 po czterdziestu latach

okresie likwidowania samodzielnych rad i wprowadzania Konferencji Samorządu Robotniczego. Dr Dariusz Jarosz wskazał na obawy, nadzieje i zachowania wsi polskiej w 1956 r., w tym m.in. rolę przekazów ... organizatorów już po obradach. Materiały sesji zostaną opublikowane w specjalnym wydawnictwie przygotowywanym przez Pracownię Dziejów Polski po 1945 r. IH PAN. Dariusz Jarosz Instytut Historii Wyższej Szkoły

Problem tożsamości narodowej w Polsce po 1945 roku : dyskusja redakcyjna

. Dariusz Jarosz Do dyskusji zaprosilioemy: prof. dr. hab. Romana Wapiñskiego z Gdañska, prof. dr. hab. Janusza ¯arnowskiego z Instytutu Historii PAN, doc. dr. hab. Andrzeja Friszke z Instytutu Pamiêci