Advanced search    

Search: authors:"Dobrosława Świerczyńska"

46 papers found.
Use AND, OR, NOT, +word, -word, "long phrase", (parentheses) to fine-tune your search.

Pracownia Dokumentacji i Edytorstwa XIX w.

przystąpił zespół w - 45 składzie: Oóanna Król, Irena Stemplowska« Dobrosława świerczyńska pod ogólnym kierunkiem prof. dra Edmunda Gankowskiego. W 1986 r. poszczególne działy “Słownika" przygotowane w formie